top of page

Spoločná európska produkčná platforma ako dar Ruskej Federácií

Moskva, Ruská Federácia 24.10.2018. Slovenský dom pri Zastupiteľskom úrade SR v Moskve v spolupráci s Nadáciou profesora Štefana Kassaya dnes zorganizoval prezentáciu duševných a materiálnych produktov pod názvom: „Предприятие и предпринимательство – Единая европейская платформапроизводственных предприятий / Podnik a podnikanie – Spoločná európska produkčná platforma“. Vyše sedemdesiat významných osobností z decíznej sféry, univerzitného prostredia, podnikateľov, ekonomických diplomatov prijalo pozvanie na jedinečnú prezentáciu slovenského vedca, pedagóga, podnikateľa a ekonomického diplomata profesora Štefana Kassaya, doktora ekonomických vied.

Prítomných účastníkov prezentácie ešte pred začiatkom do deja vtiahlo prezentačné video o pentalógii, spoločnej produkčnej platforme, ale aj živitopis profesora Kassaya alebo prezentácia podniku svetovej triedy, I.D.C. Holding, a.s.

Profesor Kassay osobne vítal významných hostí.

Profesor Kassay osobne vítal významných hostí.

Profesor Kassay osobne vítal významných hostí.

Profesor Kassay osobne vítal významných hostí.


Nespočetne krát opakovaná téza spojenia vedy a praxe sa dnes predstavila vo finálnej podobe duševných a materiálnych produktov šíriacich dobré meno Slovenska v Ruskej Federácií. Kompletné dielo pentalógia Podnik a podnikanie v ruskej jazykovej mutácii si dnes po prvýkrát mohla odborná verejnosť prelistovať, vnoriť sa do jej obsahu a diskutovať priamo s autorom. Profesor Kassay si pripravil pre prítomných hostí prekvapenie v podobe kompletnej sady pentalógií v piatich jazykoch, ktoré sa dnes po prvý krát predstavilo v počte dvadsaťpäť kníh na jednom mieste, počas jednej prezentácie.

Pentalógia profesora Štefana Kassaya predstavená kompletne v piatich jazykoch.

Prítomných hostí zaujal aj rozsah diela a jeho prevedenie na kvalitnom kriedovom papieri.

Rozsah strán v jednom jazyku je naozaj úctyhodný, pohybuje sa v rozpätí od 3 500 – 4 000 strán.


Nosnou témou prezentácie bola tzv. Spoločná európska produkčná platforma, ako dar Ruskej Federácií vo forme publikácii a duševných produktov. Edičný rad RIADENIE / УПРАВЛЕНИЕ vychádzajúci v piatich jazykových mutáciách ako praktická učebnica je prototypom praktického myslenia. Slogan edičného radu: „To, čo dokázal jeden podnik, môže dokázať aj rad iných podnikov, ak si osvoja podstatu prieniku vedy do praxe“, vystihuje jednoznačne vytýčený cieľ a adresnosť ponúkanej učebnej látky. Komplexné dielo z oblasti podnikania a z podnikateľskej praxe od európskeho autora, akademika a podnikateľa vzbudzuje záujem médií, predstaviteľov univerzít, či podnikateľov. Už dnes je predmetom štúdia na významných ekonomických univerzitách vo Fínsku a v Poľsku.

Tesne pred začiatkom prezentácie sa zapĺňa sála do posledného miesta.


„Predostieram svoju predstavu o vytvorení jednotnej platformy výuky riadenia ako základu vytvorenia silnej ekonomickej bázy združením rovnakých prístupov vo viacerých štátoch“, vysvetľuje nosnú ideu edičného radu RIADENIE / УПРАВЛЕНИЕ profesor Štefan Kassay.


