top of page

Od tranzistora k integrovanému obvodu

Bratislava, 8.1.2019. Meno hlavného iniciátora, editora Štefana Lubyho uvedeného diela je známe aj širokej odbornej verejnosti. Spoluautori Július Krempaský, Rudolf Kinder, Vladimír Áč, Milan Ožvold, Jozef Novák, Ivo Vávra, Peter Lobotka, Ivan Kostič, Martin Šperka a Daniel Donoval sú dôstojnými pokračovateľmi a špičkovými odborníkmi, ktorí majú čo povedať z dejín česko-slovenskej mikroelektroniky. Útla knižôčka s počtom 224 strán je rozhodne zaujímavým vkladom do súčasného obdobia vysokých znalostí informačných technológii a veľkého počtu nadšencov aj popri vlastnej profesii, ktorí nastupujú do nového sveta na báze znalostí a integrity celých odborov a znamenajú veľký potenciál vkladu do celospoločenského tezauru.

Kniha svojim zovňajškom pôsobí veľmi povzbudzujúco, vzhľadom na kvalitný papier, farebnosť obrázkov a inteligentné zalomenie tejto celej publikácie. Spomenutý integrovaný celok je „rozparcelovaný“ podľa jednotlivých autorov a nimi uchopenej časti, ktoré sú dostačujúcim výkladom aj pre nižšie stupne edukačných zariadení.

Je potešiteľné, že editor dopĺňa knihu prehľadom udelených Nobelových cien v polovodičovej fyzike a technike. Dôsledne precizuje základné pojmy a skratky a vnáša tak poriadok medzi často sa vyskytujúcimi anglickými skratkami a výrazmi alebo pokusnými novotvarmi. Každý z autorov je isto povďačný aj za spomienky recenzentov, ktoré sú rovnako v knihe uvedené. Ako doplňujúci text sú veľmi účelné „poznámky o vzťahu fyziky a polovodičovej techniky.“

Poslednú časť knihy tvorí dôsledne spracovaný menný register rozčlenený podľa jednotlivých kapitol knihy. V súvislosti s výchovou novej generácie odborníkov či už na poli vedy, alebo praktického využitia IT v produkčných podnikoch sú osožné profily autorov, kde sa dozvedáme vzájomné súvislosti v ich samotných odborných dielach a samozrejme aj súvislosti obsahu vysvetľovanej látky jednotlivých autorov. Keďže aj autor tejto recenzie má možnosť využívať elektronické média a šíriť informáciu na webovom portáli, táto recenzia je obohatená množstvom fotografií prevzatých z originálneho diela. Recenzent v tejto súvislosti môže po prečítaní tejto knihy urobiť iba jedno, odporučiť ju širokému okruhu čitateľov.

bottom of page