top of page

Budoucnost lázeňství

Pezinok, 9.1.2019. Kniha s týmto názvom vyšla celkom nedávno. Ohlasy v tlači a rovnako na webovom portáli www.kassay.eu vyslovili jednoznačne kladné stanovisko. Vzhľadom na vysoký záujem som v mojej rubrike Hosť Štefana Kassaya oslovil Ing. Františka Ocha a MUDr. Ľubomíra Mankoveckého, PhD. o poskytnutie interview. Prekvapujúco vysoká odozva na Slovensku i v Čechách podnietila autorov v pôvodnom zložení okrem prvých dvoch už menovaných Jiřího Schlangera a Tomáša Vylitu k vydaniu rozšírenej publikácie o ďalšie aspekty vedeckého ponímania kúpeľníctva. S radosťou konštatujem, že k druhému rozšírenému vydaniu došlo za taký krátky čas. Vyvodený záujem rezonoval rovnako medzi odborníkmi ako aj laickou verejnosťou. Zrejme to bolo podnetom k ďalším diskusiám o dôležitosti vedeckého bádania mnohých síce pragmaticky známych poznatkov avšak experimentálnym výskumom nepotvrdených. Pochopiteľne táto skutočnosť nanovo vyvodila oživenie úsilia priekopníkov nového obdobia trhovej ekonomiky podieľajúcej sa na výskume k závažnému kroku. Presadiť objektívne vyslovené a reálne požiadavky, ktoré sa opierajú o výsledky ešte v čase plánového hospodárstva v zásadne nových podmienkach vysoko konkurenčného trhového prostredia. Je tu veľký potenciál, to sa odráža aj v prácach prof. RNDr. Jany Zvárovej, DrSc./†, ktorá popri rozsiahlej vedeckej, publikačnej činnosti v rámci podpredsedkyne Rady Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i., pro biomedicínskou informatiku vnášala do výskumu orientáciu na vysokú pravdepodobnosť budúcich aplikácii medicíny založenej na dôkazoch vo svetovom liečebnom kúpeľníctve, tzn. na mieste, ktoré je legislatívne a vecne súčasťou zdravotných služieb.

Uvedené sa stalo silným impulzom pre nové naštartovanie nosných myšlienok z predchádzajúcich období, ktoré evidentne je potrebné riešiť v minimalizovanom čase a umožniť tak pre podnikateľov rozšírenú argumentačnú bázu založenú na skutočných znalostiach predovšetkým pokiaľ ide o účinok opakovaných liečebných metód v konkrétnom regióne kúpeľnických prevádzkach. Aj táto recenzia je príklonom k téze o vedecky dokázaných účinkoch liečebných procedúr konkrétneho zamerania a jej potreba je posilnená názormi relevantného okolia. Závažné sú aj názory recenzentov, z ktorých uvádzam skrátené podstatné časti. A tak mi len ostáva nanovo potvrdiť, že autorom i distribúcii sa podarilo prísť na trh s novou knihou, ktorá rozpracúva ďalšie detaily dokumentujúce nevyhnutnosť zaoberať sa kúpeľníctvom na báze vedeckých postupov.

Recenzent, prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc, významný odborník predovšetkým z hľadiska stratégie organizačných a ekonomicko finančných štruktúr produkčných systémov sa v tejto práci zaoberá práve z tohto aspektu Uvediem aspoň niektoré citácie od autorov recenzií:


Doc. RNDr. Bohumír Štedroň, CSc., Univerzita Karlova Praha, 2018): „Pozornosť je venovaná západnej civilizácii v budúcich 15-tich rokoch a budúcnosti zdravotníctva vo svete a EU podľa WHO, OECD a zdravotného výskumu EU."


Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc: „Ťažisko publikácie spočíva v popise jednotlivých trendov očakávaných v budúcnosti, ktorá je správne ohraničená obdobím nasledujúcich 15-tich rokov. Tieto pasáže sú nesmierne starostlivo spracované a pre každého čitateľa nepochybne poskytujú rad nových poznatkov a veľa poučení."


Prof. PhDr.Ján Barták, DrSc. nazerá na kúpeľníctvo: „Na základe solídnej heuristickej prípravy, právnymi geopolitickými a ekonomickými, sociálnymi, demografickými a v neposlednom rade vedeckovýskumnými aspektami rozvoja kúpeľníctva vo svete a v ČR..." a ďalej píše, že: „Publikácia má ambície vyvolať podnetnú odbornú diskusiu. Na základe nových poznatkov a meniaceho sa systému zdravotníckych služieb môže prispieť k vytvoreniu ucelenej komplexne poňatej stratégie českého kúpeľníctva."

Treba podotknúť, že naznačené témy sú hlbokým ponorom do problematiky kúpeľníctva a to predovšetkým z aspektu výskumu a vedeckého spracovania širokej palety otázok, ktoré ešte nie sú vyriešené a znamenajú dôležitý faktor pre pokrok aj tejto disciplíne.

bottom of page