top of page

Stotisíci vnímateľ multimediálneho portálu kassay.eu

Pezinok 17.11.2018. Pomyslené magické číslo stotisíc vnímateľov, čitateľov alebo pozorovateľov webového portálu www.kassay.eu sa práve v týchto hodinách pretočilo na počítadle návštev. Je to dôvod na pozastavenie sa nad mediálnym experimentom – stránky vedca, pedagóga, podnikateľa a ekonomického diplomata, profesora Štefana Kassaya. Písal sa dátum 1.5.2015, kedy bol spustený nový vizuál webu, z pôvodnej adresy www.kassay.sk sa začala používať adresa nová, www.kassay.eu. Čo tvorcovia portálu očakávali od nového redizajnu webu, či portál splnil očakávania a aký plní účel ? To všetko sú otázky, ktoré si dnes položili správca stránky a profesor Kassay v krátkom rozhovore.

Multimediálny portál ako sprievodca medzikružiami informácií

Už pri prvotnom náčrte nového dizajnu a usporiadania vnorenia podstránok bolo zrejmé, že z pôvodného plánu iba redizajnovať starší web bude potrebné vytvoriť niečo viac, akoby multimediálny nástroj na šírenie informácií vo viacerých úrovniach. Široké zacielenie tvorby profesora Štefana Kassaya bolo predmetom zamyslenia sa nad obsahom a formou podania správ kategorizovaných do podstránok. Nosná úloha webu z hľadiska vedeckej informovanosti nových výstupov vo forme odborných ekonomických publikácii profesora Kassaya nadobudla nový rozmer po zapojení sa do ekonomickej diplomacie. Aj tento faktor zohľadnil rozhodovanie o rubrike krátkych tlačových správ, vytvárajúcich rez pedagogickou, podnikateľskou a diplomatickou sférou vplyvu profesora. Tlačové správycielene informujú o najnovších publikáciách v pozícii vysokoškolského učiteľa, najnovších podnikateľských trendov a stratégiách v pozícii predsedu Dozornej rady nadnárodnej korporácie I.D.C. Holding, a.s., v priamom previazaní na ekonomickú diplomaciu tvoria most medzi vnútorným, domácim prostredím a aktivitami v oblasti Európy, Ázie alebo Ameriky.


Duševný a materiálny produkt ako prostriedok ekonomickej diplomacie

Životné dielo, pentalógia Podnik a podnikanieako označujú duševný produkt profesora Štefana Kassaya tvorí základný prostriedok ekonomickej diplomacie, podrobnejší popis obsahu jednotlivých zväzkov je zaradený pod publikácie. Zahŕňa aj vedecké monografie, vysokoškolské učebnice, zahraničné publikácie i odborné vedecké články. Podstránka zároveň slúži aj ako prezentačný materiál spoločnej európskej produkčnej platformy. Rozsah tvorby profesora Kassaya si vyžiadal nový mediálny produkt – webový portál venujúci sa jeho odbornej spisbe, ktorý bude spustený online do konca roka 2018. Priamo bude nadväzovať na existujúci systém monografií s možnosťou ich zakúpenia formou elektronického obchodu.


Multimediálna diskusná relácia Hosť Štefana Kassaya ako nový prostriedok komunikácie

Rubrika Hosť Štefana Kassaya mala pôvodne sprístupňovať progresívne názory na spoločnosť a jej jednotlivé rozvojové aspekty vrátane ekonomizácie spoločnosti a súvisiacich javov. Ukázalo sa, že je to vhodný spôsob približovania načrtnutých obsahov verejnosti a že táto rubrika mala vysokohodnotený ohlas. Skúsenosť ukázala, že je to systém zacielenej informačno-komunikačnej aktivity, čo viedlo k akcentu pre spojenie vedy a praxe vytvorením novej rubriky „Laboratórium života.“ Samotný názov tejto rubriky naznačuje, že ide o aktivity blízke vede a výskumu. Realizácia tejto rubriky naplní zásadnú ideu sprístupňovať hodnoty ako výsledok vedeckej práce, dôležitosť vedy v živote spoločnosti a predovšetkým poukázať na morálny profil a hlboké znalosti popredných vedcov aj v európskom a celosvetovom rámci. Už spomenutá predchádzajúca rubrika priniesla rad rozhovorov s osobnosťami vedy, čo sa stretlo s nebývalým záujmom a dokonca ponukami účinkovať v tejto relácii.

