top of page

Slová vďaky z vydavateľstva NAUKA profesorovi Štefanovi Kassayovi

Moskva, Ruská Federácia 24.10.2018. „Je mi veľkou cťou, v tento významný deň, pozdraviť veľkého vedca – autora unikátnej pentalógie profesora Štefana Kassaya, jeho kolegov a hostí. Blahoželám mu k vydaniu fundamentálneho celoživotného diela v ruskom jazyku,“ cituje slová akademika Vladimira Ivanoviča Vasilyeva, riaditeľa vydavateľstva Ruskej Akadémie vied – NAUKA pán Alexander Yurjevič Mozdakov, zástupca riaditeľa. Pán Vasilyev sa pre chorobu osobne prezentácie Spoločnej európskej produkčnej platformy nemohol zúčastniť, poslal však pozdravný list pre pána profesora pri tejto slávnostnej príležitosti.

Akademik Alexander Yurjevič Mozdakov pri čítaní pozdravného listu pre profesora Štefana Kassaya od riaditeľa vydavateľstva Ruskej akadémie vied NAUKA, pána akademika Vladimira Ivanoviča Vasilyeva.


„Prihováram sa k vám, účastníkom prezentácie, v mene členov významných vedeckých rád Prezídia Ruskej akadémie vied (RAV), ktorí sa taktiež podieľali, na vedeckej a vydavateľskej príprave pentalógie, v procese prijímania rozhodnutia Ruskou akadémiou vied na vydanie knižného diela v ruskom jazyku. V mene Prezídia RAV akademickú vydavateľskú činnosť riadi Vedecká vydavateľská rada RAV /VVR RAV/, ktorej predsedá viceprezident RAV, zloženie ktorej schvaľuje Prezídium RAV. VVR RAV jednomyseľne schválila rozhodnutie o vydaní tohto unikátneho diela ako akademického vydania publikácie významného zahraničného autora. To bol prvý krok k spolupráci na pentalógii Podnik a podnikanie v Rusku.“


„Nechcem v tejto chvíli hovoriť o obsahovej stránke diela, ktoré je veľmi rozsiahle, širokospektrálne zamerané a unikátne vo viacerých smeroch. Chcel by som vyzdvihnúť významnosť diela súčasne v niekoľkých základných smeroch rozvoja ekonomiky ktoréhokoľvek štátu, ku ktorým patrí: veda, vzdelávanie, informačné prostredie a knižná kultúra. Vedecké výsledky autora už dávno ocenili najvyšší vedeckí predstavitelia univerzít a vedeckí pracovníci v Rusku s hlbokým obdivom k autorovej práci. Čo sa týka vzdelávania, je na mieste uviesť príklad, že pentalógia je základným študijným materiálom pri príprave manažérov v Štátnej akademickej univerzite humanitárnych vied, kde som mal možnosť pôsobiť ako dekan profilovej fakulty,“ cituje slová akademika Vasilyeva pán Mozdakov.


„V roku 2018 Medzinárodná asociácia akadémií vied /MAAV/, v ktorej sme spoločne s kolegom Mozdakovom A. J. predsedali Vydavateľskej rade, čo umožnilo rozmýšľať o budúcnosti vydania a o mieste pentalógie vo vedeckom prostredí aj pre ďalších účastníkov MAAV. Jednou z hlavných úloh MAAV, na základe iniciatívy jej zakladateľa Patona B. E., je vytváranie jednotného informačného prostredia umožňujúceho zabezpečiť prístup vedcom ku všetkým druhom vedecko-technickej literatúre zodpovedajúcej potrebám svetového vedeckého fóra. Aj tu zohrala pentalógia dôležitú úlohu, kedy bola doporučená ako kľúčová publikácia pre výučbu ekonomických študijných odborov na univerzitách.“


„Informačná kultúra zahŕňa aj vydavateľskú kultúru. Pri tejto príležitosti by som chcel zvýrazniť fakt, že každý diel pentalógie, z hľadiska teórie vedy a realizácie praxe, je reprezentatívnou vzorkou knihy najvyššej úrovne. Ešte raz si dovoľujem zablahoželať Vám k dnešnému sviatočnému dňu a vysloviť presvedčenie o dlhej životnosti tohto unikátneho diela. Ja som viackrát použil práve tento názov, nakoľko toto dielo si to zaslúži,“ číta list pán akademik Alexander Yurjevič Mozdakov.

bottom of page