top of page

Kocky sú hodené

Pezinok 17.4.2019. Nová publikácia ,,Kocky sú hodené“ je vydaná pri príležitosti významných udalostí v živote našej krajiny spojených s voľbami prezidenta SR, prípravami na voľby do európskeho parlamentu a nasledujúcimi parlamentnými voľbami do NR SR. Autor, profesor Štefan Kassay očakáva zvýšené úsilie a zefektívňovanie procesov organizácie a rozhodovania aj v decíznych zložkách spoločnosti. Ako dlhoročný realizátor inovačných a organizačno-realizačných opatrení si zakladá na modernizácii podniku a implementáciách nových poznatkov na báze vedeckej verifikácie do podnikovej praxe. Súčasťou tohto úsilia je široko rozvinutá informačno-komunikačná aktivita s cieľom zvýšiť efektivitu podnikových procesov.

Kniha je nasledovníkom predošlej publikácie „Bližšie k človeku“ a mostom k pripravovanej trilógii o ekonomickej diplomacii. Kocky symbolizujú obrovské množstvo variácii životných situácií, s ktorými sme v informačnej spoločnosti denne konfrontovaní. Na otázku, čo bolo motiváciou autora pre napísanie publikácie Kocky sú hodené sa profesor Štefan Kassay vyjadril: „Želaným dôsledkom je zlepšovanie ekonomiky podniku, ktorá v prípade I.D.C. Holding, a. s. má doslova priekopnícky charakter. Na jej základe vznikla predstava o Spoločnej európskej platforme pre produkčné podniky. Usilujem sa o sprístupnenie znalostí v širokom rámci v domácich podmienkach a zavedenie prinajmenšom v európskom priestore krajín V4 alebo aj v širšom európskom priestore. Pokračujem v úsilí spolupracovať s rezortmi zahraničných vecí a hospodárstva Slovneskej republiky.“

„Podstatná časť publikácie patrí vede a technike, vzdelávaniu a výchove. Subjektom je tu človek a autor pri svojej komunikácii vníma, že niet ani dvoch rovnakých jedincov. Nakoniec, prečo by mali byť, keď Johannes Kepler, slávny fyzik a astronóm poukázal na to, že niet ani dvoch identických snehových vločiek“, prihovára sa čitateľom profesor Štefan Luby, viceprezident Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu a predseda Slovenskej akadémie vied v rokoch 1995 – 2009.

Povedzme si úprimne, nech už máme akékoľvek povolanie, či v každodennom živote chápeme jeden druhého, či akceptujeme odlišnosť našich pováh, názorovú rozdielnosť generácií, vonkajškové správanie ľudí, či poznáme príčiny konfliktov a či sme schopní ich rozumne riešiť. Je to veľmi dôležité, pretože premeny reality sveta s prekvapivými zásahmi do nášho života sú dôsledkom nášho konania a nami uznávaných hodnôt, ideí, našej vôle, ale i sebapoznania, hľadania dobra a cesty k všeľudskému prospechu. Meradlom morálky sa stala privatizácia. Najmä s odstupom času sa prejavilo, či podnikateľ a iné zúčastnené subjekty konali v záujme celku, alebo iba vo svojom osobnom záujme. Celé obdobie po privatizácii dokladá, že morálka jednotlivcov aj spoločnosti je v mnohom narušená. Nové možnosti mnohým pomútili hlavu v okamihu, keď získali „moc“ alebo peniaze.

Publikácia je doplnená o výroky profesora Štefana Kassaya v roku 2001. Magnetický záznam na klasickej VHS kazete je dobovou výpoveďou o preferovaných prístupoch k stratégii podnikania. V sérii textov, ktoré pretkávajú stránky knihy autor obnažuje názor podnikateľa a vedca v začiatkoch ekonomickej transformácie a umožní konfrontáciu minulosti so súčasnými výsledkami dnes už nadnárodnej korporácie I.D.C. Holding, a.s. Čitateľ pri listovaní v pomyslenom archíve si má možnosť vytvoriť svoj obraz o výrokoch, ktoré majú vizionársky nádych a sú tak blízke dejom v súčasnosti.

