top of page

O nových perspektívach Katolíckej univerzity do roka 2019 s rektorom Jaroslavom Demkom

Rajecké Teplice, 27.12.2018. V prekrásnom prostredí kúpeľov v Rajeckých Tepliciach sa dnes profesor Štefan Kassay stretol s rektorom Katolíckej univerzity, Jaroslavom Demkom. Ich rozhovor bol zameraný na perspektívy spolupráce Nadácie na podporu vedy a vzdelávania v nasledujúcom roku. Už rozbehnutá spolupráca na vedeckom odbornom časopise REFLEXIE – kompendia teórie a praxe podnikania bude pokračovať podľa plánovaného harmonogramu edičných prác aj v nadchádzajúcom roku.

Zľava doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. a profesor Štefan Kassay

„Aj železo, aby sa z neho stala kvalitná oceľ je potrebné zušľachťovať a postupne zveľadovať, iba odhodlaním vzdelávať sa, mať chuť sa dozvedieť niečo nové, sa podobne, ako pri výrobe kvalitnej ocele pretavuje osobnosť človeka a získava vedomosti“, odpovedá na otázku pána profesora Kassaya rektor Katolíckej univerzity. „Je to dlhý proces, na ktorého začiatku je potrebné mať dostatok ambícií spoznávať nové veci. Naša Univerzita sa snaží ponúknuť študentom učebnú látku podľa aktuálnych trendov s pridanou hodnotou duchovného rozvoja osobnosti“, pokračuje pán rektor.


Pridaná hodnota zahŕňa aj širšie súvislosti ako samotné racionálne myslenie. Je dokázané, že k celkovej rovnováhe v živote je potrebné mať aj duchovnú stránku zveľadovania osobnosti človeka. Myslenie založené na celkovej vyrovnanosti pôsobiacich síl vytvára vhodné prostredie na napredovanie vo vzdelaní.

Doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., rektor Katolíckej univerzity


Nastupujúci kalendárny rok nám dáva výzvy, aby sme kvalitatívny trend rozvinuli o nové poznatky aj vekonomickej oblasti. Napríklad vedecký odborný časopis REFLEXIE napomáha študentom spoznať pohľadom z praxe päť perspektív moderného podnikania na základe produkčnej platformy podniku zo Slovenska. Redakcia ako aj tím tvorcov časopisu úzko spolupracujú na priebežnej aktualizácii tém, čím je zaručená kvalitatívna stránka preberanej učebnej látky a zároveň podložená prípadovými štúdiami z praxe. Práve prax priamo napomáha rozvoju myslenia z pohľadu novej perspektívy. Akoby študentom dávala nový rozmer poznania, kde sa obyčajné teoretické „memorovanie“ vedomostí otvorí v nových súvislostiach. Ak sa k rovnováhe medzi teóriou a praxou pridá rovnováha duchovná, celková vyrovnanosť osobnosti je predurčená k prijímaniu poznatkov ľahko uplatniteľných v budúcnosti, či už pri príprave konkrétneho povolania alebo v bežnom rodinnom živote.


V závere rozhovoru rektor Demko spomenul úpešný workshop motivátora a inovátora profesora Jána Košturiaka. Vydarená akcia sa pripisuje iniciatíve rektora a zorganizovaniu celouniverzitného workshopu o spolupráci a spolutvorení študijných programov, ktoré rátajú aj s výučbou technických disciplín.

bottom of page