„Vážení priatelia, stretávame sa v čase veľkých politických, ekonomických, finančných zmien a taktiež v čase transformácie kultúrnych hodnôt systémov, ktoré vytvárali naši predkovia. Náš svet je vonkajším odrazom našich myšlienok, citov i emócií. Všetko, čo nás sprevádza životom, si tvoríme samy. Mali by sme žiť vo svojej jednoduchosti a múdrosti s ostatnými v harmonickom, spravodlivom a otvorenom svete, kde je každý v súlade so svojimi myšlienkami a v súlade so svojimi skutkami. Hovoríme o najdôležitejšom vzťahu v živote, kde vzniká komunikácia srdcom a rozumom s vonkajším prostredím. Preto treba obdivovať aj ľudí, ktorých nepoznáme. Treba obdivovať vonkajší svet, pamätať na to, že nielen vy ste unikátny, ale aj iní. Každý človek, ktorý stretne druhého človeka by mal niesť otvorenosť a radosť zo života. Zapamätajme si, že pre človeka je najlepší stav, keď ho počas života zaujíma absolútne všetko,“ prihovoril sa prítomným v úvodnom slove Dr. Jan Campbell.

Zľava: Vadim Ananev a Dr. Jan Campbell


„Pán profesor Štefan Kassay je človekom, ktorý má väčšinu zo spomínaných charakteristík. Neustále tvorí, pracuje, plní si svoje moto napomáhať spojeniu vedy a praxe. Vyše dvadsaťpäť rokov odovzdáva nastupujúcej generácii hodnoty, ktoré nemožno vyčísliť žiadnymi peniazmi. Je to recept ako s ľuďmi komunikovať, zachovať si pri tom svoje kultúrne hodnoty, podnikať slušne, zodpovedne k svojmu životnému prostrediu a okoliu. Každý, kto má v rukách Kassayove knihy si z nich zoberie niečo nové, akoby jeho knihy nikdy nezostarli, sú písané s obrovskou dávkou rozhľadu a ani neúprosný čas neuberá z ich aktuálnosti. Kniha Podnik a podnikanie je príkladom, kedy do života nepotrebujete prečítať množstvo kníh, stačí si vybrať tú správnu“, pokračuje v reči pán Campbell.


Stretávame sa tu v symbolickom čase, kedy pán profesor Kassay nedávno oslávil svoje sedemdesiatesiedme narodeniny, preto by som mu chcel pogratulovať k tomu krásnemu jubileu. Zároveň dnes uplynulo 370 rokov od uzatvorenia tzv. Vestfálskeho mieru, kedy sa ukončila tridsaťročná vojna a vznikla nová štruktúra medzinárodných vzťahov, nových štátov, medzi ktoré patrilo neskôr aj Československo. A práve posledne spomenutá dejinná paralela nám pripomína vznik nášho bývalého spoločného štátu – 100 rokov od vzniku Československa, uzatvoril svoj emotívny prejav Dr. Jan Campbell.

Príhovor J.E. Petra Priputena.


J.E. Peter Priputen, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republike v Ruskej Federácii privítal účastníkov a hostí prezentácie osobne krátkym príhovorom. „Je mi potešením vás privítať na pôde Slovenského domu, kde profesor Kassay a jeho kolegovia prezentujú dielo, ktoré presiahlo hranice Slovenska a reprezentuje ho doslova po celom svete. Profesor Kassay nám priniesol nielen duševné bohatsvo vo svojich knihách, ale produkty jeho podniku, kde je predsedom dozornej rady dobre reprezentujú náš štát v zahraničí. Produkty ako Verbena alebo Horalky už dávno poznajú konzumenti vo viacerých krajinách, Rusko nevynímajúc,“ dodáva pán veľvyslanec.

Príhovor Ing. Pavla Kovačiča.


Podnik svetovej triedy, I.D.C. Holding, a.s., ktorý je zároveň aj živým laboratóriom profesora Štefana Kassaya zastupoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Ing. Pavol Kovačič. Vo svojom príhovore krátko predstavil podnik, jeho stratégiu na najbližšie obdobie, venoval sa aj investíciám, ktoré v súčasnej dobe vytvorili komfortnejšie podmienky práce pre zamestnancov v podobe nových výrobných liniek, či automatizovaného skladového hospodárstva. Pripomenul aj dlhoročnú spoluprácu s profesorom Štefanom Kassayom, aktuálne v rámci Podnikateľskej univerzity a živého laboratória pre podnikateľov a študentov univerzít.

