top of page

Tridsiate prvé zasadnutie Vedeckej rady Vysokej školy manažmentu

Bratislava 31.5.2018. V posledný májový deň zasadala 31. Vedecká rada Vysokej školy manažmentu (VŠM) v Bratislave. Priebeh dnešného zasadnutia bol výnimočný tým, že to bolo zasadanie posledné v rámci stanoveného funkčného obdobia. Prekvapením bol ešte pred začiatkom dnešného zasadnutia knižný dar s názvom „Diktát času je nezadržateľný“ od autora, Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassaya, DrSc., ktorý je členom VR od samého (1.12.1999) etablovania VŠM, prvej neštátnej vysokej školy, kedy ho oslovil jej prvý rektor, Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., v súčasnosti emeritný rektor, ktorý funkciu rektora zastával do konca roku 2013.

Je podstatné i to, že prezident SR Andrej Kiska v utorok, 22. mája v Prezidentskom paláci v Bratislave odovzdal nový menovací dekrét prof. Ing. Edite Hekelovej, PhD., ktorá tak bola na ďalšie funkčné obdobie nanovo vymenovaná za rektorku Vysokej školy manažmentu. Nasleduje menovanie nových členov vedeckej rady. V duchu dosiahnutia dobrých výsledkov VŠM vo všetkých formách štúdia sa predpokladá že v novej vedeckej rade sa znovu objavia viaceré z mien doterajších členov VR.

Dôležité sú možnosti prepojenia škôl s praxou. Vysoká škola manažmentu sa v rámci svojej vzdelávacej činnosti riadi hodnotovými akcentujúcimi princípy celoživotného vzdelávania, pre študentov dosiahnuteľné a finančne dostupné.

 

Príležitosť vzdelávať sa by mala byť otvorená pre každého, kto túži po vzdelaní. Hlavným poslaním Vysokej školy manažmentu je ponúkať vzdelávacie programy vysokej kvality komukoľvek so schopnosťami, záujmom a predpokladmi na vzdelávanie a uskutočňovať vedecko-výskumnú činnosť v rozsahu dostupných zdrojov. Vysoká škola manažmentu poskytuje vysokoškolské štúdium s orientáciou na študenta prostredníctvom rôznych metód a foriem štúdia so silným akcentom na praktické príklady a skúsenosti z praxe. V rámci svojho hlavného poslania je VŠM priekopníkom v poskytovaní vysokoškolského štúdia nad rámec verejných zdrojov za finančnej spoluúčasti študentov. Ako prvá súkromná vysoká škola na Slovensku VŠM priniesla model ponuky akademických programov v slovenskom a anglickom jazyku za dostupných finančných podmienok za podpory kvalifikovaných odborníkov so skúsenosťami z praxe. VŠM na základe transferu know-how od City University of Seattle, priniesla na Slovensko metódy zabezpečujúce dodržiavanie akademickej etiky a potlačujúce plagiátorstvo za pomoci najmodernejších softvérov (SafeAssign), z hľadiska zdrojov referenčnej študijnej literatúry zabezpečuje všetkým svojim študentom prístupy do on-line databáz obsahujúcimi najaktuálnejšie študijné zdroje z odboru štúdia a priniesla ako prvá z vysokých škôl systém pravidelných študentských ankiet, kde majú odberatelia vzdelávania, študenti, možnosť vyjadriť sa k úrovni vyučujúcich a kvalite ponúkaných programov.


VŠM je bezfakultnou vysokou školou a svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu poskytovania kvalitného obchodného vzdelania americkej City University of Seattle so sídlom v Seattle, štát Washington, USA. Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých vysoká škola uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Vedecká rada hodnotí úroveň vzdelávacej činnosti, schvaľuje program vedeckej činnosti, dáva podnety na jeho perspektívny rozvoj a napomáha rozvoju zahraničných stykov. VŠM je súčasťou siete vysokých škôl na Slovensku a má zastúpenie v Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium podnikového manažmentu na VŠM sú akreditovanými študijnými programami.

bottom of page