top of page

Ministerka Martina Lubyová prijala profesora Štefana Kassaya

Bratislava 11.3.2019. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky JUDr. Mgr. Martina Lubyová PhD. a profesor Štefan Kassay sa zhovárali o súbehu spolupráce Nadácie na podporu vedy a vzdelávania, výrobného podniku I.D.C. Holding, a.s., vedeckej aktivite a výchovno-vzdelávacích procesoch. Priestor v spoločnej diskusii venovali aj vymenovaniu profesora Štefana Kassay za člena Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave.


Autorská činnosť profesora Kassaya v oblasti vedeckej literatúry je všeobecne známa. K napísaniu monumentálneho životného diela – pentalógie Podnik a podnikanie – viedla autora najmä snaha odovzdať bohaté mnohoročné osobné skúsenosti z riadenia veľkého podniku z pozície vlastníka a zároveň tieto skúsenosti konfrontovať s poznatkami zo svetovej literatúry. Pentalógia je príkladom toho, ako sa aspekty ekonomickej vedy a praxe dajú harmonicky prepojiť. „Potrebné je študovať problémy, poznať aktuálne svetové trendy, vyskúšať a overiť, či sa teoretické závery zhodujú s výsledkami meraní,“ tvrdí autor. Zámerom profesora Kassaya je napomôcť k splneniu podnikových cieľov pri súčasnej starostlivosti o ľudí a zároveň do podnikateľského prostredia rozšíriť skúsenosti z praxe.

Profesor Kassay pani ministerku Lubyovú podrobne oboznámil s obsahom pentalógie a edičného radu Spoločnej európskej produkčnej platformy. Kompletné päťjazyčné a päťzväzkové dielo Podnik a podnikanie spolu s edičným radom RIADENIE venoval Ministerstvu školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s predpokladom, že ich bude možné využívať vo výučbe na všetkých typoch vysokých škôl ekonomického zamerania. Dnes sú už publikácie zaradené do výučby na viacerých zahraničných univerzitách a ich kvalita je vysoko oceňovaná rovnako poslucháčmi vysokých škôl, ako aj pedagógmi v zahraničí. V zmysle medzinárodných kontaktov samotná pentalógia je distribuovaná v anglickom jazyku do 38 krajín sveta. Mnohé ohlasy z krajín Strednej Ázie, ale aj Bulharska, Poľska i ďalších krajín sú potvrdením kvalitného výučbového systému zo Slovenska. Publikácia má v medzinárodnom rámci dnes už aj úlohu propagácie excelentného duševného produktu zo Slovenska a napĺňa obsahom i formou vytýčený cieľ Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí šíriť dobré meno nášho štátu.


V rozhovore sa rozoberali aj otázky úrovne školstva vo svete a využiteľnosť študijných odborov v spoločenskej praxi. Padli aj kritické slová na úroveň školstva v našich podmienkach, kde ide o dlhodobý proces, ktorý nie je možné vyriešiť v krátkom čase. Je ale zaujímavé, že sa postupne nachádzajú cesty na zblíženie symbiózy praxe a školstva tým, že sa zvyšuje počet mladých ľudí v podnikoch, ktorí sú dostatočne adaptabilní a dokážu sa prispôsobiť novým podmienkam vo výrobe. Ukazuje sa, že kontakty s mladými ľuďmi v iných krajinách znamenajú veľký posun v rozmýšľaní a hodnotách, ktoré má školstvo v študentoch pestovať a rozvíjať. Potvrdzuje sa, že technické disciplíny sú pre život mladých ľudí dôležité a majú budúcnosť, je zrejmé, že sa mení spoločenské vedomie lepším smerom.

Ďalej profesor Kassay informoval ministerku o projekte Spoločnej európskej produkčnej platformy zameranej na zvyšovanie efektivity využívania odbornej literatúry a zvyšovania ekonomickej výkonnosti podnikov a tým aj skvalitňovaniu životných podmienok obyvateľstva. Postupné vrstvenie poznatkov a nové skúsenosti v podnikateľskej praxi sa stali aktuálnou ponukou na vydanie edičného radu, ktorý reprezentuje potrebnú poznatkovú bázu pre teóriu i podnikateľskú prax v integrovanej podobe.


Na záver rozhovoru profesor Kassay potvrdil, že i naďalej bude spolupracovať v rámci vedy a vzdelávania s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu na projektoch, ktoré realizuje prostredníctvom Nadácie na podporu vedy a vzdelávania.

bottom of page