top of page

Piata až ôsma časť edičného radu IRÁNYÍTÁS v maďarskom jazyku

Budapešť, 11.1.2019. Úspešná spolupráca s maďarským vydavateľstvom akadémie vied Gondolat pokračuje aj v roku 2019. Knižná novinka edičného radu IRÁNYÍTÁS (RIADENIE) sa v týchto dňoch dostáva do kníhkupectiev a vedeckých knižníc univerzít. Piata až ôsma časť zaoberajúca sa ekonomikou a financiami v rámci spoločnej európskej produkčnej platformy je pokračovaním dvadsaťdielneho radu kníh určených širokej verejnosti, študentom a v neposlednom rade aj podnikateľom.

Riaditeľ vydavateľstva Gondolat, István Bácskai prejavuje súhlas s voľbou autora, vydať publikácie aj v maďarskom jazyku. Profesor Kassay, dnes už známy vydávaním kníh aj v maďarskom jazyku počas dvoch desaťročí vydal dve desiatky kníh, predovšetkým známe zväzky pentalógie Podnik a podnikanie. Knihy slovenského autora zaznamenávajú veľký úspech vo vedeckých kruhoch i v širšej odbornej verejnosti, preto sa vydavateľstvo Gondolat opiera nosnú myšlienku ekonomickej diplomacie a aj, v novom roku pokračuje vo vydávaní publikácii profesora Štefana Kassaya a šírením tejto odbornej literatúry. Potešiteľný je rad vysoko oceňujúcich článkov aj v najvýznamnejšej j dennej maďarskej tlači a ohlasmi čitateľov.


Treba pripomenúť aj nedávno vyslovené názory veľvyslanca Jenő Borosa, ktorý deväť rokov pôsobil na Slovensku a v Čechách a od začiatku svojej diplomatickej kariéry - už štyridsať rokov pozná Štefana Kassaya a jeho publikácie. Rovnako vystúpenie prvého maďarského kozmonauta generála Bertalana Farkaša, ktorého profesor Kassay pozná od jeho letu do kozmu v roku 1980. Obaja pred širokým fórom zahraničných diplomatov a spoločensky známych osobností pri preberaní vyznamenania na veľvyslanectve SR v Budapešti spomenuli zásluhovosť Štefana Kassaya v jeho mnohoročnej aktivite v Maďarsku, čo z ich vystúpení imponovalo ako návrh na ocenenie z maďarskej strany. Vzhľadom na význam edičného radu pre maďarských čitateľov, bude isto zaujímavé bližšie osvetlenie vybraných oblastí v časti o ekonomike a financiách.

Piata časť z edičného radu sa zaoberá teoretickými základmi a podmienkami fungovania podnikovej, ale aj finančnej politiky. Demokratické usporiadanie, rozvoj nových technológií, zásadné zmeny štruktúr v národných hospodárstvach, európska integrácia, tendencie v deregulácii a v miere štátnych zásahov do ekonomiky podstatne zmenili konkurenčné prostredie. Charakteristickou črtou vzájomného spolupôsobenia podniku a okolia v peňažnej ekonomike je, že sa uskutočňuje v rozhodujúcej miere prostredníctvom trhu. Miera súladu medzi podnikovými cieľmi a cieľmi okolia vplýva na celkovú vytvorenú hodnotu nielen na úrovni podniku, ale aj na celkovú úroveň vytvorenej hodnoty na úrovni národného hospodárstva. Východiskom pri hľadaní podmienok dynamického rovnovážneho stavu medzi podnikom a okolím je podniková finančná politika, ktorá tvorí rámec pre jeho finančné riadenie. Špecifickým subjektom v tomto spolupôsobení je sektor vlády. Jedným z najvýznamnejších nástrojov, prostredníctvom ktorého sa prejavuje jeho vplyv na finančnú politiku podniku, je hospodárska politika vlády. Vznik globálnej ekonomiky a rozvoj ekonomickej integrácie, významné technologické zmeny ako výsledok akumulácie ľudských vedomostí výrazne ovplyvňujú podnik a jeho okolie. Neustále pokračujúci technologický pokrok, rastúca intenzita konkurencie, globalizácia trhov a ďalší rozvoj vedomostnej spoločnosti si vyžadujú hľadanie nových riešení pri alokácii vzácnych zdrojov v procese tvorby a rozdeľovania užitočných hodnôt. Tieto skutočnosti znamenali, resp. znamenajú veľkú výzvu pre ekonómiu pri formulovaní cieľov a nástrojov zabezpečujúcich optimálnu alokáciu spoločensky vzácnych zdrojov v hodnototvornom procese.

