top of page

Živé laboratórium zo Slovenska

Ženeva, Švajčiarsko 21.8.2018. „Živé laboratórium“, pojem, ktorý sa v súčasnej dobe čoraz viac skloňuje s medzinárodnou konferenciou v Ženeve už aj na Slovensku, naberá na význame. Vďaka profesorovi Štefanovi Kassayovi, ktorý je ako jediným zástupcom z našej krajiny na piatej najvýznamnejšej konferencii v rámci EÚ, sme sa bližšie zoznámili s projektom, ktorý predostrel v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) v Ženeve.

I.D.C. Holding, a.s. ako živé laboratórium

Profesor Kassay spomína na začiatky pôsobenia v IDC: „Môj podnik sa mi stal laboratóriom, experimentálnym pracoviskom s obetavým, pre svoj podnik a jeho budúcnosť zapáleným tímom manažérov, vysoko graduovaných odborníkov, generalistov i špecialistov na každom stupni riadenia. Prekonávali sme peripetie doby, často upadali do kolíznych stavov, riešili nedostatok finančných prostriedkov a tiež dôsledky strát z finančnej nedisciplinovanosti odberateľov. Denno-denné problémy a prekážky v procese práce si vyžiadali štúdium odborných najmä zahraničných prameňov a racionálne odvodenie opisovaných skúseností a odporúčaných vzorov s úmyslom uplatniť ich v modifikácii vhodnej na formujúce sa konkrétne podnikateľské podmienky trhovej ekonomiky. Záplava pre nás nových odborných termínov a odporúčaných metodík.“

Vyžadovalo si to nielen štúdium, ale aj prenos a rozširovanie znalostí až na úroveň výkonných zložiek v podniku, odolávanie neprajnosti a istého odporu niektorých manažérov i radových pracovníkov voči narúšaniu zaužívaných návykov bežných v plánovej ekonomike. Ako poprivatizačný vlastník podniku pociťoval nevôľu okolia a nepochopenie, odpor voči zmenám, dokonca bol mnohými zatracovaný s podozrením, že nevie, čo je to drina a iba si privlastňuje výsledky práce svojich zamestnancov. Nebolo ľahké sa s tým vyrovnať, najmä ak jeho ciele boli orientované na rozvoj podniku a profitabilitu všetkých zamestnancov.


Vízia a stratégia založená na vedeckom myslení

„Proces prekonávania prekážok mohol byť úspešný iba aplikáciami nových znalostí z mnohých vedných disciplín. Dnes dokonca tvrdím, že bez vedy nemôže podnikateľ byť úspešný. Som presvedčený o tom, že rozhodujúce kroky predikujúce budúci úspech, možno pripísať dôrazu a odvahe k zavedeniu vedecky zdôvodnených zmien, v produkčných procesoch pretvárajúceho sa podniku, prijímaniu rizík. Pripomínam osobitosť doby, spoločenskú klímu a nedôveru k novodobým kapitalistom, vlastníkom podnikov“, zdôrazňuje profesor Kassay.

Obavy mnohých o svoju budúcnosť mali svoj základ hlavne v tom, že vo svojom okolí videli, ako poniektorí noví vlastníci nemilosrdne prepúšťali aj vysokokvalifikovaných a skúsených odborníkov, ako postupne degradovali ľudí a vlastne znehodnocovali aj v minulosti úspešné podniky, zvláštnosťou neboli ani prípady, že si ponechali iba trhy a z produkčných podnikov sa stali sklady produktov iných podnikov. V zložitých podmienkach prebiehajúcich spoločenských procesov ovplyvňovaných zahraničnou politikou a záujmami zahraničných subjektov bolo neobyčajne náročné posilňovanie vzájomnej dôvery vlastníkov a vedenia podniku. Tak postupne došlo k symbióze vedeckého poznania a uplatnenia dlhoročných praktických skúseností a maximalizácii úsilia v každom smere. Tomu zodpovedali aj dosiahnuté výsledky počas vyše dvoch desaťročí. Korporácia IDC odolávala nesmiernej konkurencii, v mnohých produktoch sa stala medzinárodným lídrom, získala autoritu a vysoký medzinárodný kredit. Medziročný rast výkonnosti podniku aj v období vrcholiacej svetovej krízy je pozoruhodný.

