top of page

Vydavateľstvo SAV VEDA finišuje s Kassayovou edíciou RIADENIE pre fínskych študentov

Bratislava/Pezinok 21.7.2018. Vydavateľstvo SAV VEDA je „materským“ vydavateľom publikácií profesora Štefana Kassaya, najmä primárne zameraných na otázky riadenia a vedenia produkčných podnikov už dve desiatky rokov. Vďaka pochopeniu idey spojenia vedy a praxe, z tvorivého prostredia tohto vydavateľstva vyšli nádherné, graficky a obsahovo výnimočné odborné diela, v prvom rade „multiséria“ 25 kníh vydávaných v kooperácii aj so zahraničnými vydavateľstvami.Spojené úsilie rezortu, vydavateľstva autora

V tieto dni sú postupne vydávané knihy z kompletnej série 20 kníh autora Štefana Kassaya edičného radu RIADENIE v anglickom jazyku. Vrcholí tak úsilie šíriť dobré meno Slovenska vo svete a prispieť výrazným podielom k efektívnej pomoci školám v rámci výučby, ktorá je orientovaná na uplatnenie sa v praxi. Anglická verzia bude vydaná do začiatku nového školského roku. Dôvodom je započatie výučby na báze jednotnej európskej produkčnej platformy.

Profesor Štefan Kassay a JUDr. Milan Brňák, riaditeľ vydavateľstva SAV VEDA


Štart k realizácii – prezentácia v Helsinkách

Prezentácia pentalógie profesora Štefana Kassaya – Podnik a podnikanie v Helsinkách, vo februári t.r. konala na veľvyslanectve Slovenskej republiky pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky J.E. Tibora Králika, priniesla prehĺbenie vzťahov v oblasti odbornej spisby a jej uplatnenia v procese výučby. Náčrty nových príležitostí po viacerých stretnutiach pána veľvyslanca na univerzitách priniesli rad podnetov pre rozvinutie spolupráce už v blízkej budúcnosti.Hlbšia spolupráca s veľvyslanectvom SR

Príkladné aktivity z pôsobenia prvého slovenského inovačného centra v zahraničí – Slovenského styčného inovačného úradu vo Fínsku a podpory budovania ďalších inovačných úradov v krajinách inšpirujúcich v oblasti výskumu a inovácií vo svete na dôkladné využívanie politík, nástrojov, programov a informačného zázemia EÚ v oblasti zahraničného obchodu a investícií v prospech slovenského podnikateľského sektoru.Záujem fínskych médií o šírenie znalostí

Paralela vedy a praxe, na ktorej je založená aj pentalógia profesora Štefana Kassaya, vedecká a podnikateľská činnosť naštartovala impulz záujmu Anni Erkko, novinárky z najväčšieho fínskeho hospodárskeho denníka Kauppalehti, ktorému profesor Kassay ešte pred začiatkom prezentácie poskytol exkluzívny rozhovor. Je to najväčší fínsky denník orientovaný na ekonomické spravodajstvo, založený v r. 1898, ktorý vychádza 6-krát za týždeň a má vysokú čítanosť.Edičný rad RIADENIE prezentovaný aj v Číne


Nový edičný rad RIADENIE bol prezentovaný v septembri minulého roku na medzinárodnej konferencii v Číne, určenej rektorom univerzít a vysokých škôl. Spoločný príspevok s profesorom Štefanom Kassayom prezentovaný profesorom Jánom Košturiakom z Podnikateľskej univerzity. V konferenčnej sále medzinárodnej konferencie v čínskej metropole univerzitnej vedy v Si-ane, v priebehu pätnástich minút vniesol medzi jej účastníkov veľké oživenie, ktoré len potvrdilo, že nastolená cesta spojenia vedy a praxe jej praktické uplatnenie vo vzdelávaní nachádza nové podoby a príležitosti aj v ďalekom zahraničí.


Prototyp praktického myslenia

Základom platformy profesora Štefana Kassaya je prepojenie teórie a vedomostí s ich realizáciou. Slogan edičného radu: „To, čo dokázal jeden podnik, môže dokázať aj rad iných podnikov, ak si osvoja podstatu prieniku vedy do praxe“, vystihuje jednoznačne vytýčený cieľ a adresnosť ponúkanej učebnej látky. Komplexné dielo z oblasti podnikania a z podnikateľskej praxe od európskeho autora, akademika a podnikateľa vzbudzuje záujem médií, predstaviteľov univerzít, či podnikateľov aj vo Fínsku.

