top of page

Životné dielo profesora Štefana Kassaya kompletne dostupné v piatich jazykoch

Pezinok 3.9.2018. Dvadsaťtisíc strán, dve desaťročia kontinuálnej práce a päť jazykových mutácii je spoločným menovateľom monumentálneho knižného diela profesora Štefana Kassaya. Začiatkom septembra vydavateľstvo ruskej akadémie vied NAUKA uviedlo na trh piaty zväzok pentalógie Podnik a podnikanie, čím sa zavŕšila viac než desaťročná práca vydavateľstiev, grafikov, prekladateľov, korektorov a distribútorov. Autor profesor Kassay na príprave, aplikácii a realizácii pracoval viac než dvadsať rokov, čím sa pentalógia radí medzi jedinečné diela svojho druhu nielen v Európe.

Monumentálna pentalógia Podnik a podnikanie je kompletná. „Vzhľadom k jej hmotnosti a počtu kníh si vyžaduje vlastnú vitrínu alebo policu“ vyjadril sa profesor Štefan Luby.


Živé laboratórium ako aplikačné prostredie


V priestoroch živého laboratória profesora Kassaya, ako nazýva podnik I.D.C. Holding, a.s. sa za dve desaťročia aplikovalo a zrealizovalo množstvo metodík, stratégií a investícií. Väčšina realizovaných projektov je detailne zaznamenaná v pentalógii vo forme prípadových štúdii poukazujúcich na ich praktické uplatnenie. Ako sa vyjadril autor v prvom zväzku pentalógie: „Pragmatické pokusy v úsilí o niečo nové často sprevádzajú omyly. Tie bývajú veľmi drahé a vedú ku sklamaniam. Lenže neraz nasmerujú aj k novému hľadaniu. Bez vedy nemožno dosť rýchle napredovať. Avšak proces poznania je nekonečný. Preto sa musíme neustále vzdelávať. Veľmi dôležitou zložkou vzdelania je schopnosť potrebné informácie vyhľadať a využívať ich v každodennom živote i vo svojej profesii.“ V tom čase ešte autor netušil na akú cestu sa vydáva.

Profesor Štefan Kassay v prevádzkarni Pečivárne Sereď.


Jedinečné knižné dielo obsahom i rozsahom


Napísať, zrealizovať, vydať a distribuovať v piatich jazykoch tak rozsiahle dielo je na slovenské pomery takmer nemožné. Doteraz sa to ešte žiadnemu autorovi nepodarilo. Častokrát veľké vydavateľstvá i vedné inštitúcie zlyhávajú pri distribúcii podobných projektov či menších projektov. Je nutné zdôrazniť, že profesor Kassay a jeho malý tím spolupracovníkov dokázal komplexne zabezpečiť grafickú prípravu na vysokej úrovni, tlač v reprezentatívnom prevedení na kriedovom papieri, preklad v spolupráci s odbornými prekladateľmi z oblasti ekonomiky a manažmentu i v neposlednom rade vyrobené publikácie distribuovať univerzitám a vedeckým ustanovizniam.

Obsah piateho zväzku pentalógie Podnik a podnikanie – Učenie a rast.


Duševný produkt zo Slovenska vo vyše štyridsiatich krajinách sveta


Spolupráca s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ) posunula projekt distribúcie publikácii pentalógie do novej úrovne, kde sa v rámci šírenia dobrého mena Slovenska formou duševného produktu distribuovala do štyridsiatich krajín sveta. Ekonomickí diplomati, veľvyslanci i pracovníci zastupiteľstiev prevzali diplomatickou poštou zásielky určené do knižníc univerzít a vedeckých pracovísk. V šírení odbornej spisby zo Slovenska sa pokračuje aj v súčasnom období, či už priamo autorom pri prezentáciách, vybraným ekonomickým diplomatom alebo určeným zástupcom univerzity. Týmto počinom profesor Štefan Kassay pôsobí aj na poli ekonomickej diplomacie ako externý ekonomický diplomat.

