top of page

Univerzita, ktorá 165 rokov mení súčasnosť a budúcnosť technických odborov

Ostrava 6.2.2019. Vysoká škola banská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) sa zaraďuje medzi popredné české a európske univerzity ponúkajúce technické a ekonomické vzdelanie, produkujúce aplikovaný aj základný výskum a zabezpečujúce potrebný odborný poradenský, konzultačný a expertný servis v oblasti priemyslu, bankového aj podnikateľského sektora vrátane ponuky celoživotnej možnosti vzdelávania. Sedem fakúlt, takmer dvanásťtisíc študentov, dvestoštyridsaťdeväť študijných odborov, z ktorých je stoštrnásť aj v anglickom jazyku. Takto by sa dala v číslach predstaviť jedna z najstarších technických univerzít v Českej republike.

Profesor Štefan Kassay odovzdal rektorovi univerzity dar, pentalógiu Podnik a podnikanie v anglickom jazyku a knihy z edičného radu RIADENIE, ktoré sú aplikačným prostredím Spoločnej európskej produkčnej platformy.

Rektor Univerzity, prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., sa vyjadril jednoznačne: „Mojim želaním je, aby naša Univerzita sa vnútorne zjednotila, kde jedna z najdôležiejších vecí je budovanie značky v súlade s modernizáciou a výstavbou nových laboratórií a výskumných centier.“ Skutočnosť, že profesor Snášel prišiel do univerzitného prostredia priamo z praxe, kde pracoval ako matematik-analytik a systémový programátor, je veľmi významná z hľadiska transferu poznatkov do výučbového procesu. Nové skúsenosti v riadení Univerzity a spojitosť s pedagogickým procesom vytvárajú nový priestor pre pochopenia zložitých otázok súčasnej spoločenskej praxe a zvyšujú záujem uchádzačov o štúdium technických smerov na univerzitách.

Rektora Snášela zaujala publikácia Diktát času je nezadržatelný.


„Budúcnosť vidím optimisticky, technika tu je a vždy bude, len sa neustále vyvíja a je dostupnejšia ľuďom. Uvediem príklad. Na autobusovej zastávke, ľudia sledujú displej mobilného telefónu. Pred desiatkami rokov čítali dennú tlač a diskutovali. To je technický vývoj, ktorý mení životy ľudí,“ povedal profesor Snášel.


Takmer hodinový rozhovor s pánom rektorom zaradíme do vysielania v rámci webového portálu www.kassay.eu v rubrike „Hosť Štefana Kassaya“.

 

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. – je český informatik, matematik a vysokoškolský pedagóg, rektor Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava. Vyštudoval Gymnázium Soběslav a následne v rokoch 1976 až 1981 odbor numerická matematika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci (získal titul RNDr.). V rokoch 1983 až 1988 bol zamestnaný ako matematik-analytik a systémový programátor v spoločnosti Farmakon Olomouc. V roku 1988 začal pracovať v akademickom prostredí, stal sa odborným asistentom na Katedre matematickej informatiky PRF UP v Košiciach, kde pôsobil až do roku 2000. Počas tejto doby úspešne obhájil prácu v odbore algebra a teórie čísel na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity a stal sa tak v roku 1991 kandidátom vied (CSc.). V rokoch 1998 až 2004 bol tiež spolumajiteľom a konateľom spoločnosti HaSaM (v roku 2004 podiel v tejto firme predal).V roku 2000 sa stal odborným asistentom na Katedre informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava. Na VŠB-TU Ostrava sa potom v roku 2001 habilitoval (t.j. Bol mu udelený titul doc.) A v roku 2006 získal profesúru. V oboch prípadoch v odbore informatika. V rokoch 2001 až 2009 pôsobil aj ako vedecký pracovník Ústavu informatiky Akadémie vied ČR. V marci 2017 bol v druhom kole voľby zvolený do funkcie rektora VŠB-TUO. V auguste 2017 ho do funkcie vymenoval prezident, a to s účinnosťou od 1. septembra 2017.

bottom of page