top of page

Ocenení zlatom Nadácie profesora Štefana Kassaya už aj v Bulharsku

Sofia 15.6.2018. Na medzinárodnej konferencii International Bussines School (Školy medzinárodného podnikania) v Sofii, kde profesor Štefan Kassay bol kľúčovým rečníkom, nastala aj slávnostnejšia chvíľka.

Medzinárodná konferencia na International Bussines School v Sofii


Nadácia profesora Štefana Kassaya rozhodla o ocenení zlatou medailou tri významné osobnosti, kde každá z osobností je profesijne z inej oblasti, ale majú spoločnú základňu, ktorou je veda aplikovaná v praxi. Z rúk prezidenta Nadácie, profesora Štefana Kassaya si ocenenie prevzali: Lena Gaydarska – prezidentka International Bussines School, Sofia, J. E. Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike v rokoch 2012 – 2017, v súčasnosti riaditeľka zahraničných hospodárskych vzťahov Bulharskej republiky a Ing. Pavla Mančeva, riaditeľa Bulgarian Foundation For Energy Efficiency, dlhoročného spolupracovníka profesora Kassaya.

Zprava: rektor Ruslan Penchev, profesor Štefan Kassay a Pavel Mančev

Profesor Štefan Kassay a J.E. Manuel Korček, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Bulharskej republike


Lena Gaydarska je držiteľkou zlatej medaile Nadácie profesora Kassaya za mimoriadny dlhoročný prínos v rozvíjaní metodiky a spoluúčasť na budovaní realizačnej základne edukačných procesov, za šírenie nových poznatkov pri výchove mladej generácie podnikateľov a ich transfér do praxe v oblasti vedy, vzdelávania a rozvoja.

J. E. Margarita Ganeva, je ocenená za významný prínos a osobnostný vklad v procese integrácie vedy a praxe a ich prieniku do výchovy mladej generácie podnikateľov, za spoluprácu s edukačnými inštitúciami, v pozícii mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky v Slovenskej republike, za všestrannú angažovanosť a rozvoj. Vyštudovala VŠE v Prahe, na fakulte riadenia, odbor ASR. Jej profesionálna kariéra začala v roku 1981, kedy ako odborný pracovník pre zavádzanie národných informačných systémov pracovala vo Vedeckom a koordinačnom stredisku Štátneho výboru pre jednotný systém sociálnych informácií. V roku 1985 sa stala riaditeľkou Mestského informačného a sociologického strediska mládeže (GISC) a od roku 1987 pôsobila ako riaditeľka sekcie štatistických informácií a analýz sociálneho a demografického vývoja životnej úrovne obyvateľstva v Bulharskej republike v Národnom štatistickom úrade (NSI). Od augusta roku 1993 pôsobila ako vedúca Obchodno-ekonomického oddelenia Veľvyslanectva Bulharskej republiky v SR (1.tajomníčka) a od októbra 1999 vedúca Politického oddelenia a DHM ako radkyňa. V roku 2003 sa stala hlavnou štátnou radkyňou v sekcii Východná Európa, SNŠ, štátov Centrálnej Ázie a Kaukazského regiónu na Ministerstve zahraničných vecí Bulharskej republiky. Od júla 2005 pôsobila na Veľvyslanectve Bulharskej republiky v Prahe v Prahe. Počnúc rokom 2008 na Ministerstve zahraničných vecí Bulharskej republiky, pracovala v Sekcii Európských štátov, ako vedúca odd. Vyšehradskej skupiny. Od júla 2011 na Veľvyslanectve Bulharskej republiky v SR vykonávala funkciu Minister Plenipotentiary a v roku 2012 sa stala mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Veľvyslanectva Bulharskej republiky v Slovenskej republike, kde pôsobila do roku 2017. Ovláda päť jazykov.

Zlatú medailu za dlhoročnú spoluprácu, podporu a budovanie vzťahov, si prevzal Ing. Pavel Mančev, ktorý na báze priateľského nezištného osobnostného vkladu a vysokých odborných znalostí, a tiež spoluprácu so slovenskými a českými podnikateľmi sa zaslúžil sa o pokrok najmä v spojitosti prekladateľskou, tlmočníckou, vedecko-pedagogickou a vydavateľskou aktivitou. V rámci prezentácie publikácií Štefana Kassaya prebehla aj diskusia s profesormi a študentmi. Veľký záujem odborných kruhov potvrdili aj účastníci prezentácie a komentáre v bulharských médiách

Mančev opisuje svoje dlhoročné priateľstvo a spoluprácu nasledovne: „Autor Štefan Kassay je v Bulharsku známy už od roku 1995, kedy v Burgase prezentoval knihu Privatizacijata v Čechija i Slovakia. Ďalší veľký úspech tohto autora prišiel v roku 2005 vo Velikom Tarnove pri vydaní jeho diela Marketingovata strategija na firmi ot choldingov tip – tendencia na korporativnoto rozvitie. Táto publikácia vyvolala medzi bulharskymi odborníkmi nebývalé kladné ohlasy v podobe článkov a recenzií. Svedčí o tom aj fakt, že celý náklad oboch diel sa behom niekoľkých mesiacov vypredal. Pentalógiu Podnik a podnikanie považujem za jedinečné dielo, aké doteraz v Európe nebolo vydané“, dodal Mančev.

bottom of page