top of page

Deň pred Sofiou

Pezinok 11.6.2018. Je potešiteľné, že významné zahraničné vysoké školy, ktorých nosným obsahom výučby sú inovácie, sa často obracajú na profesora Štefana Kassaya so žiadosťou o odbornú prednášku alebo diskusiu o prípadne konkrétnych inovačných postupoch a ich priblížení študentom. Najbližšie je pozvaný na bulharskú Vysokú školu medzinárodného biznisu ako hlavný rečník. Na tento účel po dohovore s vedením školy autor pripravil tézy, ktoré zodpovedajú nosným pilierom jeho pentalógie známej pod názvom Podnik a Podnikanie. Ukazuje sa, že je to schodná cesta na poznávanie nových príležitostí, na využitie teoretických znalostí až po ich implementáciu v praxi. Podľa slov profesora Kassaya najhodnotnejšou časťou edukačného podujatia sa javia otázky od študentov, ktorí si vyberali biznis ako budúce povolanie.

V tomto smere Vysoká škola medzinárodného biznisu v Sofii je úspešná. Zvlášť dôležitá je výučba obsahujúca nielen zásadné poznatky, ktoré zvyšujú efektivitu štúdia biznisu. Práve skúsenosti z praxe, ktoré sú podrobne opísané v Kassayovej odbornej spisbe sa zrodili v priestoroch výrobného podniku v období spoločenskej transformácie. Sú reflexiou riešení skutočných situácií a sú dôležité svojou jedinečnosťou a tým aj uplatnením originálnych riešení vyplývajúcich z konkrétnych situácií. Zároveň umožňujú vytvárať modifikácie riešení aj v osobitých, okazionálnych požiadavkách. Tým sa vytvárajú možnosti pre tvorbu špeciálnych riešení a nových inovačných postupov.

15. medzinárodná vedecká konferencia vysokých škôl má interdisciplinárnu platformu, uplatnenie jej prezentovaných riešení, predovšetkým v rámci výskumných prác rozširuje teoretickú oblasť, zvyšuje tak efektivitu podobných riešení. Samotná konferencia však má hlavné zameranie orientované na turizmus. Zdanlivo požadovaná prednáška od slovenského odborníka je mimo hlavný ťah, treba ale povedať, že riadenie má univerzálne charakteristiky a je viacúrovňové. Ide práve o možnosť multidisciplinárneho prístupu ku konkrétnym riešeniam, ktoré umožňujú tvorbu nových inovačných modelov v meniacom sa strategickom priestore. Podľa slov profesora Kassaya interdisciplíny sú práve hranicou nachádzania nečakaných inovačných kombinácií, zvlášť efektívnych, ale aj podnecujúcich k hľadaniu súvislostí a vytvárania konkrétnych špecificky ponímaných systémov.


Očakáva sa, že aktívna účasť profesora Kassaya a Ing. Romana Ježa, riaditeľa divízie výroby I.D.C. Holding a.s. na konferencii v Sofii bude významná prezentácia I.D.C. Holding a.s. ako aj Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania.


bottom of page