Dmitrij Orlov z VNESHTORGCLUB-u.

Vladimir Zhiltsov z VNESHTORGCLUB-u.

Páni Dmitrij Orlov a Vladimir Zhiltsov z organizácie VNESHTORGCLUB / ВНЕШТОРГКЛУБ vyjadrili potešenie, že: „v dnešnej zložitej politicko-ekonomickej situácii sa prezentuje knižné dielo autora slovanského pôvodu, ktorý je nám ako národu blízky. O to viac sme milo prekvapení rozsahom a obsahom kníh z oblasti ekonomiky a stratégie podnikania, ktoré na našom trhu chýbajú. Dar pána profesora Kassaya prijímame a sme mu vďační a poctení, že knihy boli vydané aj v ruskom jazyku. V dobe sankcií, komunikačných dezinformácií a účelovej propagandy sú tieto knihy iskrou nádeje pre reštartovanie komunikácie medzi našimi blízkymi národmi. Ešte raz, ďakujem, že som sa mohol zúčastniť prezentácie umu a vedy našich priateľov zo Slovenska,“ prízvukujú páni z VNESHTORGCLUB-u.

Reč akademika Alexandra Yurjeviča Mozdakova z NAUKY – vydavateľstva Ruskej akadémie vied.

Pán akademik Alexander Yurjevič Mozdakov, zástupca vydavateľstva NAUKA – Ruskej akadémie vied, opísal dielo Podnik a podnikanie, ako jedinečné z hľadiska viacerých faktorov. Prvým je slovenský autor, ktorý ako dar pre ruský národ poskytol tak rozsiahle ekonomické dielo, spracované na vysokej úrovni. Druhým je, že vznikalo na praktických základoch podnikania v časovom úseku dvadsiatich rokov na s overenými podnikateľskými skúsenosťami. Z uvedeného vyplýva fakt, kedy je publikácia čitateľná pre široké spektrum verejnosti. Tretím je výnimočnosť grafického prevedenia, kde profesor používa moderné infografiky, ktoré okrem príjemného vzhľadu aj obsahovo dopĺňaju preberanú látku. Vydavateľstvo ruskej akadémie vied NAUKA počas siedmych rokov vydalo päť kníh profesora Kassaya a okrem vydavateľskej činnosti zabezpečovalo aj jazykové korektúry a distribúciu publikácii do knižníc. „Som rád, že sa dnes môžem osobne stretnúť s pánom profesorom a zagratulovať mu k tomuto významnému dielu, ktoré je dnes už kompletne preložené do ruského jazyka“, vyjadril sa akademik Mozdakov.

Pani Ing. Natália Kultanová simultánne tlmočila aj počas prezentácie.


Slova sa ujíma Ing. Natália Kultanová, kľúčová osoba, ktorá spolupracuje s pánom profesorom Kassayom viac než desaťročie. Tlmočníčka, prekladateľka, spolupracovníčka Nadácie profesora Štefana Kassaya, spoluorganizátorka prezentácií v ruskom jazyku v jednej osobe. „Spolupracovať na tak rozsialom diele, akou je pentalógia profesora Štefana Kassaya nebolo jednoduché, obsahom i počtom strán prekračuje bežne dostupné knihy v knižniciach. Som rada, že môžem byť súčasťou tímu na diele v ruskom jazyku, knihy pána Kassaya sú nadčasové a verím, že si nájdu uplatnenie aj na univerzitách alebo aj v podnikateľskom sektore.“ dodáva pani Kultanová.

Zástupca Plechanovej Univerzity v Moskve Zavyalov Dmitry Vadimovich.