Ako sa vyjadril profesor Kassay: „Som presvedčený o tom, že nasadenie rubriky Laboratórium života je efektívny spôsob plnenia zámeru sprístupňovať vedu a jej osobnosti širokej verejnosti a prebudiť záujem mladých ľudí o túto oblasť života. Vzhľadom na experimenty a ohlasy na reláciu Hosť Štefana Kassaya možno s veľkou pravdepodobnosťou vysloviť tézu, že aj v tomto prípade pôjde o úspešný projekt, ktorý posilní meno vedecko-výskumných inštitúcií, pracovísk a osobností vedy, osobitne SAV a tých najlepších vedcov a výskumníkov. Z doteraz na webe sprístupňovaných rozhovorov bola zostavená publikácia Diktát času je nezadržateľný. Ako ukázala jej prezentácia, v Malej kongresovej sále SAV a vystúpenia známych osobností s kladným ohlasom, išlo o dielo, ktoré si táto doba vyžaduje, čo je iba ďalším potvrdením správnosti zvolených foriem a obsahov, či formovania nových invencií“, zdôrazňuje potrebu rozvíjania nových rubrík profesor Kassay.


Tri okruhy informácii

Prvý, už spomínaný okruh (www.kassay.sk) bol založený v roku 2015. Druhý okruh (www.neweurope.eu) je zameraný na konkrétnu, mimoriadne významnú udalosť (konferencia Nová Európa). V tejto forme rozloženia je podstatný predpoklad, že komunikačný vplyv na okolie v oboch okruhoch, komunikačných priestoroch interferuje, vzájomne na seba pôsobí a vyvoláva synergický efekt. Tretí komunikačný okruh (www.kassaybooks)pribudne do konca roka 2018 ako významný doplňujúci informačno-komunikačný subsystém. Potvrdilo sa to doslova v rekordnom čase, že vysoká aktivita prvých dvoch systémov rapídne zvyšuje záujem o samotnú korporáciu IDC a rastie aj predaj produktov podniku. Postupne pribúdajú ďalšie okruhy prezentácie na webovom portáli. Vzniká tak systém, rešpektujúci stanovené zásady viazané na spomenuté predpoklady. Pripravovaný webový portál Kassaybooks bude prezentovať tvorbu vedca, pedagóga, podnikateľa a ekonomického diplomata profesora Štefana Kassaya. Bude tvoriť základné informačné premostenie kompletnej tvorby autora zoradenej do chronologického sledu, ako boli vydávané vydavateľstvami na Slovensku a v zahraničí. Nosným pilierom je pentalógia Podnik a podnikanie a edičný rad RIADENIE. Ďalej obsahuje informácie o Nadácii profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Špeciálnou časťou bude tezaurus, v ktorom autor bude publikovať vedecké články, experimentya krátke prípadové štúdie aktuálne k publikovanému dátumu.

V každom z týchto okruhov aj v reálnom prostredí (miestny, národný, globálny) sú potenciálni zákazníci, ktorí komunikujú medzi sebou, výrobcom a dodávateľom okruhy sa menia na informačno-komunikačný priestor. Ich počet kvadraticky rastie a v prípade excelentného produktu výrazne rastie aj odbyt produktov na všetkých informačno-komunikačných okruhoch/ priestoroch.


Nový vedecký projekt „Laboratórium života“

Profesor Kassay na titulnej webovej stránke uvádza: „Mojou životnou tézou je spojenie vedy a praxe“. Je presvedčený o tom, že uznávanie tejto zásady„ ...viedli aj k úspechu korporácie I.D.C. Holding, a.s., konkrétne skúsenosti spracovávam v knihe „Symbióza vedy a praxe v podnikateľskej praxi.“ Je pre mňa mimoriadne dôležitým poznaním skutočnosť, že vo Fínsku na každom kroku som počúval o tom, že skutočné dobré veci sa dosahujú takými hodnotami, ktoré združujú ľudí, pričom na prvom mieste je poznanie a nové znalosti a to nadobúdané počas celého života. Presvedčil som sa o trvalej platnosti tejto tézy na kokrétnych výskumno-technických a pedagogických pracoviskách Aalto University – Design Factory a Urban Mill. Vytvárajú sa interdisciplinárne pracovné tímy, ktoré po splnení úlohy zanikajú. Využíva sa štrukturovanie na báze maticových štruktúr. Tieto príklady sú hodné publikovania v spomenutých informačných nosičoch a patria do celkovej koncepcie nových aktivít“, uzatvára zložitú problematiku súčasnej multimediálnej komunikácie profesor Kassay.


