top of page

František Och: Z tradície nemožno žiť večne

Mšené, Česká republika 18.8.2018. Skúsenosti Františka Ocha, získané v minulosti v pozícii riaditeľa a predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti Kúpeľov v Mšené, sú pre jeho súčasnú vedecko-výskumnú a riadiacu prácu veľmi užitočné. Dnes sa venuje vede a rozvíjaniu kúpeľníctva, keďže nástupníctvo prevzal jeho syn, František Och ml., ktorý úspešne podniká a má zásluhovosť o rozvoj dobre založených základov rodinného podnikania.

Kniha v českom origináli má názov „Budoucnost lázeňství“ a vydal ju Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce, Mšené-lázně 2018. Autori František Och, Ľubomír Mankovecký, Jiří Schlanger a Tomáš Vylita sa orientovali na vysokú pravdepodobnosť budúcich aplikácií medicíny založenej na dôkazoch a medicíny na informáciách vo svetovom liečebnom kúpeľníctve tam, kde sa stane legislatívne i vecne súčasťou systému zdravotných služieb. Útla knižka s počtom 71 strán v deviatich kapitolách prináša zaujímavé state o budúcnosti zdravotníctva doma, vo svete a v Európe, a zároveň poukazuje na trendy v zdravotníckom výskume.

Vízia, ktorá človeku nedá spať


Vízia, ktorú formuloval, František Och st., dnes už riaditeľ Výskumného ústavu balneologického, podnikateľ, predtým informatik a projektový manažér, letecký inžinier, pred časom sa javila ako fantazmagória.

Interview Štefana Kassaya s Františkom Ochom st.

František Och st. v rozhovore so Štefanom Kassayom nanovo zopakoval, že „jadrom práce ústavu je uskutočňovať vedeckú, výskumnú, informačno-poradenskú a vzdelávaciu činnosť v oblasti balneológie a v nadväzných medicínskych odboroch, ktorými Ústav prispieva k rozvoju balneológie, zvyšovaniu kvality kúpeľnej starostlivosti a konkurencieschopnosti kúpeľov v národnom aj nadnárodnom meradle.“ Z viacerých dokumentov, zdôvodňujúcich vyhlásenia Ocha a jeho spolupracovníkov vyplýva, že „vedúcim motívom vedeckej a výskumnej práce je využitie Evidence Based Medicine (EBM), tj. medicíny založenej na dôkazoch!“ Významnosť takého postoja je podporená jedinečným know-how, ktoré sa stáva realitou v spolupráci a partnerstve s balneologickými a zdravotníckymi subjektmi v tuzemsku i v zahraničí, najmä v susedných štátoch a vybraných destináciách vo východnej Európe a v Ázii. Och je napriek svojim až príliš odvážne znejúcim vyhláseniam realista, opierajúci sa o činnosť Výskumného ústavu balneologického sp (VÚB sp), založeného v r. 1952 a zrušeného v r. 1992, ktorý po dobu svojho pôsobenia nezastupiteľne napomáhal k rozvoju balneológie v SR a k prezentácii kvality českého kúpeľníctva v zahraničí. Nosnou myšlienkou je implementácia významných vedeckých poznatkov na základe EBM pre klinickú prax, kúpeľnú liečebnú starostlivosť, ochranu zdravia občanov a vyššiu kvalitu života. Och nanovo zdôrazňuje významný cieľ ústavu a to: „prispieť v rámci svojej činnosti na údržbu a ochrane prírodných liečivých zdrojov a napomáhať k ich vhodné využívanie pri udržaní ich potrebnej kvality i kvantity, podporiť, rozvíjať a realizovať progresívne vedecko-výskumné projekty, štúdie a transfery moderných technológií v oblasti balneológie a nadväzujúcich medicínskych odborov.“

Potreba popularizácie


Z tejto aktivity vyplýva aj potreba popularizovať výsledky vedy a výskumu v oblasti balneológie doma aj v zahraničí a vnášať ich do praxe štátneho aj súkromného sektora, rozvíjať a inovovať vzdelávanie a informovanosť občanov o kvalite a nenahraditeľnosti kúpeľnej liečebnej starostlivosti ako unikátnosti prírodných liečivých zdrojov v SR, podieľať sa na podporných programoch a grantoch v SR, EÚ i v zahraničí, realizovať projekty obchodného, ​​ekonomického a personálneho modelu kúpeľov, zdravotných a zdravotne sociálnych inštitúcií. Z rozhovoru s Ochom, ale aj z viacerých štúdií a zdôvodnení i jednotlivých vedeckých prác spoluautorov čerstvej publikácie o budúcnosti kúpeľníctva. Ústav s vysokým odborným kreditom poskytuje „konzultácie a spracováva žiadosti o uznanie prírodného liečivého zdroja a metodiky jeho užívanie a ochrany a ďalšie poradenské činnosti v balneológii“.


Prínosy publikácie o budúcnosti kúpeľníctva


Jej obsah je v súlade s každodennou praxou a skúsenosťami vedeckovýskumných pracovníkov je významným prínosom aj pre odborníkov v SR. V mnohom môže prispieť na rozvoj a vzájomné obohatenie znalosťami a ich využitím prinášajúcim pomoc pacientom i zahraničným klientom. Publikácia o budúcnosti kúpeľníctva je aj podnetom na zamyslenie sa v rezortoch a viacerých stupňoch zodpovedných pracovníkov decíznej sféry, či nenájde vo svojom plánovaní rozvoja aj finančné zdroje na podporu a rýchlejší prienik teórie do spoločenskej praxe. V prvom rade ide o potrebnú pomoc a dosiahnutie vysokej úrovne kvality liečebných procesov a to aj v medzinárodnom meradle. Takéto chápanie je zároveň ponímané ako spoločensky a ľudsky prínosné konanie a zvyšovanie kvality života ľudí a to aj „striebornej“ generácie v spoločenstvách a krajinách, v ktorých možno očakávať naplňovanie vysokých morálno etických princípov a starostlivosti o ľudí, o najpodstatnejší prameň rozvoja spoločnosti.

bottom of page