Zástupca významnej vedeckej ustanovizne, Zavyalov Dmitry Vadimovich, Plechanovej Univerzity v Moskve opísal kvalitu publikácií profesora Kassaya: „Knihy pána profesora Kassaya sú nám už známe. Na medzinárodnej vedecko-praktickej konferencii orientovanej na podnikanie ako nevyhnutnej podmienky rozvoja Ruska, na Univerzite G. V. Plechanova vystúpil Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD. Predstavil monumentálnu pentalógiu profesora Kassaya ,,Podnik a podnikanie“ vydanú v piatich zväzkoch a v piatich jazykoch. V rámci prezentácie na konferencii prebehla rozsiahla diskusia. Do odborného hodnotenia sa zapojili prítomní funkcionári univerzity a členovia fakulty veľmi angažovane. Kvalitu publikácií profesora Kassaya potvrdzuje fakt, že padlo niekoľko desiatok otázok, na ktoré sa našli v jednotlivých zväzkoch adekvátne odpovede. Zápisy na úrovni fakúlt a katedier jednoznačne potvrdzujú možnosť využitia každého zväzku pre potreby univerzity. Podrobne boli rozoberané možnosti využitia publikácie aj na špeciálne študijné programy týkajúce sa štúdia MBA. Záujem o tieto publikácie sa prejavil aj v prijatí nosných téz a úvah o spojení potenciálu teórie a praxe so Slovenskými a Ruskými vzdelávacími inštitúciami, ktoré majú možnosť napojiť sa na produkčnú prax,“ priblížil účastníkom prezentácie.

Na prezentácii zaznela aj pieseň Kalinka v podaní národného umelca Vadima Ananeva.

Pán profesor Kassay neodolal melódiám a zatancoval si.


K prezentáciám patrí aj chvíľka kultúrneho obohatenia. Tú na prezentácii mal na starosti zlatý hlas z Ruska – pán Vadim Ananev, národný umelec, člen umelecého súboru Alexandrovci. „Pána profesora Kassaya poznám z našich stretnutí z Prahy. Už vtedy som obdivoval jeho pentalógiu Podnik a podnikanie. A nielen to, náš umelecký súbor si pravidelne kupuje aj jeho produkty, cukríky Verbena, ktoré nám blahodárne pôsobia na hlasivky,“ ešte pred zaspievaním legendárnej „Kalinky“ povedal pán umelec Ananev. V zápätí sa rozozvučali tóny známych piesní, ktoré hostí motivovali opustiť stoličky a vyjsť si na parket. Prekvapením bolo, keď profesor Kassay neodolal chytľavým melódiám a na chvíľku si zatancoval. Atmosféra na prezentácii nadobudla nový rozmer, kde odrazu všetci zacítili blízkosť našich národov a to aj formou piesní, kde odhliadnuc od národnosti ich spievali spolu s umelcom.

Príhovor profesora Štefana Kassaya.


Na záver sa profesor Kassay ujal slova: „Ďakujem všetkým, ktorí dnes prišli na našu prezentáciu symbiózy vedy a praxe, pentalógie Podnik a podnikanie a spoločnej produkčnej platformy. Ako ste mohli vidieť aj z prezentácie bežiacej na pozadí, napísať, zrealizovať, vydať a distribuovať v piatich jazykoch tak rozsiahle dielo je na slovenské pomery takmer nemožné. Doteraz sa to ešte žiadnemu autorovi nepodarilo. Častokrát veľké vydavateľstvá i vedné inštitúcie zlyhávajú pri distribúcii podobných projektov či menších projektov,“ rozpráva o rokoch práce na pentalógii profesor Kassay. Je nutné zdôrazniť, že profesor Kassay a jeho malý tím spolupracovníkov dokázal komplexne zabezpečiť grafickú prípravu na vysokej úrovni, tlač v reprezentatívnom prevedení na kriedovom papieri, preklad v spolupráci s odbornými prekladateľmi z oblasti ekonomiky a manažmentu i v neposlednom rade vyrobené publikácie distribuovať univerzitám a vedeckým ustanovizniam.

bottom of page