top of page

Piaty zväzok pentalógie v ruskom jazyku už v distribúcii

Moskva, Ruská Federácia 30.8.2018. Posledné prázdninové dni sa pre väčšinu z nás niesli ešte v znamení oddychu a dovoleniek. Sú miesta, kde sa však pilne pracuje. Napríklad prípravy na nový školský rok, semester či započatie študijného roka vrcholia na školách a univerzitách. Rovnako vydavateľstvo ruskej akadémie vied NAUKA malo plné ruky práce, aby v dohodnutom termíne, v reprezentatívnej kvalite dodalo na trh posledný, piaty zväzok pentalógie profesora Štefana KassayaПредприятие и предпринимательствоОбучение и рост (Развитие адаптационных способностей в комплексной и турбулентной среде).

Prvým septembrovým dňom sa začína distribúcia piateho zväzku, ktorý bude dostupný na ruskom knižnom trhu a vo všetkých rusky hovoriacich krajinách bývalého sovietskeho zväzu. Vyše päť rokov prác prekladateľky pani Natálie Kultanovej, tímu korektorov, grafikov a v neposlednom rade aj zástupcov vydavateľstva ruskej akadémie vied NAUKA «Наука» vyvrcholilo v podobe piatich kníh slovenského vedca, pedagóga, podnikateľa a ekonomického diplomata profesora Štefana Kassaya. Na vyše 3 600 stranách sa v piatich zväzkoch autor venuje podnikateľskému prostrediu, ekonomike a financiám v podniku, strategickej komunikácii, interným procesom a napokon učeniu a rastu.

Publikácia hovorí o nevyhnutnosti spájať teóriu s praxou. Profesor Kassay v knihe upozorňuje aj na to, aby sa manažéri celoživotne vzdelávali. „Učenie a rast je v rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí nevyhnutnosťou. Teoretické závery sú odrazom podnikateľskej praxe i mojich osobných skúseností,“ tvrdí. Celá pentalógia bola realizovaná pod gesciou Európskej akadémie vied a umení.

To vysvetľuje aj „šírku záberu“. Autor síce zdôrazňuje to, že nosnou témou aj v piatom zväzku je podnikanie. Kassay spolu s grafikom sa realizovali aj prelomovým prístupom ku grafickému spracovaniu, najmä piateho zväzku monografie. Aj z výrobných prevádzok zaznievajú hlasy, že „je potrebné zachovať jednotu obsahu a formy“.

Spojenie technických a humanitných vied vytvára úplne nový pohľad na autorskú tvorbu. Na základe jeho vlastných skúseností sa ukázalo, že spojenie vedy, osobitne vied o kultúre s inžinierskym myslením, je užitočné. Tiež je potrebné využiť talent mladých ľudí a preniesť kus umenia aj na nové obaly a klásť väčší dôraz na balenie produktov pri predaji konečnému používateľovi.


Pentalógia je koncipovaná do tematicky samostatných zväzkov, ktoré ako celok približujú znalosti orientované na rozvoj podniku. Umožňuje čitateľovi výber príslušného zväzku, ktorý sa najviac približuje sfére jeho odborného záujmu. Pentalógia ako celok tvorí širokú bázu znalostí o riadení podniku a podnikaní. Je určená širokému okruhu čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Pentalógia vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľná pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholových a stredných manažérov. Je užitočná pre odborníkov v rozličných oblastiach, pretože jej zjednocujúcim aspektom je riadenie ako disciplína univerzálneho významu.

bottom of page