Po viacročných skúsenostiach v rámci rubriky „Hosť Štefana Kassaya“ možno konštatovať, že sledovanosť postupne narastala a predovšetkým pokiaľ išlo o rozhovory s vedeckými pracovníkmi rástol záujem o tento typ komunikácie. Táto skúsenosť vedie k vyčleneniu samostatnej relácie „Laboratórium života“, ktorá je zameraná výlučne na prinášanie noviniek a vedecko-spoločenského progresu ľudí, ktorí sú zväčša pracovníkmi zo SAV, prípadne hosťujú v zahraničných vedeckých inštitúciách alebo spolupracujú so SAV na rozličných úlohách, ktoré tvoria predmet pracovnej náplne jednotlivých ústavov. Potenciál novej relácie spočíva vo výbere najdôveryhodnejších pracovníkov a príprave konkrétneho projektu pre vhodne zvolený cyklus publikovania. V zásade ide o hlbšie zviditeľňovanie vedy a vedeckých pracovníkov, o príkladné riešenia na poli svetovej vedy a o tempe napredovania v kooperácii so zahraničnými excelentnými pracoviskami. Profesor Kassay ozrejmil dôležitosť nového projektu: „Považujem to za prínos hlavne s prebúdzaním záujmu o reálne výsledky, ktoré v súčasnej situácii spoločenského vedomia a inteligenčných kvalít občanov SR sú významnou bázou rozvoja poznania a skvalitnenia kultúry života na Slovensku. Tvrdenie môžem podložiť konkrétnymi výsledkami z prieskumu efektivity komunikácie počas už analyzovanej konferencie Nová Európa.“ Súčasťou tohto typu informačno-komunikačnej akceptácie by mali byť ďalšie možnosti multiplikujúce zásadné úsilie o dosiahnutie rytmičnosti a pravidelnosti a dostatočnej hustoty odovzdávania informácií.

Príklad zacielenia tlačovej správy v rámci vplyvu vnútropodnikovej komunikácie externým médiom – webovým portálom www.kassay.eu na čítanosť a sledovanosť videa.

Ako vidí budúcnosť multimediálnych portálov a viacdimenzionálnej komunikácie profesor Kassay

Profesor Štefan Kassay doslova povedal: „Opieram sa o hypotézu paralely fungovania ľudského mozgu, t.j. „presunov“ informácie a napĺňania jej funkčnosti. Bez ohľadu na tvrdenia v odbornej literatúre zameranej na neurónové siete, si využiteľnosť sietí predstavujem tak, že procesy komunikácie „putujú“ v tejto sieti vlastnou energiou na báze ľudskej komunikácie a dajú sa prostredníctvom vhodných teórií aj vyhodnocovať. Medzikružia sú modelované podľa funkcií ľudského mozgu, je to akýsi proces rozpoznávania vzorov a minimalizácie chýb. Pracuje na základe prijímania informácií, pričom model sa na základe každej simulácie „učí“. Neurónové siete sú tvorené uzlami usporiadanými do vrstiev. Stavba závisí od typu a zložitosti umelej neurónovej siete. Prvou úlohou bol záznam / umiestnenie konkrétnych entít do systému medzikružníc, svojím priemerom vyjadrujúcich dosah / akčný rádius.“


Podľa jeho vlastných výrokov i odoziev relevantného okolia „vytvára nový pohľad na informačno- komunikačnú aktivitu a v tej intencii kladie nový vedecký základ šírenia informačno-komunikačných obsahov.“ Vo svojich vedeckých elaborátoch postupne konštituuje výstižnejší „terminologický slovník“ zodpovedajúci progresu aj vo vývoji samotných komunikačných technológií. Začal s praktickou aplikáciou informačných produktov v rámci „systému informačno-komunikačných medzikruží, ktorým sleduje efektivitu vplyvu na zvyšovanie výkonnosti produkčných systémov a procesov“. Kassay uvádza, že na svetové dianie nielenže „podstatným spôsobom vplývajú masovokomunikačné prostriedky, ale reflexia svetových udalostí strháva aj Európu a nastoľuje takmer núdzový režim správania sa vlád, inštitúcií, podnikov. Preto je životne dôležité budovanie systému riadenia organizačných jednotiek v podmienkach krajiny a konkrétnych regionálnych podmienkach. Kadodennosť novej situácie si oproti pasívnej reagencii na nečakané zmeny vyžadujú aktívne zapojenie sa do presadzovania záujmov štátu, podnikov a inštitúcií strategickým vstupom do informačno-komunikačného priestoru na rozličných úrovniach tradične označovaných ako globálne, vnútroštátne a podnikové.“


Na záver Kassay uviedol ešte bližšie zdôvodnenie zvoleného riešenia. Hlavnou výhodou neurónových sietí je ich schopnosť vystihnúť nelineárne vzťahy v údajoch, vďaka čomu môžeme popisovať údaje ktoré by sa pomocou regresie popisovali zložito. Naopak nevýhodou neurónových sietí je okrem zložitosti interpretácie výsledkov aj ich tendencia prispôsobovať si údaje až príliš, čím model po aplikovaní nových údajov značne zastaráva, preto je starostlivosť o realizovaný model veľmi dôležitá periodická aktualizácia.


bottom of page