top of page

Významný knižný elaborát známeho vedca a podnikateľa Štefana Kassaya u veľvyslanca RF v SR Alexeja L

Bratislava 6.12.2018. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike J.E. Alexej Leonidovič Fedotov prijal známeho predstaviteľa výrobnej praxe, a súčasne vedca, autora známej pentalógie Podnik a Podnikanie. Rozhovor sa niesol v znamení významnosti slovenského knižného duševného produktu prinajmenšom v európskej prizme videnia a jej významu aj pre uplatnenie vo vedeckom a podnikateľskom prostredí v Rusku. Takmer hodinový rozhovor osvetlil súčasnú situáciu v šírení vedeckej a odbornej literatúry aj v širokej svetovej dimenzii.

Zľava J.E. Alexej Leonidovič Fedotov a profesor Štefan Kassay


Profesor Kassay hovoril o nedávnej prezentácii 25 kníh Podnik a podnikanie v Moskve, ktorá priniesla nebývalú odozvu. Zároveň pripomenul, že už prvá prezentácia prvého zväzku pentalógie v roku 2011 „Предприятие и предпринимательство“ v ruskom jazyku vyvolala na Moskovskom medzinárodnom knižnom veľtrhu veľký záujem. Generálny riaditeľ vydavateľstva NAUKA Vladimír Vasiliev sa vyjadril jednoznačne: „Nikdy dovtedy nemala žiadna kniha taký ohlas. Na žiadnej prezentácii, ani známych zahraničných autorov, nebol taký veľký záujem, ani účasť odbornej verejnosti, ako v tomto prípade.“ Podobne boli nanovo citované slová vyrieknuté šéfredaktorkou vydavateľstva NAUKA Tatiany Filipovej o tom, že „knižný trh je plný ekonomických titulov, no kniha profesora Kassaya je neobyčajná tým, že ja založená na faktoch, spája teóriu s praxou a je napísaná formou priamo využiteľnou v každodennej podnikateľskej praxi.“ Túto skutočnosť potvrdilo aj nasledujúce obdobie tvorby a realizácie vedca a podnikateľa Štefana Kassaya pred vyše sedemdesiatimi účastníkmi na prezentácii 24.10. 2018 v Slovenskom dome v Moskve, potvrdil akademik Ruskej akadémie vied Alexander Yurjevič Mozdakov. Vysoko ohodnotil prínos prezentovanej pentalógie pre absolventov univerzít, graduantov, vrcholových manažerov a podnikateľov. V písomnom odkaze pán Mozdakov interpretoval slová akademika Vasilieva, kde opísal dielo Podnik a podnikanie, ako: „jedinečné z hľadiska viacerých faktorov. Prvým je slovenský autor, ktorý ako dar pre ruský národ poskytol tak rozsiahle ekonomické dielo, spracované na vysokej úrovni. Druhým je, že vznikalo na praktických základoch podnikania v časovom úseku dvadsiatich rokov na s overenými podnikateľskými skúsenosťami. Z uvedeného vyplýva fakt, že publikácia je čitateľná pre široké spektrum verejnosti. Tretím je výnimočnosť grafického výrazu, kde profesor používa moderné infografiky, ktoré okrem príjemného vzhľadu aj obsahovo dopĺňajú preberanú látku.“


Z oficiálnych údajov a komentárov v tlači vyplýva, že Vydavateľstvo ruskej akadémie vied NAUKA počas siedmych rokov vydalo päť kníh profesora Kassaya a okrem vydavateľskej činnosti zabezpečovalo aj jazykové korektúry a distribúciu publikácii do knižníc. „Som rád, že sa dnes môžem osobne stretnúť s pánom profesorom a zagratulovať mu k tomuto významnému dielu, ktoré je dnes už kompletne preložené do ruského jazyka“, vyjadril sa vo svojom písomnom odkaze akademik Vasiliev.


V priateľskej atmosfére rozhovoru boli spomenuté aj ďalšie ohlasy na jednotlivé zväzky i celú pentalógiu doplnené novým edičným radom RIADENIE. „Predostieram svoju predstavu o vytvorení jednotnej platformy výučby riadenia ako základu vytvorenia silnej ekonomickej bázy združením rovnakých prístupov vo viacerých štátoch“, vysvetľoval nosnú ideu edičného radu RIADENIE / УПРАВЛЕНИЕ profesor Štefan Kassay. Povedal, že v súčasnosti sa už zalamujú v zmenšenom formáte v ruskom jazyku a nadväzujú na predošlé publikácie. Podstatným na obsahu celého rozhovoru bol akcent na vedeckú tvorivú prácu, na odhodlanie pracovať vo svojom odbore a napomáhať rozvoju ekonómie ako fundamentálnej vedy súčasne s rozvojom a primeranom raste ekonomík národov a spoločenských uskupeniach potvrdených aj tradíciami, ohľaduplnosťou a toleranosťou k odlišným predstavám vo svetovej politike.

bottom of page