top of page

Rokovanie o príprave učebných osnov a pedagógov Katolíckej univerzity

Ružomberok 20.2.2019. Profesor Štefan Kassay dnes navštívil rektora a dekana Katolíckej univerzity v Ružomberku. Obsahom ich rokovania bol celkový pohľad problematiku školstva, so zreteľom na osobitné miesto v tomto systéme univerzít, ktoré napĺňa Katolícka univerzita so svojimi špecifikami. Priebeh rozhovoru sa týkal predovšetkým premien, ktoré sú nevyhnutné v období rapídneho vedecko-technického pokroku s nástupom nových technológii najvyššej výkonnosti. V prvom rade je potrebné nájsť spôsob ako pripraviť pedagógov na dostatok relevantných informácií pre nové podoby vzdelávania nielen v tradičnej podobe, ale aj iným prístupom a osobitnými konzultáciami. Naskytá sa tu priestor pre multiúrovňový systém prepojený s praxou, kde sa súbežne aktivujú prepojenia medzi jednotlivými oblasťami štúdia. Samozrejme je potrebné vytvoriť podmienky, aby sa tieto formy štúdia presadili čo najskôr vo výukovom procese a aplikácii z výrobnej praxe.

Zľava PaedDr. Peter Krška, PhD., dekan pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity, doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., rektor Katolíckej univerzity a profesor Štefan Kassay


Po úvodných slovách rektora doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc. a po otázkach a odpovediach profesora Štefana Kassaya sa zaujímal o tieto otázky aj dekan pedagogickej fakulty PaedDr. Peter Krška, PhD. Podrobne rozobral súčasné problémy, ktoré školstvo má a zároveň načrtol spôsoby aplikácie nových stratégií, na zvýšenie kvalitatívnych parametrov výučby. Okrem iného padla reč aj na šport, ako prostriedok ktorý posilňuje organizmus človeka a dáva mu dostatok vitálnej sily. Príkladom je sám pán dekan, ktorý je aktívnym športovcom. Univerzita ponúka v tomto smere naviac aj duchovnú časť zveľaďovania osobnosti študenta, kedy v symbióze fyzickej a duchovnej rovnováhy vzniká podľa predstaviteľov univerzity optimálne prostredie pre študentov.

Obaja predstavitelia Katolíckej univerzity sa zmienili aj o workshope, ktorý koncom novembra viedol profesor Ján Košturiak. Pohľad Jána Košturiaka je racionálny a vecný. Potvrdil to aj Košturiakov článok v časopise Kuriér „Ak sa chceme mať lepšie, musme pre to aj niečo urobiť“. Je to výzva a príležitosť spolupodieľať sa na rozvoji spoločenstva, univerzity dobrými nápadmi a ich následnou realizáciou. „Ľudstvo sa posúva dopredu nie tým, že medzi sebou bojuje, že si niečo vyčíta, že hľadáme chyby na sebe, ale tým, že sme k sebe láskaví, že máme k sebe rešpekt a spolupracujeme, učíme sa navzájom“, podotýka Košturiak.


Podstatná časť rozhovoru sa týkala aj samotného tlačového média univerzity. Časopis REFLEXIE je v súčasnej dobe uplatňovaný na úrovni fakulty Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade. Potenciál, ktorý časopis ponúka je efektívne aplikovať na vyššiu celoškolskú uroveň. Aj preto padol rad návrhov z oboch strán, ako konkrétne prispieť k zvýšeniu kvality výučbového procesu na Katolíckej univerzite rozšírením časopisu aj na iné fakulty. Rektor i dekan ocenili dlhodobú spoluprácu s profesorom Štefanom Kassayom s univerzitou a jeho podiel na budovaní nových postupov, predovšetkým inpširácii pri zavedení nového časopisu a po autorskom prispení v každom čísle, na racionalizáciu a zvyšovanie kvality podanej látky. Činnosť Nadácie profesora Štefana Kasssaya na podporu vedy a vzdelávania aplikuje procesy späté so sociálnym okolím a rozvojom potenciálu nielen študentov, ale aj širokej verejnosti v značnom spoločenskom rozsahu.


Záver rokovania priniesol nové podnety a konkrétne návrhy, ktoré môžu byť aplikované ešte v tomto semestri. Dnešné stretnutie len zvýraznilo potrebu osobne riešiť vzniknuté námety, povedať si medzi sebou, čo je zásadné a podstatné, a to otvorene medzi blízkymi kolegami, ktorí tvoria nové stratégie vo výuke na Slovensku.

bottom of page