top of page

Päť perspektív moderného podnikania

Pezinok / Poprad 9.11.2018. Odborný časopis REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania prináša, ako je zrejmé z jeho titulu – praxou overenú teóriu, resp. teóriu overenú v praxi – dielo Podnik a podnikanie – od renomovaného autora a úspešného slovenského podnikateľa, vedca a pedagóga, Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefana Kassaya, DrSc.

Doma i v zahraničí (dielo vyšlo v piatich jazykoch – slovensky, anglicky, nemecky, poľsky, maďarsky) je známe jeho 5-zväzkové dielo pentalógia Podnik a podnikanie (4 500 strán textu), ktoré sa snaží zreálniť teoretické prístupy o podnikaní a tým zjednodušiť štúdium študentov vysokých škôl a postgraduálneho štúdia, doktorandov, ale je tiež využiteľné pre pedagógov, manažérov, či samotných akcionárov podnikov.


Podrobný prehľad jednotlivých častí časopisu je prístupný na webovej adrese:


Uľahčiť dostupnosť tejto literatúry a priblížiť sa predovšetkým slovenským a českým študentom a ich pedagógom, vznikol v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku unikátny projekt, ktorý formou časopisu REFLEXIE prinesie pentalógiu všetkým, ktorí prejavia záujem a to prijateľnou formou. Pentalógia je štruktúrovaná do 18 hlavných tém a vychádza zo známej metodiky Balanced Scorecard (BSC) vypracovanej Robertom Kaplanom a Davidom Nortonom. Výkonnosť podniku je aplikáciou tejto metodiky hodnotená prostredníctvom štyroch vyvážených perspektív (finančnej perspektívy, zákazníckej perspektívy, perspektívy interných podnikových procesov a perspektívy učenia sa a rastu) a v pentalógii je rozšírená o perspektívu podnikateľského prostredia, od ktorej sa ďalej odvíjajú BSC perspektívy podniku. Každá téma je v úvode časopisu doplnená aktuálnym odborným príspevkom pedagógov z Katedry manažmentu v Poprade.


V rámci 1. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Popradské ekonomické a manažérske fórum (PEMF 2017), ktoré v dňoch 19. – 20. októbra 2017 organizovala Katedra manažmentu v Poprade, sa konalo slávnostné uvedenie časopisu REFLEXIE do života vedeckej a odbornej praxe. Vydavateľom vedeckého časopisu REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania je Katedra manažmentu PF Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý vznikol v spolupráci s profesorom Štefanom Kassayom. Časopis je určený nielen pre študijné programy manažmentu, ekonomiky a podnikania na KU, ale zohľadňuje špecifické pohľady na svet podnikania z pohľadu teórie a odbornej praxe uplatniteľné aj na iných univerzitách, či v praxi. Na slávnostnom uvedení prvého a druhého čísla časopisu sa zúčastnili prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., člen Európskej akadémie vied a umení a predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. a štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Mgr. Peter Krajňák.


Cieľové skupiny časopisu:

● študenti manažmentu, ekonomiky a podnikania ● pedagógovia vysokých, prípadne stredných škôl ● podnikatelia, organizácie a ďalšia odborná prax

Redakčná rada má záujem o neustále skvalitňovanie obsahu časopisu Reflexie a preto vás prosíme o spätnú väzbu na zámer a kvalitu projektu, aby sme sa čo najviac priblížili vašim potrebám a očakávaniam. Časopis je viac-menej monotematicky zameraný a prináša čitateľovi ucelený pohľad na konkrétnu tému, ktorá je doplnená prípadovou štúdiou zo slovenského podniku a koreferátom autora z Katedry manažmentu PF KU v Ružomberku. Text je podľa potreby aktualizovaný k dátumu vydania.

bottom of page