top of page

Slávnostné otvorenie Laboratória spotrebiteľských štúdií

Nitra, 16. 10. 2018. Na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (FEM) sa dnes konalo slávnostné otvorenie Laboratória spotrebiteľských štúdií. Ide o originálny a neprevzatý koncept, zrealizovaný skupinou odborníkov a nadšencov pre inovatívne výskumné riešenia s využitím najnovších technológií.

Otvorenia Laboratória spotrebiteľských štúdií sa zúčastnilo vyše 150 pozvaných ľudí z rôznych inštitúcií.


Slávnostné otvorenie prebiehalo privítaním hostí prodekankou pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou doc. Ing. Natáliou Turčekovou, PhD. Pokračovalo poďakovaním partnerom, sponzorom a priaznivcom tohto projektu prof. Dr. Ing. Elenou Horskou, dekankou FEM. Ďalej nasledovali príhovory a samotné otvorenie laboratória prestrihnutím pásky. Po príhovore riaditeľa JCI Slovensko Ing. Mariána Meška, PhD. bol prezentovaný koncept a využitie Laboratória spotrebiteľských štúdií.

Slávnostné prestrihnutie pásky zľava: Ing. Jakub Berčík, PhD., prof. Dr. Ing. Elena Horská, z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Mgr. Jozef Jurkovič a riaditeľ JCI Slovensko Ing. Marián Meško, PhD.


Samotné laboratórium predstavujú moderné, technologicky vybavené miestnosti s patentovanými technológiami. Tu budú prebiehať rôzne vedeckovýskumné činnosti ako realizácia základného a aplikovaného interdisciplinárneho výskumu v oblasti spotrebiteľského výberu, rozhodovania a konečného správania, kde v porovnaní s klasickými ekonomickými teóriami prináša neuroekonomický prístup zásadne nový pohľad na komplexný rozhodovací mechanizmus konzumentov, ktorý je výsledkom interferencie mnohopočetných premenných.

Ing. Jakub Berčík, PhD. poskytuje rozhovor médiám o Laboratóriu spotrebiteľských štúdií.

Hlavná miestnosť Laboratória spotrebiteľských štúdií.


Vedecko-výskumné úlohy riešené v laboratóriu sú orientované v oblasti štúdia racionálnych a emocionálnych aspektov spotrebiteľského rozhodovacieho procesu, detekcie mozgových korelátov počas uskutočňovania spotrebiteľských rozhodnutí, skúmania somatických a autonómnych fyziologických reakcií konzumentov vplyvom ekonomických podnetov, skúmania neurologických reakcií konzumentov vplyvom ekonomických podnetov, rozpoznávania a klasifikácie emocionálnych reakcií, implicitné asociácie a aktiváciu pamäte spotrebiteľov.


Pod metodickým vedením Ing. Jakuba Berčíka, PhD., ktorý je autorom konceptu laboratória, s podporou Katedry marketingu a obchodu, vedenia FEM a SPU v Nitre, ako aj vďaka partnerom a sponzorom vznikol priestor pre prepojenie vedy, vzdelávania, základného, aplikovaného i komerčného výskumu v tom najmodernejšom ponímaní.

Laboratórium a iniciatíva mladých novátorov podporených aj externými odborníkmi v úzkej previazanosti sú inšpirujúcim príkladom nielen teórie, ale predovšetkým jej pokračujúcej realizácie nových invencií. Nositelia myšlienky Laboratória a jeho vedecko-pedagogického uplatnenia vo výučbe oslovili aj veľké podniky, ktoré sa pripojili k výskumom a vytvorili tak perspektívnu, dlhodobo fungujúcu, často aj neformálnu bázu interdisciplinárneho zamerania, povyšujúcu klasické tímové štruktúry využitím pre prax aj z prierezových aspektov. Cení sa pokračovanie úsilia v budovaní Laboratória v spojení vedy a realizácie jej výstupov. Rovnako už z doterajších iniciatív myšlienky je zreteľná aktivácia k úzkej spolupráci odborníkov aj z priemyslu, ktorí spolu so študentmi prichádzajú s novými námetmi a požiadavkami, ale aj časovo reálnymi záväzkami, pokiaľ ide o využiteľné výstupy. Jednoznačne to bolo dokumentovené aj veľkou účasťou a živou diskusiou i novými nápadmi.

 

K myšlienke Laboratória a možnostiam spolupráce sa vyjadril profesor Štefan Kassay, známy vedec, podnikateľ a externý komentátor HN na báze systematického sledovania výsledkov a udalostí v danej oblasti. Aktuálne priblíženie nosných myšlienok umožnila aj aktivita predstaviteľov viacerých pedagogických inštitúcií, informácie a zapojenie sa Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a jej Katedry manažmentu (v Poprade), rovnako aj časopisu Reflexie – Kompendium teórie a praxe z vydavateľstva VERBUM, (vedúca vedecká redaktorka Ing. Anna Diačiková, PhD.). Dokreslenie významu veľkého počtu zapojených alebo zaujímajúcich sa podnikov, inštitúcií a univerzít ako aj príprava veľkolepej nitrianskej udalosti potvrdzuje aj zastúpenie realizátorov audiovizuálneho záznamu tejto významnej udalosti, z I.D.C. Holding, a.s.

bottom of page