top of page

Fínsky okrúhly stôl plný nápadov a očakávaní

Bratislava, 7.12.2018. V Diplomatickom salóniku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ ) SR sa uskutočnil tzv. „Okrúhly stôl“ na tému aktivít SR-Fínsko a SR – Estónsko. Cieľom stretnutia bolo, ako to uviedol odchádzajúci veľvyslanec J.E. Tibor Králik, zhodnotenie vývoja slovensko-fínskych a slovensko-estónskych bilaterálnych vzťahov a nastavenie ďalšieho smerovania. Pre spresnenie treba uviesť, že Zastupiteľský úrad (ZÚ) Helsinki pokrýva aj Estónsko.

Okrúhly stôl je pravidelný formát podujatia, na ktorom odchádzajúci veľvyslanec odovzdáva skúsenosti zo svojej misie nastupujúcemu veľvyslancovi za prítomnosti zástupcov rezortu zahraničia a hostí z vonkajšieho prostredia, ktorí sa na aktivitách vo Fínsku významnou mierou podieľajú. V skutočnosti je to odpočet pracovných úloh, osobitostí a tiež mimoriadnych udalostí, ktoré odchádzajúci veľvyslanec počas obdobia svojho pôsobenia musel riešiť a to neraz za náročných podmienok. Hlavným aktérom tohoročného „okrúhleho stola“ bol J.E. Tibor Králik, ktorý osobne odovzdal skúsenosti z jeho pôsobenia novej veľvyslankyni SR vo Fínsku a Estónsku pani Slavomíre Mašurovej. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej akadémie vied (SAV), Ministerstva školstva, vedy, sýskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenskej agentúry pre rzovoj investícii a obchodu (SARIO) a ďalší. Spomenuli sa otázky konceptov spolupráce vo vede, výskume, inováciách, vzdelaní, strategickom plánovaní a kreatívnom priemysle. Ďalšie zaujímavé oblasti sa týkali zintenzívnenia spolupráce na regionálnej úrovni v oblasti „smart cities“ a členstva SR v Centre excelentnosti pre boj s hybridnými hrozbami v Helsinkách. Boli spomenuté v mnulosti usporadúvané významné stretnutia, ako sú návšteva fínskej parlamentnej skupiny priateľstva s ČR a SR na Slovensku a FI PRES v Rade Európy.

Za zaujímavý bol označený program Rozvoj spoločných projektov a vedecko-výskumných partnerstiev so SAV, VTT a Helsinská univerzita – projekt CEMEA, konkétne s Výskumné centrum výnimočnosti na transfer technológií v SR a dve slovensko-fínske akademicko-výskumné fóra v Helsinkách (2015) a v Espoo (2017), Aalto univerzita; Aalto univerzita – STU v Bratislave; Edulab Bratislava – Edulab Oulu, a Projekt Interreg. Spomenúť treba aj februárovú prezentáciu pentalógie na ZÚ prof. Štefana Kassaya Podnik a Podnikanie a súbor diel nového edičného radu edície RIADENIE.


Veľa napovedá transfer inovatívneho konceptu zo začiatku roka Fun Learning na Slovensko a Január 2018 – pracovná návšteva ministerky Martiny Lubyovej, kde sa prezentoval aj Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Task Force“ zložený z desiatich fínskych expertov za účasti dvoch najväčších fínskych obchodných univerzít Aalto a Hanken, predstaviteľov vedecko-výskumných inštitúcií, podnikateľských zväzov, inovatívnych platforiem a médií. Prof. Kassay publikáciu venoval trom fínskym inovatívnym a obchodným univerzitám: Aalto, Hanken, Laurea.


Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície SR a fínskych partnerov sa 29. mája 2018 uskutočnil Slovensko-fínsky okrúhly stôl venovaný strategickému plánovaniu. Vybudovanie komplexného systému dlhodobého plánovania krajiny a strategický výskum nastupujúcich megatrendov, sú predpokladmi úspešného pôsobenia Slovenskej republiky v budúcnosti. Všetci partneri sa zhodli, že systémové zapracovanie tzv. „foresightu“ do vládnych politík umožní adekvátne reagovať na rýchlo vznikajúce výzvy, a to nielen na národnej úrovni, ale taktiež v medzinárodnom kontexte, čím prispeje k posilneniu stability a dlhodobého rastu. Pre Slovenskú republiku je preto taktiež prirodzené, že plnenie cieľov Agendy 2030 bude neoddeliteľnou súčasťou nového národného mechanizmu strategického plánovania.

bottom of page