top of page

prof. Štefan Kassay, DrSc., vedec a odborník z riadiacej praxe na European Network of Living Labs v

Ženeva, Švajčiarsko 21.–24.8.2018. V uvedených dňoch sa v Ženeve konajú European Network of Living Labs v jej rámci sa koná aj každoročné stretnutie globálnej organizácie Living Lab nazvanej „Otvorené dni pracovného života“ (OLLD). Je to priestor pre verejných činiteľov, spoločnosti, podnikateľov, akademických pracovníkov a inovátorov, aby sa spojili a spolupracovali a vytvárali základ pre diskusiu a skúmanie teórií a pochopenie politických odporúčaní v rámci praktických prvkov otvorených a užitočných inovácií. Zúčastní sa na nich aj prof. Štefan Kassay, DrSc., odborník z praxe. Jeho registrácia sa opiera o prezentácie pentalógie Podnik a podnikanie a následný projekt Jednotnej európskej platformy edukačných procesov na báze ekonomickej diplomacie.

Ekonomická diplomacia, veda a podnikanie a medzinárodná spolupráca

Po prezentácii Kassayových diel, v Helsinkách mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej Republiky a Estónska J.E. Tibor Králik, vo svojom hodnotení Kassayovej prezetácie uviedol, že: „Fínsko ako krajina, ktorá sa vyznačuje týmito atribútmi a silným prepájaním vedy a výskumu s podnikateľskou praxou na všetkých úrovniach je v absolútnom súlade s celoživotným dielom profesora Kassaya a s jeho hodnotovým vybavením.“ Zdieľanie spoločných hodnôt tak vytvára výborné predpoklady pre šírenie diela profesora Kassaya v tejto krajine a súčasne pre rozvoj spolupráce v oblasti vedy, výskumu, podnikania a ekonomickej diplomacie. Dôkazom toho bola nielen veľmi dobrá účasť významných predstaviteľov fínskeho vedecko-výskumného, inovačného, vzdelávacieho a podnikateľského ekosystému na podujatí, ale aj živá interaktívna diskusia, pozitívny ohlas a uznanie až obdiv celoživotného diela profesora Kassaya z radov prítomných hostí. Dôkazom toho, že medzi zúčastnenými bol veľký záujem o jedinečné dielo profesora Kassaya a o spoluprácu s ním a jeho nadáciou, bol prísľub najväčších obchodných univerzít vo Fínsku, že pentalógiu Podnik a Podnikanie budú využívať v učebnom procese v rámci podnikateľských a ekonomických programov.


Možná spolupráca s Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania

Najhmatateľnejším výsledkom prezentácie bola dohoda s prezidentkou European Network of Living Labs (ENoLL) a poradkyňou eurokomisára EK pre vedu, výskum a inovácie T. Hirvikoski. Prisľúbila zaradiť dielo profesora Kassaya Podnik a podnikanie do programu veľkej konferencie ENoLL organizovanej v spolupráci s Európskou komisiu a Organizáciou spojených národov v Ženeve v auguste t.r. Prezidentka ENoLL súčasne prejavila záujem o spoluprácu s Nadáciou profesora Kassaya a šírenie jeho diela v rámci aktivít európskych „business labov“. (link na ENoLL: http://www.openlivinglabs.eu/). Táto spolupráca umožní šírenie diela profesora Kassaya za hranice Slovenskej republika a Fínska, ba dokonca až za hranice Európskej únie. Inak s inštitúcia (ENoLL) má 80 mil. potenciálnych zákazníkov v rámci Európy.


Koncept živých laboratórií

Vyvinul sa v priebehu rokov a teraz jedným z kľúčových prvkov živého laboratórneho experimentu alebo testu je to, že užívatelia sú študovaní alebo zapojení do ich každodenných biotopov namiesto toho, aby znovu vytvorili prirodzený kontext v laboratórnom prostredí. ENoLL je medzinárodná federácia vzorovým živých laboratórií v Európe a na celom svete. Spoločnosť bola založená v novembri 2006 pod záštitou fínskeho európskeho predsedníctva. Priamo, ako aj prostredníctvom svojich aktívnych členov ENoLL zabezpečuje spoluprácu pri tvorbe, zapojenie používateľov, skúšobné a experimentálne zariadenia zamerané na inovácie v mnohých oblastiach, ako je energetika, médiá, mobilita, zdravotná starostlivosť, agropotravinárstvo atď. Spoločnosť má fungovať ako platforma pre výmenu osvedčených postupov, učenie a podporu a rozvoj životného prostredia v medzinárodných projektoch. Toto Medzinárodné neziskové združenie ako právny zástupca siete má ústredie v Bruseli, v srdci Európy. ENoLL má dnes viac ako 150 aktívnych živých laboratórií z celého sveta vrátane aktívnych členov v 20 z 27 členských štátov EÚ, 2 z kandidátov a je prítomný na 5 kontinentoch okrem Európy.


Živé laboratóriá sú definované ako užívateľsky orientované, otvorené inovačné ekosystémy založené na systematickom prístupe k tvorbe používateľov, ktorý integruje výskumné a inovačné procesy do spoločenstiev a do prostredia v reálnom živote. V praxi žijúce laboratóriá kladú občanov do centra inovácií a dokázali tak lepšie formovať príležitosti, ktoré ponúkajú nové informačno-komunikačné technológie (IKT) koncepty a riešenia špecifických potrieb a ašpirácií miestnych kontextov, kultúr a potenciálov tvorivosti.


Pracovné laboratória

V pracovnom laboratóriu musí byť prítomných 5 kľúčových prvkov: aktívne zapojenie používateľov (t.j. posilnenie koncových užívateľov, aby dôsledne ovplyvnili inovačný proces), reálne nastavenie (t.j. testovanie a experimentovanie s novými artefaktmi „vo voľnej prírode“), účasť viacerých zainteresovaných strán (t.j. zapojenie poskytovateľov technológií, poskytovateľov služieb, príslušných inštitucionálnych aktérov, profesionálnych alebo rezidenčných koncových užívateľov) rôznych metód prístup (teda kombináciou metód a nástrojov pochádzajúcich z AO etnografia, psychológia, sociológia, strategické riadenie, inžinierstvo), iterácie konštrukčných cyklov s rôznymi sériami zainteresovaných strán a iné.

Výstavy diel, kníh a publikácií významných ľudí z oblasti vedy, výskumu a inovácií

Pri osobnom stretnutí prezidentka Hirvikoski spomenula, že zvyčajne na takýchto podujatiach mávajú aj výstavy diel, kníh a publikácií významných ľudí z oblasti vedy, výskumu a inovácií a účastníkov ich podujatí. V prípade, že im OSN v Ženeve poskytne priestor na výstavu, je ochotná vyčleniť časť výstavného priestoru pre knihy a dielo profesora Štefana Kassaya.


Povzdych Štefana Kassaya

Prečo len sa veci majú tak, že odborník musí doma zápasiť s množstvom prekážok, zatiaľ čo v zahraničí jeho dielo získava dobré meno a primerané ocenenie. Napríklad Kassayova oficiálny ponuka na spoluprácu jeho Nadácie so Slovenskou akadémiou vied bola na rokovaniach odmietnutá. Možno odpoveď nájdeme na podujatí, ktoré je tak veľkolepo koncipované. Ukážu to už najbližšie dni!


bottom of page