top of page

Tretí rok spolupráce s Katolíckou univerzitou a Nadáciou na podporu vedy a vzdelávania

Pezinok, 16.1.2019. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania po úspešnom 1. a 2. ročníku ďalej pokračuje v spolupráci s Katolíckou univerzitou pri vydávaní vedeckého časopisu REFLEXIE – kompendium teórie a praxe podnikania.

Aktuálne je v tlači prvé číslo ročníka 2019. Významným medzníkom v živote časopisu bol dátum 15. máj 2018. Do jubilejného 15. ročníka súťaže prihlásilo vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku - VERBUM a odborný časopis REFLEXIE - Kompendium teórie a praxe podnikania, ktorý začala v roku 2017 vydávať Katedra manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s akademikom Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefanom Kassayom, DrSc. Časopis získal jednu z hlavných cien súťaže PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelé projekty v oblasti podnikových médií.


Do roku 2021 je naplánovaných dvadsať vydaní odborného vedeckého časopisu REFLEXIE


Časopis začal svoju púť v roku 2017 slávnostným uvedením do života na 1. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum, organizovanom v dňoch 19. - 20. októbra 2017 Katedrou manažmentu v Poprade. Ako je zrejmé z jeho titulu, časopis prináša praxou potvrdenú teóriu, resp. teóriu overenú v praxi. Cieľovou skupinou časopisu sú študenti slovenských a českých vysokých škôl a postgraduálneho štúdia so zameraním na podnikanie, ekonomiku a manažment, doktorandi, pedagógovia, manažéri, podnikatelia.

„Stránky časopisu „REFLEXIE“ nech duchovnou silou i vedeckou kapacitou svojho vedenia, ale aj všetkých prispievateľov napĺňajú význam slova „reflexia“ ako vyšší stupeň vedomia a duchovnosti. Veľmi si prajem, aby stránky Reflexie odzrkadľovali pravdivú realitu našej súčasnosti a boli nádejnou navigáciou pro futuro. Aby viedli vedecké bádanie cestami osobného zahĺbenia, premýšľania, zváženia okolností a súvislostí – to Hanusovo, aby sme nehrešili „nechápaním súvislostí” (prof. PhDr. ThDr. Dr.h.c. Ladislav Hanus, významný slovenský teológ, pedagóg, umenovedec, historik a filozof 20. storočia). Žičím čitateľom časopisu, aby sa reflexiou obrátili k samotnej prezentovanej veci, procesu, priklonili sa späť k sebe samému, premýšľali o vlastnom zážitkovom prúde, o procesoch vlastného vedomia a následne kritickou analýzou pozorovali predmet z rozličných stanovísk. Nech je ambíciou časopisu reflexia „plnosti a bohatstva“ nášho sveta a života ako protipól jeho pustošenia a bezprizornosti bez detí a ľudí, lebo sterilná krajina nevonia, nesmrdí a nerodí,“ prihovára sa čitateľom časopisu pán prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.

Profesor Štefan Kassay pri podpisovaní pilotného čísla časopisu


„Aby sme mohli „pozerať” do budúcna potrebujeme mať kontakt so súčasnou realitou poznania pravdy z mnohých strán. Časopis REFLEXIE ponúka možnosť takého nazerania na svet, čím nás obohacuje a vytvára kvalitné podmienky a predpoklady pre naše správne rozhodovania. Interdisciplinarita pohľadov a prezentácia najmodernejšieho ponúka čitateľovi vnímať vybranú problematiku v reálnom čase, rovnako sledovať jej vývoj a jednotlivé presahy, čím sa vytvára predpoklad pre holistický prístup k problematike. Len takto je možné sa pokúšať o komplexnosť spracovania témy a ponúknuť čitateľovi možnosť sa integrálne rozvíjať“, zdôrazňuje potrebu nového média doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.

Odborný časopis REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania prináša, ako je zrejmé z jeho titulu – praxou overenú teóriu, resp. teóriu overenú v praxi – dielo Podnik a podnikanie – od renomovaného autora a úspešného slovenského podnikateľa, vedca a pedagóga, Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefana Kassaya, DrSc.


Doma i v zahraničí (dielo vyšlo v piatich jazykoch – slovensky, anglicky, rusky, poľsky, maďarsky) je známe jeho 5-zväzkové dielo pentalógia Podnik a podnikanie (4 500 strán textu), ktoré sa snaží zreálniť teoretické prístupy o podnikaní a tým zjednodušiť štúdium študentov vysokých škôl a postgraduálneho štúdia, doktorandov, ale je tiež využiteľné pre pedagógov, manažérov, či samotných akcionárov podnikov.

Na otázky zúčastnených hostí o pentalógii Podnk a podnikanie odpovedá profesor Kassay


Uľahčiť dostupnosť tejto literatúry a priblížiť sa predovšetkým slovenským a českým študentom a ich pedagógom, vznikol v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku unikátny projekt, ktorý formou časopisu REFLEXIE prinesie pentalógiu všetkým, ktorí prejavia záujem a to prijateľnou formou. Pentalógia je štruktúrovaná do 18 hlavných tém a vychádza zo známej metodiky Balanced Scorecard (BSC) vypracovanej Robertom Kaplanom a Davidom Nortonom. Výkonnosť podniku je aplikáciou tejto metodiky hodnotená prostredníctvom štyroch vyvážených perspektív (finančnej perspektívy, zákazníckej perspektívy, perspektívy interných podnikových procesov a perspektívy učenia sa a rastu) a v pentalógii je rozšírená o perspektívu podnikateľského prostredia, od ktorej sa ďalej odvíjajú BSC perspektívy podniku.

bottom of page