top of page

Otvárací prejav prezidentky ENoLL Dr. Tuija Hirvikoski – aktualizovaný príhovor

Ženeva, Švajčiarsko 23.8.2018. Je mi cťou ako prezidentky ENoLL-u vás srdečne privítať na deviatom ročníku konferencie Open Living Lab Days, ktorý skúma praktické spôsoby ako zintenzívniť globálnu úlohu živých laboratórií (Living Labs) v trvalo udržateľnom rozvoji, ako aj maximalizovať vplyv výskumu a inovácií.

Ako je známe, predbežné hodnotenie programu Horizon 2020 „požaduje prístup orientovaný na misie“ a „efektívne zapojenie občanov“ ako spôsob maximalizácie pozitívneho vplyvu výskumu a inovácií. To, čo mnohí rozhodovatelia nevedia, je, že od roku 2006 rozvíjajú Živé laboratóriá svoje schopnosti v otvorenej inovácii, otvorenej vede, tvorbe hodnôt a experimentovaní. A preto Živé laboratóriá dosiahli celosvetovo vysokú úroveň kompetencie, ktorá je zdrojom inšpirácie pre mnohých. Vykonaná práca by sa mala dôraznejšie premietnuť do stratégií, pracovných programov a nástrojov financovania medzinárodných inštitúcií a národných vlád.


Open Living Lab Days 2018, inšpirovaná konferenciou G-Stic, má dnes silnejší strategický prístup k cieľom trvalo udržateľného rozvoja; vedecké práce a workshopy predstavia a preukážu, ako sa životný laboratórny prístup používa na preklenutie ekologických, sociálnych, kultúrnych, hospodárskych a územných rozdielov v udržateľnosti. Navyše vás pozývame do nášho nového Manifestu pre inovácie.


Všeobecne platí, že veda, technológia a inovácie sú silne viditeľné v rozvinutých krajinách a konkrétne v jadre metropolitných oblastí. Tieto metropolitné zoskupenia sú miesta, kde sa obvykle nachádzajú najlepšie inovácie, zdroje, univerzity, spoločnosti a investori. Súčasne periférie a vidiecke oblasti poskytujú kľúčové oblasti s mnohými dôležitými zdrojmi. Napriek tomu môžu sami trpieť učebnými krízami, stratou migrácie, únikom mozgov, stratou pracovných miest a mnohými ďalšími problémami. Často sú tieto problémy spojené so starnutím obyvateľstva a dlhými vzdialenosťami alebo nedostatočnou logistikou. Konferenčné materiály a semináre poskytujú príklady prístupu Živých laboratórií, ktorých cieľom je dosiahnuť, aby mestá a komunity boli inkluzívnejšie, odolnejšie a udržateľnejšie.


Spolu s ES, OSN, WB a inými medzinárodnými inštitúciami by mohla ENoLL prevziať strategickejšiu úlohu pri riešení problémov v oblasti udržateľnosti a pri vytváraní celoštátnych reforiem, ktoré preklenú rozdiely v rozvoji medzi rôznymi globálnymi a regionálnymi oblasťami. V týchto oblastiach sa intenzita znalostí, technológií a peňažných zdrojov môže značne líšiť. Ako ENoLL potrebujeme vašu podporu, aby sme boli prítomní na správnych fórach v pravý čas, aby sme zvýšili záujem z celého politického spektra.


Výskum na základe širokých inovačných aktivít preukázal ekonomickú hodnotu inovácie založenej na praxi a najmä zavádzania inovácií. Preto nesmieme nadmerne zdôrazňovať úlohu rozsiahlych mestských, prímestských a vidieckych, ako aj digitálnych Živých laboratórií, ktoré poskytujú platformu pre všetkých, aby sa učili, objavovali, prototypovali, analyzovali a hodnotili ich pokrok. Tieto platformy vytvárajú trvalo udržateľné zmeny v správaní a súvisiace trhové príležitosti pre inovácie.

Dámy a páni, moje trojročné obdobie ako prezidentky ENoLL-u sa blíži ku koncu, v mene otvorenej inovácie a komunity Živých laboratórií, chcem vyjadriť svoju úprimnú vďaku trom mimoriadnym mužom:


– generálnyemu tajomníkovi Koffi Annanovi za to, že je vzorom nám všetkým, ktorí veríme, že je našou povinnosťou bojovať za lepší svet,

–bývalému poradcovi pre inovačné systémy v EC Bror Salmelin za nekompromisnú a vysoko profesionálnu podporu siete počas posledných dvoch desaťročí,

–prezidentovi Univerzity aplikovaných vied Laurea (Laurea University of Applied Sciences) Jouni Koskimu, pretože ma vždy podporoval, keď som sa snažila pochopiť a rozvíjať myšlienky, akcie a vzťahy so všetkými vami, ktorí kolektívne robia premenu smerom k otvorenej vede a otvorenej inovácii, aby sa naplnili v skutočnom živote.


Okrem toho chcem poďakovať profesorovi Kassayovi za jeho pentalogiu Podnik a podnikanie, ktorá nám pomohla pri prehĺbení nášho chápania vzťahov medzi inováciou a podnikaním.


Na záver je však dôležité, aby som poďakoval rade a sekretariátu ENoLL-u za to, že ma v posledných troch rokoch podporili mnohými spôsobmi. Menovite ďakujem: Zsuzsanna (Bódi), Leidy (Vanessa Enriquez Florez), Clara (Mafé), Ines (Vaittinen), Spela (Zalokar), Miguel (Galdiz), Katariina (Malmberg) a Francesca (Spagnoli).


Na Open Living Lab Days sa pokúšame zodpovedať takéto otázky: Čo je potrebné na vytvorenie úspešného inovačného ekosystému? Ako zorganizovať komplementárnu interakciu medzi viacerými zainteresovanými stranami? Zainteresované strany zdieľajú zdroje a riziká, keď sa zameriavajú na spoločnú tvorbu hodnoty a noviniek, ktoré menia spôsob, akým ľudia žijú a robia svoju prácu?


ENoLL spoločne s organizáciami Swizz navrhli OLLDs pre tých, ktorí chcú vyhľadávať „perly“, ktoré môžu zostať nepovšimnuté a zdieľať príbehy vlastných úspechov. Po celý čas kriticky skúmajte hlavné posolstvo konferencie a opýtajte sa, aké iné posolstvá chýbajú. Nezabudnite posúdiť, či navrhnutý prístup Living Labs vyhovuje vašim potrebám.


A taktiež nezabudnite si užívať a baviť sa!


Zdroj v anglickom jazyku: https://openlivinglabdays.com/opening-speech-by-dr-tuija-hirvikoski/

bottom of page