Spätosť vedy s vrcholovým riadením podniku

Profesor Kassay ďalej vysvetľuje dôležitosť symbiózy vedy s vrcholovým riadením v podniku: „Za svoju najväčšiu zásluhu považujem vedecký prístup k riadeniu podniku, poznanie ľudí a ich výber na obsadenie najdôležitejších pracovných pozícií v podniku. Mám ľudí rád a zmysel podnikania vidím v tom, aby každý, kto sa zapojí do rozvoja podniku aj osobne pociťoval veľkoleposť vytýčenej idey a aby bol aj náležite odmenený. Pokiaľ ide o meranie úspechu profitom, som presvedčený o tom, že peniaze v podnikaní nie sú najdôležitejšie. Ak by podnikateľovi išlo iba o výšku bankového konta či už podnikového alebo vlastného, stal by sa uzurpátorom, diktátorom pracovného tempa, dohliadačom a doslova vydieračom tých, ktorí svojou prácou prinášajú hodnoty. Život a zložitosť doby ukázali, že najdôležitejšie v podnikaní je napomôcť svojim zamestnancom k naplneniu aj ich osobných cieľov a možnosti skvalitniť svoj život i život svojich najbližších. Som presvedčený o tom, že harmónia cieľov zamestnanca a zamestnávateľa postupne smeruje k pociťovaniu afinity a hrdosti zamestnanca na podnik. Rastie dôvera k vedeniu podniku a presvedčenie, že v podniku má perspektívu každý, kto sa prejaví svojou pracovitosťou, znalosťami a zásluhovosťou a navyše, pociťuje potrebu vlastného osobnostného rastu a budovania profesijnej kariéry.“

I.D.C. Holding, a.s. je už dvadsaťpäť rokov živým laboratóriom zo Slovenska

Pentalógia Podnik a podnikanie, edičný rad RIADENIE i Spoločná európska produkčná platforma sú dnes príkladom húževnatej práce profesora Kassaya, ktorý do hľadania symbiózy vedy a praxe zasvätil svoje profesionálne pôsobenie v podniku IDC. Okrem pozície spoluvlastníka nadnárodnej korporácie sa mu podnik stal laboratóriom, kde skúmal špecifické podnikateľské prostredie ovplyvňujúce interné procesy v podnikoch. Prostredie, v ktorom sa denne pohybuje, kde vznikajú rozhodnutia o ďalšej existencii korporácie, jej krízových stratégií, ale i obraze budúcnosti podnikania mu odovzdáva dôležité podnety a informácie. Je jediným prostredím svojho druhu na Slovensku. Jediným živým laboratóriom. Excelentné duševné produkty vo forme publikácii sú známe za hranicami Slovenska v štyridsiatych štátoch sveta, na štyroch kontinentoch a zasahujú do učebných osnov vyše dvoch miliónov študentov ekonomických vied. Sú preložené do piatich jazykov, kde sa v súčasnom období pripravuje preklad do čínskeho jazyka. Čína má potenciál rozšíriť predmet produkčnej platformy pre ďalších desať miliónov študentov na domácich ekonomických univerzitách.

V spolupráci s MZVaEZ sa profesor Štefan Kassay stal externým ekonomickým diplomatom šíriacim dobré meno Slovenska konkrétnym predmetom – známou pentalógiou Podnik a podnikanie. Druhá úroveň šírenia excelentných hmotných produktov vo forme pečivárenských výrobkov nadnárodnej korporácie IDC sa rozšírila do štátov Európskej únie, Blízkeho východu a Ázie. Produkcia výrobkov i jeho široké portfólio sa neustále zdokonaľuje a prispôsobuje potrebám špecifických trhov. Vzorec úspechu podniku si profesor Kassay nenecháva pre seba. Myšlienka: „To, čo dokázal jeden podnik, môže dokázať aj rad iných podnikov, ak si osvoja podstatu prieniku vedy do praxe“ sa stala mottom spoločnej produkčnej európskej platformy, ktorá v súzvuku so životným dielom pentalógiou Podnik a podnikanie jednoznačne vykresľuje cieľ a životnú cestu autora.bottom of page