top of page

Profesor Errki Ormala a rektor Mika Pirttivaara v diskusii o živých laboratóriách s profesorom Štefa

Pezinok 28.5.2018. Profesor Štefan Kassay dnes privítal vzácnych hostí z Fínska, profesora Erkki Ormalu a rektora Univerzity Laurea Mika Pirttivaara v novej audiovizuálnej vedeckej relácie Laboratórium života. Obaja významní fínski vedci a pedagógovia vo februári tohto roka boli hostiteľmi profesora Štefana Kassaya na pracovnej ceste v Helsinkách aj v rámci prezentácie pentalógie Podnik a podnikanie.

Vpravo profesor Erkki Ormala a profesor Štefan Kassay


Vzácni hostia pricestovali na pracovnú návštevu a rokovanie o otázkach vedy a vzdelávania na pôjde SAV a fakulty podnikového manažmentu v Bratislave. Je podnetné, že otázkou vzdelávania sa zaoberajú aj vrcholoví manažéri podnikov, ktorí už dlhšie obdobie signalizujú nedostatok špičkových odborníkov pre najnovšie produkčné technológie.

Vpravo rektor Mika Pirttivaara a profesor Štefan Kassay


V nadväznosti na viaceré doterajšie rokovania sa postupne utvára systém dlhodobej spolupráce medzi odborníkmi z oboch štátov na rôznych úrovniach edukačných zariadení a školení v jednotlivých odboroch priamo na pracoviskách podnikov.

 

Profesor Errki Ormala študoval na Helsinskej technickej univerzite. V rokoch 1974 – 1987 bol vedúcim výskumným inžinierom vo Fínskom technickom výskumnom centre (VTT). Od roku 1976 hosťujúcim profesorom na Stanfordskej univerzite a od roku 1982 na NASA (International Institute of Applied Systems Analysis). Dvanásť rokov zastával post tajomníka Rady pre vedu a techniku ​​Fínska. Úlohou tajomníka je poskytovať poradenstvo vláde a administratíve v otázkach týkajúcich sa politík z oblasti vedy, techniky a inovácií. Prelomovým rokov v profesijnom živote profesora Ormalu je rok 1999, kedy nastúpil do spoločnosti Nokia. Tam bol zodpovedný za vývoj priaznivého podnikateľského prostredia pre spoločnosť Nokia v celosvetovom meradle. Je autorom viac ako šesťdesiatych vedeckých publikácií. Viedol medzinárodné hodnotenie ekonomických a sociálnych vplyvov systému Eureka. V rokoch 1996-1999 bol predsedom pracovnej skupiny OECD v oblasti technológií a inovácií. V roku 2004 predsedal päťročnému hodnoteniu výskumných programov EÚ v rokoch 1999 – 2003. Je členom rady Univerzity v Oulu. Profesor Ormala nastúpil do Aalto University ako profesor praxe v oblasti inovačného manažmentu a pôsobí aj na Aalto Business School v oblasti riadenia a medzinárodného hospodárstva.


Mika Pirttivaara je rektorom Laurey, jednej z najväčších univerzít aplikovaných vied vo Fínsku, ktorú navštevuje 7 800 študentov. Zameriava sa na inovácie v oblasti služieb a regionálny rozvoj v Helsinkách a okolí. Model výučby univerzity „Learning by Developing“ je orientovaný na spoluprácu s reálnymi spoločnosťami a organizáciami. Študenti sa tak vzdelávajú prostredníctvom praktických skúseností.bottom of page