Šiesta časť sa venuje finančnému riadeniu podniku. Dynamika vzájomných vzťahov medzi podnikom a okolím si vyžaduje rozvíjať podnikové ciele takým spôsobom, aby sa ich napĺňaním uspokojovali potreby okolia a zároveň dochádzalo k posilneniu identity podniku. Schopnosť podniku realizovať vnútornú premenu, ktorej cieľom je zabezpečiť životaschopnosť podniku na základe prejavov okolia, je tak základnou podmienkou rozvoja podniku. Hlavnú úlohu pri plnení spomínanej úlohy zohráva systém podnikového riadenia. Možno ho definovať aj ako súhrn procesov, spojených s presadzovaním vnútorných zmien podniku, vychádzajúcich zo zmien okolia. Významnou súčasťou systému riadenia v podniku je finančné riadenie. Zameriava sa na dosiahnutie finančných cieľov podnikateľského subjektu. Zahŕňa všetky procesy, ktoré súvisia s efektívnym získavaním a použitím krátkodobých a dlhodobých finančných zdrojov. Finančné ciele podniku sú podmienené jeho strategickými a operatívnymi cieľmi. Zatiaľ čo podstata strategického riadenia spočíva v stanovení vízie a prijatí opatrení, umožňujúcich vytvorenie potenciálu pre dlhodobé ciele podniku, na úrovni operatívneho riadenia sa zabezpečuje využitie existujúceho potenciálu.

Siedma kniha ozrejmuje analýzu ziskovosti produktov metódou ABC. Štúdia sa zaoberá implementáciou ABC metódy. Cieľom prezentácie modelového príkladu je poukázať na rozdiely medzi tradičným spôsobom zostavovania kalkulácie nákladov a ziskovosti produktov a kalkuláciou zostavenou na báze metodiky ABC. Prípadová štúdia kladie dôraz aj na možné rozdiely v následnom prijímaní rozhodnutí o produkcii a spôsobe obsluhy zákazníkov, ktoré vyplývajú z analýzy výsledkov oboch kalkulácií. Schopnosť podniku presadiť sa v náročnom konkurenčnom prostredí závisí vo významnej miere od toho, či vedenie podniku dokáže predvídať zmeny v okolí, uskutoční správne rozhodnutia v otázkach podnikových cieľov, prijme vhodné opatrenia na splnenie stanovených cieľov a optimalizuje mieru podnikateľského rizika. V týchto podmienkach je z hľadiska zabezpečenia zvýšenia účinnosti podnikového riadenia nevyhnutné vytvoriť komplexný, užívateľsky prístupný a transparentný systém informácií a ukazovateľov o výsledkoch podnikových aktivít. Tvorba systému informácií a ukazovateľov, rozhodujúcich z pohľadu vnútropodnikového finančného riadenia a ich monitorovanie je predmetom záujmu reportingu. Kľúčové miesto v oblasti podnikového reportingu má dôkladná znalosť finančnej situácie na jednotlivých stupňoch riadenia vo vnútri podniku.

Ôsma časť z edičného radu IRÁNYÍTÁS podrobne rozoberá investičnú stratégiu a investičné projekty v podniku. Jedným zo základných pilierov úspechu podniku je kvalitne pripravená a dodržiavaná podniková investičná stratégia. Obsahom stratégie investovania, ako zložky stratégie podniku, sú také odôvodnené myšlienky o budúcnosti podniku, ktoré sú pretvorené do finančne prerátaných projektov. Takéto projekty realizované v istom časovom predstihu umožnia podniku prekonať vznikajúce alebo nastavené, vecné a systémové, vonkajšie a vnútorné bariéry podnikania, čiže umožnia adaptáciu podniku. Realizovateľné zámery podniku včlenené do stratégie investovania a pretvorené do perspektívnych investičných projektov predstavujú protipól k vyhľadávaniu investorov v situáciách, keď podniku hrozia veľké finančné ťažkosti. V takejto situácii už na tvorbu investičnej stratégie nie je ani dostatok času, ani vôle. Tvorbou stratégie investovania sú rozvíjané originálne myšlienky, ktoré nanovo interpretujú štandardné ako aj neštandardné informácie nielen o stave, ale hlavne o budúcnosti majetku. Ťažisko spočíva v tvorivom využívaní intuície vrcholného manažmentu a vlastníkov s cieľom vytvoriť víziu zodpovedajúcu zmeneným podmienkam, ktoré prináša budúce podnikanie. Úlohou vlastníka je starostlivosť o svoj majetok v rámci platných spoločenských zmien. Táto aktivita je udržiavaná najmä vďaka jestvujúcej konkurencii. Jej nezastupiteľná donucovacia funkcia, účinnosť a efekty vyplývajúce z tejto funkcie môžu vplývať na podnik dvojako – buď motivujú podnikateľa k efektívnejšiemu zveľaďovaniu majetku podniku alebo podnikateľ zaostane za konkurenciou a majetok podniku začne chátrať. Tento proces úpadku podniku môže byť dlhodobý a v konečnom dôsledku môže vyústiť do zmeny jeho vlastníctva.


bottom of page