top of page

Priateľské stretnutie a ocenenie osobností na pôde Vysokej školy manažmentu v Bratislave

Bratislava 30.11.2018. Na pôde Vysokej školy manažmentu v Bratislave sa dnes konalo pod zaštitou Nadácie profesora Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, priateľské stretnutie spojené s odovzdávaním ocenení. Na tejto udalosti sa zúčastnil rad významných hostí z oblasti vedy, vzdelávania a praxe.

Zľava profesor Štefan Luby, profesor Štefan Kassay a profesor Pavol Šajgalík.

Ďalej sa zúčastnil bývalý dlhoročný predseda SAV Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., rektorka VŠM prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., predseda správnej rady VŠM Ing. Ján Rebro, PhD., MBA. Úvodný príhovor patril pani rektorke VŠM, v ktorom vyjadrila potešenie, z dnešného stretnutia.

Rektorka VŠM prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.


V mene prezidenta nadácie prof. Štefana Kassaya privítala hostí riaditeľka ľudských zdrojov I.D.C. Holding, a.s., Ing. Darina Pápayová. Následne odovzdala slovo organizátorovi akcie prof. Štefanovi Kassayovi, ktorý takisto privítal všetkých zúčastnených hostí, predovšetkým však dvoch bývalých a jedného súčasného predsedu SAV ako integrátorov vedeckého poznania a uplatnenie znalostí v praxi i každodenných situáciách, ľudí, ktorí sa tešia vysokej spoločenskej vážnosti a profesionálneho uznania.

Ing. Darina Pápayová, riaditeľka divízie ľudských zdrojov I.D.C. Holding, a.s.


Ing. Ján Rebro, PhD., MBA. si zaspomínal na začiatky založenia prvej súkromnej Vysokej školy na Slovensku. „Pamätám sa, keď mi prišiel pomôcť na mesiac pred vianocami v roku 1992 pán Mgr. Branislav Zlocha a ako vidíte, je tu dodnes. To bolo obdobie, kedy nebolo na Slovensku ani chýru a ani slychu o nejakých súkromných vysokých školách. Rovnako si spomínam na prvé stretnutie vo Washingtone na ambasáde s profesorom Lichardusom, keď sme mu prezentovali náš zámer vytvoriť prvú súkromnú vysokú školu, neváhal a s nadšením sa k nám pridal,“ priblížil začiatky VŠM pán Rebro.

Ing. Ján Rebro, PhD., MBA, zakladateľ VŠM.


„Vážení vzácni prítomní,“ ujal sa slova pán profesor Lichardus: „Chcel by som vzdať hold Jánovi Rebrovi, pretože ako mladý človek, ak to porovnáte s tými mladými ľuďmi, s ktorými sme dnes obklopení, ako mladý človek sa rozhodol po získaní štipendia v zahraničí, že pozve predstaviteľov City University na Slovensko. Je to jeho zásluha, že tu dnes sedíme a že sme boli ako prvá súkromná vysoká škola na Slovensku. Treba zdôrazniť, že počas celého obdobia sme počúvali, keby všetky ostatné súkromné školy boli ako vy, tak nebudeme hovoriť proti súkromným vysokým školám nič negatívneho, opisuje už dnes historické momenty a začiatky súkromného školstva na Slovensku profesor Lichardus.“

Prvý rektor VŠM Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.


Po príhovoroch profesor Štefan Kassay odovzdal cenu Excelentnosti prvému rektorovi VŠM prof. Branislavovi Lichardusovi za iniciatívu pri zrode prvej súkromnej vysokej školy na Slovensku a jeho prínosy v pozícii rektora VŠM a jej ďalšieho rozvoja. Rovnako cena Excelentnosti vyjadruje aj významné prínosy v medicínskom výskume, predovšetkým biologický dôkaz existencie nátriuretického hormónu, dôkaz úlohy zadného hypotalamu v regulácii objemu mimobunkovej tekutiny a metóda skráteného vyšetrovania koncentračnej schopnosti obličiek. Pripomenuli sa aj jeho zásluhy v pozícii prvého veľvyslanca SR v USA, predovšetkým v rozvíjaní kontaktov a spolupráce vo vede. „Vo vzťahu k súčasnosti, je mimoriadne vzácne úsilie o realizáciu výsledkov vedy počas celého odborného pôsobenia vo funkcii predsedu SAV, zdôraznil pri odovzdávaní ocenenia prezident nadácie,“ profesor Kassay.

Ďalším oceneným cenou Excelentnosti Nadácie profesora Štefana Kassaya sa stal prof. Štefan Luby za jehoceloživotný prínos v oblasti fyzikálnych vied, za organizátorsko-riadiacu prácu v pozíciách predsedu SAV a viceprezidenta Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, za neutíchajúcu spoločenskú aktivitu a progresívne produkty duševnej práce, za dlhoročné úspešné pôsobenie v edukačnom procese a medzinárodné úspechy a neposlednom rade za jeho veľkú aktivitu pri organizovaní konferencií, osobitne konferencie ,,Nová Európa“.

Predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. si od prezidenta Nadácie na podporu vedy a vzdelávania prevzal Zlatú medailu Štefana Kassaya za dlhoročný výskum a dosiahnuté výsledky vo vývoji nových vysokoteplotných kompozitných materiálov s keramickou matricou, so zvýšenou oxidačnou / ablačnou odolnosťou pre vesmírne aplikácie, za výskum keramických materiálov pre široké využitie v priemysle, za aktivitu a šírenie znalostí na medzinárodných fórach, zvlášť na zahraničných univerzitách a za prednášky na najvýznamnejších kongresoch v oblasti keramických materiálov na celom svete.

Ocenenie Zlatú medailu Štefana Kassaya si prevzala súčasná rektorka VŠM prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. za dlhoročnú pedagogicko-vedeckú činnosť, za výchovu mladej generácie a prípravu v rámci medzinárodnej dimenzie, riadenie Vysokej školy manažmentu v spolusúčinnosti s externými pedagógmi, za inovatívne prvky vo výučbe a príprave študijných materiálov vrátane nových študijných programov. Pri tejto príležitosti profesor Kassay spomenul aj slávnostné okamihy a pocity zadosťučinenia pred vyše šestnástimi rokmi, kedy spolu s dnešnou rektorkou Editou Hekelovou od prezidenta SR prevzali dekréty vysokoškolských profesorov.

Zlatou medailou Štefana Kassaya boli vyznamenaní zakladajúci predstavitelia VŠM a to: predseda správnej rady VŠM Ing. Ján Rebro, PhD., MBA. a riaditeľ marketingu a vývoja Mgr. Branislav Zlocha za riadiacu a organizačnú činnosť, za iniciatívu pri zakladaní prvej súkromnej Vysokej školy manažmentu, za dlhodobú medzinárodnú spoluprácu a budovanie pedagogicko-vedeckého profilu progresívnej edukačnej inštitúcie.

Prezident Nadácie Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. k prítomným prihovoril slovami vďaky a obdivu k životným príbehom ocenených. Vyzdvihol spoluprácu aj na úrovni interdisciplinárnych vied a významné prepojenie osobností spoločensko-ekonomického pokroku a ich spolupráce vo vede a edukačných aktivitách s produkčnou praxou. Okrem iného aj vo voľnej diskusii pripomenul, že: „dnešné úspechy majú svoj základ v práci nositeľov pokroku minulých rokov, rovnako, ako dnešná mladá generácia mnohých mimoriadne schopných odborníkov a zároveň ich vysokých morálnych a etických vlastností sa pričiňuje o lepšiu budúcnosť. V živote sa ale stáva všeličo. Úspešný môže nie vlastnou vinou zlyhať, môže dôjsť k psychickej i telesnej únave, poškodeniu zdravia alebo aj strate pracovných príležitostí. Iný vďaka talentu a pracovitosti, niekedy i troche šťastia sa môže stať úspešným, uznávaným. Dnes už viem, a možno mi dáte za pravdu, že žiadny úspech, žiadne uznanie, či disponibilná moc nemajú hodnotu, ak človeka zasiahne pýcha a narcizmus, ak zabúda na svojich najbližších, ak sa nepodelí aj s tými, ktorí jeho pomoc potrebujú. Šíriť dobro nemožno nikomu prikazovať, nie je to povinnosť, je to vec empatie, lásky a ochoty porozumieť aj problémom ľudí, ktorí to nemajú v živote ľahké. Spolucítiť s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách podať im pomocnú ruku. Nazdávam sa, že o podstatu ľudského bytia sa zasluhuje aj veda a výchova, výučba a prejavy ľudských dobrých vlastností nositeľov pokroku. Aj dnešný deň a úprimné vyznania každého z nás sú prejavmi odsúdenia velikášstva a odhodlania urobiť čo je v našich silách a prispieť svojou aktivitou i vzájomným uznaním skutočných zásluh k prajnej budúcnosti svojich detí, budúcnosti ľudstva na tejto planéte“, uzatvára svoj príhovor profesor Kassay.

Je to nový štart do napĺňania progresu a šírenia dobrého mena SR vo svete aj aktivitou v ekonomickej diplomacii a bližšiemu vzájomného poznávaniu nielen profesionálne kvalifikačnému, ale aj osobnému, v záujme združovania síl smerujúcich k spoločenstvu ľudí uznávajúcich pokrok a význam vedy a vzdelávania.

Okrem iných zásluh, ktoré boli u viacerých prítomných už v minulosti ocenené vysokými štátnymi a medzinárodnými vyznamenaniami, je sú medaile udelené profesorom Štefanom Kassayom symbolickým „podaním rúk“, myšlienok spoločného prispenia k dobru a dobrým skutkom aj v bežnom živote. Symbolikou napredovania bola aj skutočnosť, že na tejto udalosti boli prítomní traja predsedovia Slovenskej akadémie vied, podieľajúci sa na rozvoji vedy a vzdelávania v rôznych obdobiach.

bottom of page