top of page

Na záver konferencie – otázky pre Igora Kucera

Ženeva, Švajčiarsko 24.8.2018. Igor Kucer, radca minister pri Stálom zastúpení SR pri OSN v Ženeve sa v interview so Štefanom Kassayom pozhováral o medzinárodných organizáciách, o politike a ekonomickej diplomacii a vôbec o aktuálnych otázkach súčasnosti.

Igor Kucer počas OLLD 2018 v Ženeve


Pracujete v pozícii, ktorej oficiálny názov obsahuje slovo minister, pre radového čiateľa to nie je celkom zrozumiteľné.


Ide o diplomatickú hodnosť, ktorá vyjadruje kariérne a protokolárne postavenie zamestnanca MZVaEZ SR na diplomatickom mieste v súlade s medzinárodnými zvyklosťami, ako aj odbornú spôsobilosť a pripravenosť na výkon zahraničnej služby Slovenskej republiky. Súbor kvalifikačných požiadaviek a predpokladov pre udeľovanie diplomatických hodností určuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.


Aké je Vaše ponímanie ekonomickej diplomacie čo sa týka aj spolupráce s odbornou verejnosťou, prípadne s produkčnými podnikmi doma alebo v zahraničí?


Ekonomická diplomacia je dnes už neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej politiky štátu. V globalizovanom svete hospodárskych prepojení a rôznych druhov podmienených vzťahov to už inak nejde. Ak chce byť štát, či podnikateľský subjekt úspešný vo svojom prostredí a presadzovaní svojich záujmov musí sa rozhodne venovať aj ekonomickej dimenzii diplomacie a rozvíjať ju. Je v záujme každého štátu, v záujme zabezpečenia existencie a prosperity svojich občanov, aby správne identifikoval a vyhodnotil svoje ekonomické schopnosti a potenciál a ten následne rozvíjal v rámci medzinárodných ekonomických partnerstiev. Globalizácia a integrácia sú dnes prirodzeným impulzom alebo stimulom, ak chcete, pre aktívne zapájanie sa štátov do ekonomických procesov. Pre slovenskú ekonomiku je to osobitne dôležité.


Zúčastnili ste sa konferencie Open Living Lab Days 2018. Aký je Váš pohľad na jej priebeh, organizácie a konkrétne riešenia, ktoré prináša pre spoločenskú prax.


Účasť na konferencii bola pre mňa mimoriadne zaujímavá a cenná skúsenosť. Priblížila mi novú dimenziu ekonomickej diplomacie a pripravila a otvorila nové možnosti spolupráce a to ako s akademickou obcou, tak aj s reálnym podnikateľským prostredím, ktorého predstaviteľom na konferencii bol napríklad aj slovenský zástupca I.D.C. Holding, a.s. Perspektívu prepojenia akademických znalostí, výskumných poznatkov a podnikateľských skúseností považujem za mimoriadne dôležitý výsledok konferencie. Som presvedčený, že rozvoj týchto prepojení a spolupráce je zaujímavou perspektívou do budúcna a to i pri napĺňaní trvalo udržateľných rozvojových cieľov, na čo bola vlastne konferencia priamo zameraná.


Náš kontakt započal práve v rámci ekonomickej diplomacie, myslíte si, že to patrí do Vašej agendy ?


V Ženeve pôsobím na Stálej misii Slovenskej republiky pri Úradovni OSN a ďalších medzinárodných organizáciách. Systém OSN ponúka dôležitý priestor pre hľadanie uspokojivých riešení pre globálne otázky a témy. V tomto priestore sa musí nájsť a orientovať aj Slovensko. Našou úlohou je presadzovanie záujmov Slovenskej republiky, a to aj formou spolupráce s ďalšími partnermi, na pôde týchto multilaterálnych organizácií. Samozrejme hľadanie priestoru pre ekonomické aktivity aj v takomto prostredí je tiež súčasťou našej práce.


Pokiaľ viem, v tejto dobe prebehla porada ekonomických diplomatov na MZVaEZ SR v Bratislave. Myslíte si, že dnes ekonomická diplomacia súvisí s priemyslom a s konkrétnymi výrobnými podnikmi?


Ekonomická dimenzia diplomacie je dnes už integrálnou súčasťou diplomacie, ako nástroja presadzovania zahraničnej politiky štátu. Jej posilňovanie je prirodzenou reakciou na rozvoj medzinárodných hospodárskych vzťahov a globálnych ekonomických prepojení. Je preto samozrejmé, že aj slovenská zahraničná služba reaguje na tento vývoj a rozvíja ekonomickú dimenziu svojej diplomacie. Výmena názorov a skúsenosti patrila medzi dôležité témy stretnutia vedúcich zastupiteľských úradov Slovenskej republiky.


Opýtam sa priamo – považujete prítomných reprezentantov I.D.C. Holding, a.s. a prezidenta Nadácie na podporu vedy a vzdelávania na konferencii za prospešnú pre ďalší rozvoj edukatívnych a praktických aktivít v blízkej budúcnosti ?


Význam účasti zástupcov IDC a prezidenta Nadácie Štefana Kassaya pre podporu vedy a vzdelávania vyjadrili priamo účastníci konferencie, ktorí prejavili eminetný záujem o ďalšiu diskusiu a priamu spoluprácu s profesorom Kassayom. Verím, že tieto kontakty sa podarí ďalej rozvíjať a pretaviť do konkrétnych výsledkov.


Ďakujem za rozhovor.

bottom of page