top of page

Prvé stretnutie maďarských ekonómov na Slovensku na Selyeho univerzite v Komárne

Komárno 15.6.2018. Na Univerzite J. Selyeho v Komárne, finančný expert a člen dozornej rady I.D.C. Holding, a.s Ing. Kamil Mikulič, CSc. v rámci „Prvého stretnutia maďarských ekonómov na Slovensku“ v sekcii „Podnikové stratégie v Karpatskej kotline“ prezentoval edičný rad RIADENIE v maďarskom jazyku. Ide o projekt v spolupráci s maďarským vydavateľstvom Gondolat, kde vo finálnej podobe vyjde 20 kníh o riadení vytvárajúcich spoločnú európsku produkčnú platformu.

Účastníkov konferencie zaujali aj prezentované hospodárske výsledky nadnárodnej korporácie I.D.C. Holding, a.s. za posledných 20 rokov, kde nosnými ukazovateľmi boli produkcia výrobkov, predaj na európskych trhoch, investície vo výške 75 mil. euro do nových produkčných závodov alebo počet pracovníkov a investície do vzdelávania zamestnancov.


Príkladom spolupráce podniku IDC v rámci európskych štruktúr a ekonomickej diplomacie bola návšteva 27 ministrov práce EÚ, ktorí v rámci predsedníctva Slovenska navštívili prevádzkareň Pečivárne Sereď – podnik svetovej triedy. Na záver prezentácie v rámci diskusie sa zúčastnení zaujímali najmä o edičný rad RIADENIE a spôsob jeho predaja na území Slovenska a Maďarska.

 

Univerzita J. Selyeho je jedinou samostatnou verejnou vysokou školou na Slovensku, ktorá vyučuje v jazyku národnostnej menšiny – v maďarskom jazyku. Jej založenie bolo historickou udalosťou v dejinách vysokoškolského vzdelávania na Slovensku i v rámci Európskej únie. Poslaním univerzity, ako súčasti európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania je rozvíjať a šíriť vzdelanosť, vedomostnú spoločnosť, morálne hodnoty, harmonickú osobnosť a tvorivosť, prispievať k pestovaniu slobodného myslenia i vedeckého bádania.

bottom of page