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. vníma pozitívne nielen odbornú spisbu autora, ale aj jeho jedinečný cit pre žánrovú rôznorodosť štýlov, ktoré čitateľa upútajú. „Špičková technológia môže byť do času konkurenčnou výhodou, to isté platí pre finančný kapitál, ale je to vždy len otázka času, kedy sa táto výhoda stratí. Podnik zvýši svoje kvalitatívne štandardy a v dôsledku toho sa mu zvýši zisk, konkurenti ho budú nasledovať. Ak bude za úspechom reengineering, konkurencia sa bude snažiť byť ešte úspešnejšia. Ako povedal ešte koncom minulého storočia známy expert v oblasti manažmentu Stuart Crainer: „podniky vedia veľmi rýchlo kopírovať, napodobňovať, predstierať a dokonca aj kradnúť“. Aj úroveň techniky a technológie, aj množstvo finančného kapitálu sa dá dostihnúť a následne predstihnúť. Ľudia sú jediným tvorivým fenoménom v podniku. Iba oni majú schopnosť nájsť spôsoby, ako zvýšiť kvalitu, ako znížiť náklady, ako využívať informačné technológie. Ako hovorí profesor Štefan Kassay: „Ak sú na svojich miestach múdri a kvalifikovaní ľudia, nájdu spôsob, ako získať potrebný kapitál“. Väčšie triumfy ako sú ľudia nemáme. Tieto investície prinesú zvýšenie vedomostí, lepšie návyky a schopnosti, ktoré indukujú veľkosť produktívnej sily človeka. Vedomosti a intelektuálne schopnosti sa stávajú aktívom spoločnosti. Na jednej strane investujeme do ľudí a na druhej strane vytvoríme predpoklady pre maximálne využitie ich potenciálu“, opisuje osobnosť autora v znamení publikačnej činnosti štátna tajomníčka Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD.

Nosnou časťou publikácie „Kocky sú hodené“ sú autorove komentáre v Hospodárskych novinách za päť rokov prispievanie do pravidelnej rubriky. Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Ing. Rastislav Chovanec, PhD. prízvukuje vo svojom príhovore: „Akokoľvek sú blogovanie a komentovanie mediálne atraktívne, dynamické, s možnosťou byť na pulze diania, naviac aj s možnosťou ich globálnej dostupnosti v online priestore, predsa len môžu v záplave iných správ zanikať. A úprimne, väčšina z nich nestojí za uchovanie vo vznešenejšej knižnej podobe. Zhrnutie reflexií pána Kassaya zachytených v komentároch a blogoch do jednej publikácie dáva možnosť čitateľom vracať sa k nim a ťažiť z nich aj v budúcnosti, čo si nepochybne zaslúžia a budú tak naveky súčasťou jeho odkazu ďalším generáciám. Určite si zaslúžia ich pozornosť!“.

„Nájsť symbiózu je pre našu ekonomiku priam nevyhnutné. Lebo iba vzdelaní a pripravení ľudia, schopní aplikovať výsledky svojho štúdia v praxi prinášajú výskum. Nové idei, nápady, nový pohľad na dlhodobo nezmenené procesy. Jednoducho progres. Otázka totiž nestojí iba na dileme, či by sme mali viac podporovať duálne vzdelávanie, ako presne nastaviť jednotlivé kritériá, ale je potrebná aj ambícia. Celospoločenská. Aby sa pre Slovensko ako také stalo prioritou, mať čo najvzdelanejšiu pracovnú silu, čo najviac ľudí s odhodlaním prísť s novými myšlienkami. A pritom nemusí ísť nevyhnutne iba o konkrétne produkty, ale aj inovácie v procesoch, nastavení podnikového fungovania“, prihovára sa čitateľom šéfredaktorka Hospodárskych novín, Mgr. Marcela Šimková.

Významnú úlohu v publikácii plní prezentácia ukážok podstatných oblastí šírenia artefaktov súčasným informačno-komunikačným systémom produkčného podniku IDC v rozpätí akčného rádiusu podnikového, národného a globálneho. Ide o spoločné úsilie Štefana Kassaya, autora teoretických základov riadenia v nových spoločensko-ekonomických podmienkach a teórie jednotnej európskej produkčnej platformy v rámci ekonomickej diplomacie, predstaviteľa vrcholového manažmentu korporácie I.D.C. Holdinng, a.s. a Nadácie na podporu vedy a vzdelávania v úsilí o kooperáciu s inštitúciami, ktoré sledujú rovnaké, či ideovo blízke ciele.

Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania v spolupráci a Ústavom polymérov Slovenskej akadémie vied pripravuje diskusiu: „Sympózium o vede a vzdelávaní“ spolu s ocenením osobností slovenskej vedy. Dlhodobá spolupráca medzi Nadáciou a Slovenskou akadémiou vied (SAV) spočíva aj v usporadúvaní vedeckých konferencií a sympózií na aktuálne témy rezonujúce v spoločnosti, vydavateľskej činnosti významných vedeckých autorov a podpory implementácie vedy do praxe.


„K optimizmu ma oprávňujú doteraz získané výsledky, ktoré sú verifikované a jednoznačne potvrdzujú účelnosť navrhovaných metodík v zmysle formulácie: ak to dokázal jeden podnik, je veľká pravdepodobnosť, že pri: zachovaní podobných postupov sa to podarí aj iným podnikom. V mnohom sa spolieham, že toto úsilie bude podporené aj v nových podmienkach v rámci decíznej sféry SR a že budem môcť nadviazať aj v novom personálnom zložení na doterajšiu prácu, ktorá prináša evidentné výsledky. Táto kniha je vlastne pilotným spracovaním rezultátov s jasnou perspektívou do budúcnosti,“ uzatvára autor krátke predstavenie novej publikácie.

bottom of page