top of page

Ďalšie rokovanie o spoločných aktivitách univerzity a nadácie v Komárne

Komárno 11.5.2018. Komárno 11.5.2018. Na pôde rektorátu Selyeho univerzity v Komárne prebehlo upresňujúce rokovanie s pôvodnou textáciou z roku 2017 so zástupcami Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania.


Rokovanie otvoril rektor univerzity Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. Zosumarizoval doterajšiu úspešnú spoluprácu a nanovo prehodnotil účasť zainteresovaných zo strany univerzity i zo strany nadácie. Pripomenul vystúpenie doc. Ing. Františka Liptáka, DrSc. na minuloročnej Medzinárodnej konferencii v sekcii ekonomických trendov vzájomných vzťahov a väzieb v 21. storočí, príspevkom „Inovácie inovácií v treťom tisícročí“, ktorého bezprostredne podaná problematika čerpala zo života nadnárodnej korporácie I.D.C. Holding, a.s. zožala medzi zúčastnenými veľký úspech. Spoločne prejavili ľútosť nad nečakaným skonom doc. Ing. Františka Liptáka, DrSc., iniciátora spolupráce univerzity a nadácie. Po minúte ticha pokračovali s rozborom nových možností spolupráce v rámci výskumu sa spolupráca orientuje na rozvoj podnikateľstva na Slovensku, v štátoch V4 alebo členských krajín Európy. Integrovanou súčasťou týchto dvoch smerov je šírenie vedeckých, teoretických a praktických poznatkov, ktoré budú prezentované v odborných časopisoch, účasťou na konferenciách a odborných fórach usporiadaných Univerzitou alebo Nadáciou. S novými inšpiráciami a podnetnými návrhmi sa do diskusie zapojili aj ostatní účastníci rokovania.

Na fotografii zľava: PhDr. Imrich Antalík, PhD., RNDr. Peter Csiba, PhD. a Dr. habil. György Juhász, PhD.


V súvislosti s čerstvo s vydanou publikáciou v maďarskom /IRÁNYÍTÁS – RIADENIE/ rektor Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. požiadal prítomných zástupcov nadácie Ing. Kamila Mikuliča a Jaroslava Dulaja o stručné vysvetlenie obsahu a zámerov autora, Dr.h.c. prof. PhDr. Štefana Kassaya, DrSc. Oslovení nanovo priblížili Štefanom Kassayom koncipovanú ideu Spoločnej európskej platformy produkčných podnikov z pohľadu dlhodobej perspektívy. Dôležité je aj zapojenie sa Univerzity na podporu a šírenie oficiálne vydávaných publikácií a štúdii realizovaných v Slovenskej republike a šírených v rámci kooperácie Univerzity J. Selyeho v maďarských výskumno-vzdelávacích inštitúciách a vybraných produkčných podnikoch.

V zmysle pôvodnej dohody úspešne pokračuje dlhodobá spolupráca v oblasti rozvoja poznatkov a ich aplikácií v praxi, zameranej na podnikové hospodárstvo a podnikový manažment. Ide predovšetkým o také oblasti spolupráce, ktoré sú potrebné z hľadiska cieľov Univerzity aj Nadácie. Oblasť zacielenia spolupráce zahŕňa najmä magisterské a doktorandské štúdium so širokospektrálnymi možnosťami napomáhať skvalitňovaniu štúdia pri diplomových a dizertačných prácach, konzultáciami s účasťou na príslušných komisiách, ako aj v dohodnutých oblastiach, ktoré sa budú javiť pre zúčastnené subjekty ako dôležité.

Rozhovor profesora Štefana Kassaya s rektorom Selyeho univerzity Györgygom Juhászom.

Zo strany rektora prišla ponuka prezentácie diela profesora Štefana Kassaya, pentalógie Podnik a podnikanie na pôde Univerzity v Azerbajdžane, kde sa črtá spolupráca Selyeho univerzity s Univerzitou v Baku prostredníctvom programu Erasmus. Ďalej rektor uviedol, že bude prezentovať dielo prof. Kassaya IRÁNYÍTÁS ako spoločnú európsku produkčnú platformu na stretnutí rektorov maďarských vysokých škôl. Ide o významné maďarské univerzity – Corvinus University v Budapešti a Univerzity St. Istvána v meste Gödöllő, s ktorymi bude mať Selyeho univerzita v Komárne spoločný študijný plán.

Pán rektor Juhász profesora Kassaya oficiálne pozval na konferenciu – I. Stretnutie maďarskych Ekonómov na Slovensku - „Karpatská-kotlina, ako ekonomicky priestor“, ktorá sa bude konať v dňoch 14. a 15. júna v priestoroch konferenčného centra Selyeho univerzity v Komárne za účasti významných hostí z Maďarska, Ukrajiny, Srbska a Rumunska.

Fotografia zo zasadania na minuloročnej konferencii s tématikou „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia“.

Mnohé perspektívy sa mohli javiť aj z odlišného zorného uhla. Avšak pokiaľ ide o predsavzatia a ich overenie v praxi, obe strany urobia všetko, čo je v ich možnostiach. Takéto vyznanie si zaslúži aj pozornosť iných, ktorí môžu byť dobrej veci nápomocní.


Pán rektor Juhász profesora Kassay oficiálne pozval na konferenciu – I. Stretnutie maďarských Ekonómov na Slovensku – „Karpatská-kotlina, ako ekonomický priestor“ konferencia, ktorá sa bude konať v dňoch 14. a 15. júna v priestoroch konferenčného centra Selyeho univerzity v Komárne za účasti významných hostí z Maďarska, Ukrajiny, Srbska a Rumunska. Prebrala sa aj možnosť účasti študentov univerzity na exkurzii v priestoroch Pečivární Sereď, ako aj prípadná odborná prax praktikantov posledného ročníka štúdia na Selyeho univerzite.

bottom of page