top of page

O perspektívach vedy s prof. RNDr. Petrom Moczom, DrSc.

Pezinok 7.3.2019. Profesor Štefan Kassay si do rubriky Hosť pozýva často osobnosti slovenskej vedy a vzdelávania. Na dnešné nakrúcanie ďalšej časti rozhovorov prijal pozvanie významný geofyzik, univerzitný profesor, predseda Učenej spoločnosti Slovenska, prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Profesor Štefan Kassay a profesor Peter Moczo pri listovaní v publikácii Diktát času je nezadržateľný – knihe rozhovorov z relácie Hosť Štefana Kassaya


„Prečo máme a prečo vyrábame toľko docentov a profesorov? Iba kvôli doterajšej podmienke akreditačnej komisie, ktorá povedala, že garantovať študijný odbor na úrovni magisterského štúdia a doktorandského štúdia môžem len profesor. Každá škola, ktorá má študijný program a nechce prísť o tento študijný program, prehlási za profesora, a teraz to preženiem trochu, takmer kohokoľvek. A to kohokoľvek vystihuje práve fakt, že si školy sami stanovujú kritériá a niektoré kritériá sú skutočne zahanbujúce a hrozné,“ výstižne opisuje situáciu v segmente vysokých škôl na Slovensku profesor Moczo.

Profesor Moczo pomenoval v rozhovore problémy nášho vysokého školstva a navrhol aj rad riešení, akú stratégiu zvoliť do budúcnosti

„Jedného dňa došlo takému rozhodnutiu, že vysoké školy budú financované podľa počtu študentov. To bola deštrukcia kvality vysokoškolského vzdelávania. Neskôr vtedajší minister si úprimne priznal, že to nebolo správne rozhodnutie, v každom prípade sme teraz v situácii postupného, čiastočného naprávania tohto deštrukčného princípu, ktorý poškodil intelektuálnu úroveň Slovenska na celé generácie. Momentálne je už vo vzťahu vysokým školám rozdeľovanie celého štátneho balíka medzi jednotlivé vysoké školy na takzvanom v novom modeli. Počet študentov je jeden faktor, avšak stále príliš dôležitý a stále relatívne málo dôležitý je výkonový faktor. Druhý faktor má jednu zásadnú chybu, počíta totiž publikácie a nepočíta odozvu na publikácie alebo významnosť i skutočný vedecký alebo aplikačný – praktický efekt“, zdôrazňuje profesor Moczo.


V sérii otázok zazneli zo strany profesora Kassaya aj otázky „rizikové“. Reč bola aj o štruktúre vedných disciplín v rámci existujúcich komisií pre obhajoby najvyššej vedeckej hodnosti a pripravovaných zmenách v záujme prieniku vedy do produkčnej praxe.


Rozhovor s významnou osobnosťou geofyziky a seizmiky na Slovensku prof. RNDr. Petrom Moczom, DrSc., pripravujeme do vysielania v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya.
 

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., akademik Učenej spoločnosti Slovenska, je slovenský geofyzik a univerzitný profesor (2002). Narodil sa 12. marca 1956. V roku 1980 vyštudoval geofyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde získal aj vedecké hodnosti CSc. a DrSc. Od roku 1980 pracoval v Geofyzikálnom ústave SAV a od roku 2001 pracuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, kde vedie Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie. Bol hosťujúcim profesorom na Univerzite v Kyote a Univerzite Joseph Fourier v Grenobli. Bol hosťujúcim vedcom na Univerzite Alberta v Edmontone a Univerzite Kalifornie v Santa Barbare. Je predsedom Učenej spoločnosti Slovenska a predsedom Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (SKVH). V celosvetovom meradle prispel k rozvoju numerického modelovania šírenia seizmických vĺn. Koordinoval vybudovanie národnej siete seizmických staníc na Slovensku, lokálnej siete seizmických staníc východné Slovensko. Koordinoval komplexné analýzy seizmického ohrozenia jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach. Tím, ktorý vytvoril, bol ocenený ako špičkový tím SAV, UK a Akreditačnej komisie. Tím získal Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prof. Moczo bol ocenený Čestnou plaketou SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách, Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu v kategórii Osobnosť vedy a techniky, Zlatou medailou Univerzity Komenského v Bratislave, Zlatou medailou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, dvakrát prémiou Literárneho fondu za ohlas na dielo, Prémiou Literárneho fondu za dielo The Finite-Difference Modelling of Earthquake Motions: Waves and Ruptures (Cambridge Univ. Press), Cenou SAV za budovanie infraštruktúry, Cenou M. R. Štefánika za príspevok k slovensko-francúzskej vedeckej spolupráci a Cenou Jána Petka.

bottom of page