Infografika zobrazujúca miesta prezentácii pentalógie Podnik a podnikanie. Výber jazykovej mutácie sa prispôsobuje krajine alebo univerzite.


Komu je pentalógia adresovaná ?


Pentalógia je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľná pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholných a stredných manažérov. Je užitočná pre odborníkov v rozličných oblastiach, pretože jej zjednocujúcim aspektom je riadenie ako disciplína univerzálneho významu.

Prezentácia pentalógie na Jagelonskej univerzite v Krakove za účasti jej autora.


Zdroje poznatkov očami autora


Postupné vrstvenie poznatkov a nové skúsenosti v podnikateľskej praxi sa vlastne stali aktuálnou ponukou na vydanie knihy, ktorá by reprezentovala potrebnú poznatkovú bázu pre teóriu i podnikateľskú prax v integrovanej podobe. Napokon po niekoľkoročnom úsilí autora, napriek štúdiu veľkého množstva zahraničnej literatúry a skúsenostiam, bolo nevyhnutné vlastné názory konfrontovať s názormi špičkových pedagógov, vedcov a inžinierov z praxe. Profesor Kassay sústreďuje spektrum poznatkov pre podnikový rozvoj, prináša konkrétne riešenia uplatnené v podnikoch. Je tu konfrontácia názorov, rozličných smerov a orientácií. Integruje poznatky viacerých vedných disciplín, prehodnocuje, nazerá na rozvoj v perspektíve budúcich desaťročí, pri súčasnej reakcii na vonkajšie okolie. Integruje informačný a technologický rozvoj a má aj sociálne dimenzie. Napokon text je prijateľný a „čitateľný” aj užívateľovi z oblasti teórie i praxe. Ide o prvý pokus prepojiť poznatky psychológie, sociológie, ekonomiky, marketingu a priemyselného inžinierstva do jedného diela, ktoré by harmonicky vyvažovalo rozsah problematiky s hlavným cieľom. Sú to príbuzné a zároveň odlišné disciplíny. Prioritnou snahou je napomôcť strategický rozvoj podnikov v procese ekonomickej transformácie.

Ing. Stanislav Cicák, profesor Štefan Kassay, profesor Jozef Kelemen a profesor Teodor Kollárik pri exkurzii v Prevádzkarni Pečivárne Sereď.


Prípadové štúdie v pentalógii


Väčšina prípadových štúdií pochádza z podniku, ktorého je autor spoluvlastníkom a v ktorom robil viaceré experimenty osobne, alebo v rámci výskumného tímu. Niektoré príklady sú výsledkom riešení príslušného útvaru stratégie v podniku. Všetky časti knihy majú farebne odlišnú prílohu s podrobnejším opisom konkrétneho riešenia v podobe prípadových štúdií, alebo príkladov riešení v podnikoch či inštitúciách.

Príklad prípadovej štúdie o Podnikateľskej univerzite.


Štruktúra pentalógie


Veľký rozsah problematiky si vyžaduje metodickú prípravu nielen na napísanie knihy, ale aj na jej samotné štúdium. Autor najprv osvetľuje východiská a súvislosti podnikového rozvoja. Medzi ne na prvé miesto zaraďuje podstatu podnikania a historický vývoj smerujúci k vzniku podnikateľskej činnosti. Poukáže na zmeny štruktúry vlastníctva a chápanie vlastníctva podniku, smerujúceho k zložitejším formám, k zoskupeniu aktív a vzniku moderných korporácií. Vysvetlí základy riadenia podniku, funkciu výkonných a kontrolných orgánov a vplyv vlastníkov a najvyššieho manažmentu na podnikový rozvoj. Z metodického hľadiska vychádza z vlastníckych vzťahov, na ktoré nadväzujú stratégie, štruktúry a ďalšie oblasti riadenia. V skutočnosti však rozvoj prebieha kontinuálne, v hociktorej z daných oblastí, jedna oblasť sa prelína s druhou. Niektoré faktory sú prierezové, možno ich priradiť ku každej z oblastí. Kde je to žiaduce, sú stručne vymedzené vzájomné prepojenia medzi viacerými prvkami a medzi hierarchickými rovinami. Zmyslom pentalógie je hľadanie rozvojových možností pre celý podnik, ale aj pre jeho jednotlivé zložky či už v podobe samostatných dcérskych podnikov, divízií, výrobných závodov, alebo iných právnych foriem. Vždy mám na mysli celý podnik, to znamená aj rozvoj tých zložiek, ktoré prinášajú prospech podniku ako celku.