Vzorovo vybudované školstvo

Krajina s vysokým medzinárodným rankingom, vzorovo vybudovaným školstvom a sociálnym systémom je lídrom medzi európskymi štátmi aj vďaka reformám, ktoré sú založené na vedeckom základe. V nadväznosti na viaceré doterajšie rokovania sa postupne utvára systém dlhodobej spolupráce medzi odborníkmi z oboch štátov na rôznych úrovniach edukačných zariadení a školení v jednotlivých odboroch priamo na pracoviskách podnikov.

Vpravo profesor Erkki Ormala a profesor Štefan Kassay

Vpravo rektor Mika Pirttivaara a profesor Štefan KassayStretnutie troch profesorov v Pezinku


Prezentácia pentalógie profesora Štefana Kassaya na zastupiteľskom Úrade v Helsinkách, organizovaná mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom J.E. Tiborom Králikom a ďalších osobných stretnutiach a prezentáciách o Slovensku a slovenskej vede, odkrýva nový priestor spolupráce s fínskymi vedúcimi osobnosťami vedy a vzdelávania. Zásadným výsledkom aktivity J.E. Tibora Králika je dohoda s profesorkou fínskej Obchodnej univerzity Laurea a prezidentkou Európskej siete obchodných živých laboratórií (European Network of Living Labs-ENoLL) Tuijou Hirvikoski o spolupráci s Nadáciou profesora Štefana Kassaya a na šírení jeho diela nielen v rámci Fínska a v priestore Európskej únie, ale aj za ich hranicami. Konkrétnym príkladom tejto spolupráce bude prezentácia Nadácie a diela profesora Kassaya na medzinárodnej konferencii v Ženeve v auguste 2018, ktorú v spolupráci s Európskou komisiou a OSN organizuje práve Európska sieť živých laboratórií (ENoLL). V duchu priaznivej atmosféry, množstva podnetov a informovanosti širokej verejnosti vo Fínsku i u nás doma, sa nieslo aj stretnutie troch profesorov Errki Ormalu z Aalto University, v oblasti inovačného manažmentu profesora Mika Pirttivaaru, rektora univerzity Laurey, jednej z najväčších univerzít aplikovaných vied vo Fínsku a profesora Štefana Kassaya, externého ekonomického diplomata a predsedu dozornej rady I.D.C. Holding a.s. na pôde jeho pracoviska v Pezinku. Práve na tomto stretnutí Errki Ormala, profesor z praxe, potvrdil začatie štúdia na univerzite podľa metodiky obsiahnutej práve z anglickej modifikácii série publikácií RIADENIE vydávaných v anglickom jazyku.

Napĺňanie predstáv autora a vydavateľa o jednotnej európskej ekonomickej platforme

Spolupráca vydavateľstva SAV VEDA s autorom Štefanom Kasayom sa datuje z obdobia pred prekročením milénia, kedy profesor Kassay predložil vydavateľstvu projekt na vytvorenie pentalógie, komplexného diela zaoberajúceho sa riadením podnikov. Išlo aj o zachytenie osobitostí vyplývajúcich zo zmien v ekonomike, osobitne v transformačnom období, čo sa vtedy javilo ako nereálne. Trh odbornej literatúry bol presýtený publikáciami západných krajín, čo však neodrážalo potreby našej krajiny, ani väčšiny európskych krajín. Išlo o dielo v každom smere presahujúce navrhovanou kvalitou výslednej realizácie všetky dovtedajšie publikácie. Šéfredaktor Emil Borčin spolu s riaditeľom vydavateľstva Milanom Brňákom stáli pred neľahkým rozhodnutím. K vychýleniu váhy v prospech kladného rozhodnutia zásadným postojom prispel vtedajší predseda SAV profesor Štefan Luby, ktorý sa rozhodol napriek riziku neúspechu, že sa vyjadrí ku každému zväzku pentalógie svojim úvodným príhovorom, čo sa vlastne stalo garanciou kvality diela prístupného čitateľom v piatich jazykoch a to aj s garanciou Európskej akadémie vied a umení, ktorej dodnes je Štefan Luby viceprezidentom. So zaangažovaním sa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí je toto dielo dnes už zakotvené v rámci ekonomickej diplomacie v 38 krajinách vo svete. Úspech v takom širokom meradle viedol k posúdeniu vhodnosti tejto publikácie aj pre iné krajiny. Z praktických potrieb vnikla modifikácia diela s názvom RIADENIE, ktorá sa vydáva vo viacerých jazykoch, tentoraz v jazyku anglickom. Prvou z krajín, ktorá sa podujala k jej uplatneniu v procese výučby študentov pre prax, je práve Fínsko. Pokračuje tak úsilie autora a vydavateľa v duchu iniciatív širokej základne ekonomických diplomatov šíriť dobré meno Slovenska vo svete a prispieť výrazným podielom k efektívnej pomoci školám v rámci výučby, ktorá je orientovaná na uplatnenie sa v praxi.

bottom of page