top of page

Mimoriadny záujem o odbornú spisbu zo Slovenska na OLLD v Ženeve

Ženeva, Švajčiarsko 23.8.2018. Open Living Lab Days 2018 v Ženeve počnúc včerajším dňom pokračujú bohatým na vystúpenia a prezentácie už od skorého rána. Okrem programu s významými rečníkmi z oblasti ekonomiky, podnikania, školstva a zástupcov organizácii ako sú OSN a ENoll bola prezentovaná profesorkou Tuijou Hirvikoski pentalógia profesora Štefana Kassaya formou malej výstavy odborných publikácii.

Profesorka Tuija Hirvikoski prezidentka živých laboratórií ENoLL a profesorka na Univerzite aplikovaných vied Laurea počas svojej prednášky

Bezprostredná atmosféra počas prednášok, kde sa stretli účastníci OLLD 2018 na spoločnom obede

O pentalógiu bol mimoriadny záujem

Špecifickosť pentalógie profesora Kassaya, jej obsah, forma podania preberanej problematiky a multidisciplinárna skladba prehľadne rozdelená zaujala nielen odbornú verejnosť, ale aj podnikateľov, osobnosti z univerzít a v neposlednom rade aj mladých účastníkov OLLD. Niet preto divu, že profesor Kassay okrem malej výstavy publikácii odpovedal aj na desiatky otázok záujemcov o bližšie zoznámenie sa s týmto, na európske pomery najrozsiahlejšou ekonomickou literatúrou od autora, ktorý je zároveň profesorom, podnikateľom i ekonomickým diplomatom. Práve poslanie ekonomického diplomata v spojení s prezentáciami publikácii odbornej spisby napĺňa aj predmet šírenia dobrého mena Slovenska v zahraničí.

Pentalógia Podnik a podnikanie v anglickej jazykovej mutácii

Spolupráca s Igorom Kucerom, radcom z politickej sekcie MZVaEZ pri Stálej misii SR pri OSN v Ženeve vyústila do prezentácie ďalšieho významného projektu – edičného radu RIADENIE. O projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy prejavili záujem aj účastníci z radov profesorov, vedeckých pracovníkov i podnikateľov.

Profesorka Tuijoa Hirvikoski pri tejto príležitosti predstavila projekt spolupráce s profesorom Kassayom, od prvej prezentácie v Helsinkách až po súčasnosť, kedy v mesiaci september bude distribuovaný edičný rad RIADENIE v anglickom jazyku pod menom MANAGEMENT do ekonomických univerzít vo Fínsku.

bottom of page