Novokoncipované metodiky BSC podľa profesora Štefana Kassaya.


Zamyslenie sa nad obsahom pentalógie


Autor profesor Štefan Kassay sa po dvadsiatich rokoch každodennej práce na pentalógii Podnik a podnikanie by mohol povedať: – „Tak a teraz už dosť, teraz si oddýchnem. U mňa niečo také nie je reálne. Vydanie všetkých pôvodne plánovaných piatich zväzkov tvorených súčasne so spravovaním veľkého podniku nijako neznamená, že všetko, čo sa týka podniku a podnikania, bolo povedané. Naopak, „tvorivé trýznenie“ neutícha a v mysli sa mi vynárajú ďalšie a ďalšie súvislosti, či možnosti rastu a rozvoja podniku, témy nových vedeckých diskurzov a nových publikačných príležitostí. Je to zložitý proces vnútorného zápasu s danými nepriaznivými skutočnosťami a zároveň aj novými možnosťami. Uvedomenie si zložitosti sveta, chaosu protirečení a protichodných záujmov mienkotvorných osobností svetového rangu, zmietanie sa v neistotách lokálnych súbojov i vojen, má svoje dopady aj na vlastné konanie. V rozpore s očakávaniami v tejto svetovej situácii, ktorá nesporne ovplyvňuje aj náš život, nachádzam východisko v odvážnom rozhodnutí o nových investíciách do rozvoja podniku. Investície rátané v desiatkach miliónov príslušnej konvertibilnej meny v globálnom podnikaní napriek ťažkému obdobiu svetovej krízy. V podniku sme začali s výstavbou nových produkčných kapacít v duchu mojej podnikateľskej misie spred dvadsiatich rokov, keď som si uvedomil historicky neopakovateľnú príležitosť realizovať svoje znalosti nadobudnuté celoživotným štúdiom, vedeckými oponentúrami, habilitáciami a profesorskými inauguráciami pod neustálym tlakom a vo vysoko kritickom konkurenčnom prostredí.“

„Nevyhnem sa ani kritike a predpovediam budúceho krachu zdôvodňovanom nerešpektovaním hlasov o blížiacej sa katastrofe ľudstva. Je preto samozrejmé, že neostávam k svetovému dianiu ani k lokálnym predpovediam ľahostajný. Nanovo sa však zamýšľam nad tým, či moje východiská boli správne a aké by malo byť ďalšie smerovanie podniku a jeho zapojenia sa, či koexistencie v aktuálnych spoločenských procesoch. A tak aj dnes, po mnohých rokoch štúdia načrtnutých otázok, a v situácii, keď predkladám čitateľovi piaty zväzok s podnázvom „Učenie a rast“, sa mi pred duševným zrakom nanovo vynárajú udalosti ostatnej etapy spoločenského vývoja. Naďalej vidím zmysel existencie podniku a samotného podnikania jednoznačne v zabezpečovaní reprodukcie materiálnych alebo duševných produktov, ktoré človek potrebuje k zvýšeniu kvality života a pre medzigeneračnú vývojovú kontinuitu. Ide teda o 1. rozvoj podniku, 2. rozvoj človeka a postupné zvyšovanie kvality jeho života. V tom duchu sa nesie aj môj život aj moja práca na vrcholovom stupni riadenia podniku a s ňou imanentne spätá vedecká práca. Táto symbióza sa odráža aj v zameraní jednotlivých zväzkov tejto pentalógie.“


bottom of page