top of page

Sympózium o vede a vzdelávaní – príprava na diskusiu spojenú s ocenením osobností vedy

Pezinok 15.3.2019. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania (Nadácia) v spolupráci a Ústavom polymérov Slovenskej akadémie vied pripravuje diskusiu: „Sympózium o vede a vzdelávaní“ (Sympózium) spolu s ocenením osobností slovenskej vedy. Dlhodobá spolupráca medzi Nadáciou a Slovenskou akadémiou vied (SAV) spočíva aj v usporadúvaní vedeckých konferencií a sympózií na aktuálne témy rezonujúce v spoločnosti, vydavateľskej činnosti významných vedeckých autorov a podpory implementácie vedy do praxe.

Prehľad významných konferencií organizovaných Nadáciou v spolupráci so SAV

◘ Medzinárodná konferencia organizovaná v roku 2014 – 50. výročia založenia SAV v Európskom týždni vedy a technológií.

◘ Využitie vedeckých poznatkov v hospodárskej sfére 2003.​ Odborný seminár Podnikové stratégie a inovácie.​

◘ Konferencia pri príležitosti životného jubilea významného teoretika priemyselného inžinierstva, metodológa marketingu a pedagóga Štefana Kassaya.

​​

V súvislosti s historicky prvým predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, Nadácia zorganizovala medzinárodnú konferenciu „NOVÁ EURÓPA / NEW EUROPE“, ktorá predstavovala intelektuálny príspevok Nadácie k tejto politicky významnej udalosti. Záštitu nad konferenciou prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky J.E. Miroslav Lajčák.

Pri príležitosti usporiadania konferencií Nadácia vydala zborníky:

◘ Zborník z konferencie Tolerancia v spoločnosti.

◘ Zborník – podnikové stratégie a inovácie. Inovatívna firma – odpoveď na výzvy súčasnosti.

◘ Zborník z konferencie Nová Európa – Antológia, historiografické sondy a filozoficko-ekonomická reflexia z medzinárodnej konferencie Nová Európa.

Sympózium – príležitosť pre kreatívne partnerstvo – z výrokov prezidenta Nadácie profesora Štefana Kassaya


◘ Spolupráca so SAV má závažný spoločensko-ekonomický dôvod, čo je nosnou aktivitou zo strany Nadácie na podporu vedy a vzdelávania založenej v roku 2002.

◘ Ostatné roky sa zaoberám ekonomickou diplomaciou a podieľam sa na nej aktívnou činnosťou. Pri výkone mojej pracovnej funkcie predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. sa stretávam s radom relevantných informácií, ktoré nachádzajú ústretovosť aj u členov vrcholového vedenia IDC, osobitne v podpore a sprístupňovaní znalostí uplatnených v produkčnej praxi.

◘ Za vyše dvadsaťpäť rokov som sa presvedčil, že v produkčnej aktivite, ale aj v tvorivej činnosti napriek vynaloženému úsiliu najvyšších predstaviteľov vedy a aj vo svete uznávaných osobností vedy dochádza k veľkým stratám na využívaní informácií v riadiacich činnostiach a ich prieniku do produkčnej praxe.


◘ Povedzme si úprimne, bez výčitok, že sem-tam aj v širokom spektre potenciálnych užívateľov výsledkov vedy nie je zvláštnosťou ignorancia k jej výsledkom. Chýba lepšie prepojenie potrebných vedných disciplín s produkčnými podnikmi v každodennej praxi.


◘ Cieľom Nadácie je hlbšie poznať procesy ako z hľadiska psychológie človeka hľadať možnosti odbúravania, tenzie vo vzťahoch i pozitívne tendencie štúdiom vzťahov medzi ľuďmi, poznávaní, komunikačných chýb, vzdoru jednotlivcov a zároveň ľahostajnosti ku skutočným vedeckým hodnotám s väzbami na uplatnenie v spoločenskej praxi.


„Som presvedčený o tom, že vzájomná podpora a spolupráca by boli veľmi užitočné“, zdôrazňuje počin spolupráce profesor Štefan Kassay so Slovenskou akadémiou vied, prispieť k tomu by mohlo aj naše Sympózium.


I.D.C Holding, a.s. je živým laboratóriom


Rast korporácie uplatňovaním vedy v podmienkach produkčnej praxe za celých dvadsaťpäť rokov od jej spravovania a perspektív výlučne z vlastných zdrojov je dostačujúco výpovedná. Uplatňované postupy na báze kreativity a využívaním vedy v riadení korporácie, ako aj veľkej roly Nadácie profesora Kassaya vždy nanovo presviedčajú o potenciálnych perspektívach a možnej novej pridanej hodnote, ako aj z rozšírenej vzájomnej spolupráce. Na základe experimentov sú už dnes viditeľné výsledky rádovo zvyšujúce efektivitu komunikácie, rozvíjania pozitívnych vzťahov medzi zamestnancami a relevantným okolím a to aj v medzinárodnom rámci. Vysoká kvalifikácia a tvorivosť navrhnutých a schválených partnerov s presvedčením o perspektívnej spolupráci je úspešná.


Prehľad o publikačných aktivitách podporujúcich vedeckú spoluprácu a osobnosti vedy, ako aj informácie o Nadácii sú dostupné prostredníctvom webového portálu www.kassay.eu. Vstup pre novinárov na Sympózium je možný iba po telefonickom kontakte a na pozvánky.

bottom of page