top of page

Profesor Štefan Kassay kľúčovým prednášajúcim na medzinárodnej vedeckej konferencii v Sofii

Sofia 15.6.2018. Významný slovenský podnikateľ, vedec a autor odborných monografií profesor Štefan Kassay, vystúpil s hlavným príspevkom na piatej medzinárodnej konferencii Cestovný ruch – výskum, rozvoj a vzdelávanie. Konferencia sa uskutočnila v termíne od 15. do 16. júna 2018 na Medzinárodnej škole podnikania (IBS) v Sofii.

Profesor Štefan Kassay a Pavel Mančev


Základnou ideou príspevku prof. Kassaya s názvom Vzdelávanie a veda a ich aplikácia vo výrobnej praxi, bolo prezentovať skúsenosti pri úspešnom aplikovaní progresívnych a inovatívnych aktivít nových postupov na základe nových skúseností v prostredí vedenia slovenského podniku, riadenia výrobných procesov, zavádzaní nových digitálnych technológií, rozvoja v oblasti personálnej práce, hlavne starostlivosti o ľudí a marketingu. „Mojim životným krédom je symbióza vedy a praxe. Všetko, o čom teoreticky uvažujem, musí mať aplikačný výstup. Som presvedčený o tom, že zmyslom vedy je rozširovanie poznania a napomáhanie praxi“, vyzdvihol počas vystúpenia profesor Kassay. Okrem iných tém rozvinul aj myšlienku celospoločenskej potreby motivácie mladých ľudí k vysokej výkonnosti v súčasnom konkurenčnom podnikateľskom prostredí ako aj spoločenskej zodpovednosti podnikateľa.


Konferencie sa zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva turizmu Bulharskej republiky I. Georgievova a hlavná inšpektorka a riaditeľka Inšpektorátu ochrany kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Bulharskej republiky M. Todorová.


Profesor Kassay po vystúpení odovzdal ocenenie za prácu na poli vedy a vzdelávania bývalej veľvyslankyni na Slovensku M. Ganeve, prezidentke školy IBS L. Gaydarskej a expertovi v oblasti informačných technológií P. Mančevovi. Škola IBS počas konferencie prezentovala odborné publikácie prof. Kassaya z oblasti manažmentu (aj v preklade do bulharčiny).

 

Medzinárodná škola podnikania (International Business School, http://ibsedu.bg/en) bola založená v roku 1991 ako prvá súkromná škola s medzinárodnou účasťou v Bulharsku, a to ako Bulharsko-dánska vysoká škola podnikania, exportu a marketingu. V r. 2002 sa inštitúcia pretransformovala na špecializovanú vyššiu školu vzdelávania. Škola poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov. V bakalárskom, magisterskom a doktorandskom študijnom programe zabezpečuje vzdelávanie v odbore správa a riadenie, ekonómia a cestovný ruch. V súčasnosti má škola 6 000 domácich a zahraničných študentov.

bottom of page