top of page

O ekonomickej diplomacii v priemete životného poslania veľvyslanca Romana Supeka

Pezinok 8.5.2018. Stretnutie profesora Štefana Kassaya s veľvyslancom Romanom Supekom (1953) nanovo vyvolalo spomienky na spoločné aktivity alebo i na jeho doterajšiu diplomatickú kariéru. Treba však povedať, že ani v predchádzajúcom období v rámci pracovnej kariéry nemal Roman Supek, už skúsený strojný inžinier, k diplomacii ďaleko. Ako sám sa vyjadril: „Strojarina mi pomohla lepšie vnímať procesy, myslieť konkrétne, až realizačne, ale tiež imaginárne, s množstvom alternatív myšlienkových konštrukcií. Tento spôsob uvažovania, povedal by som, má veľmi blízko k ekonomike a ekonomickej diplomacii.“

Veľvyslanec Roman Supek.


Rodina je pre mňa najvyššou hodnotou

„Na prvé miesto v hodnotovom rebríčku kladiem rodinu“, vyjadril sa veľvyslanec Roman Supek k otázke profesora Kassaya. „Manželka Ester bola po celý čas mojou oporou. Máme dcéru Kristínu, ktorá pracuje na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky v útvare agenta pre zastupovanie SR pred súdnym dvorom pre ľudské práva v Štrasburgu, vo Francúzsku“.


Po chvíľke zadumania veľvyslanec pokračuje rozprávaním o stretnutiach s významnými osobnosťami na diplomatickej pôde. „Niekedy sa vraciam v spomienkach do Slovinska, na miesto svojej prvej zahraničnej misie. Mám jasnú predstavu o tom, čo by som mohol urobiť pre prehĺbenie slovensko-slovinských vzťahov aj vzhľadom na moje skúsenosti.“ zdôveril sa s jasnou víziou.

Veľvyslanec Roman Supek preberá vyznamenanie od prezidenta Chorvátska Iva Josipoviča.

Vyznamenanie za zásluhy

Veľvyslanec Roman Supek je nositeľom vyznamenanie za zásluhy o budovanie vzťahov medzi Chorvátskom a Slovenskom, od prezidenta Chorvátska Iva Josipoviča.

Veľvyslanec Roman Supek, nositeľ chorvátskeho štátneho vyznamenania s prezidentom, Chorvátska Ivom Josipovičom po udelení Rádu kniežaťa Branimíra so stuhou za osobitné zásluhy pri budovaní HR-SK vzťahov.

Stretnutie veľvyslancov krajín EÚ s predsedníčkou vlády Chorvátskej republiky.​

Manželia Supekovci s veľvyslancom Nemecka a Južnej Kórei na jednej z dobročinných akcií.

Veľvyslanec Roman Supek s manželkou Ester Supekovou a chorvátskymi priateľmi.

Roman Supek a pentalógia Štefana Kassaya

Rozhovor sa ďalej niesol v duchu spoločných skúseností a zážitkov datovaných od ich prvého stretnutia v Záhrebe. Týkal sa pentalógie Podnik a podnikanie, na ktorej profesor Štefan Kassay už v tom čase niekoľko rokov pracoval. „Veľvyslanec SR v Chorvátsku Roman Supek bol vlastne prvý z veľvyslancov, s ktorými som realizoval prezentáciu pentalógie. Tomu však predcházali mnohé aktivity a rokovania na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ)“, upresňuje Štefan Kassay. Pripomenul aj začiatky vzniku pentalógie Podnik a podnikanie: „Prvý variant uvažovanej knihy mal názov Stratégia korporačného rozvoja. Podnikateľská prax si však vyžiadala iný prístup a tak som ako autor v každodennej konfrontácii s realitou vo výrobno-obchodnom podniku sa zameral na aktuálne otázky a v roku 2000 som vydal kvadrológiu „Marketingová stratégia firmy holdingového typu.“ Štyri zväzky sa rýchlo rozpredali a autor stál pred novou výzvou. Vydať redigovanú verziu kvadrológie, alebo sa pustiť do ďalšieho projektu.

Roman Supek so Štefanom Kassayom v priestoroch veľvyslanectva SR v Chorvátsku.

Diplomatická kariéra

Debata prebiehala, ako to už býva, po dlhšom čase od ostatného stretnutia, spontánne, „raz o tom a raz o inom.“ Ale späť k diplomacii. Roman Supek ju započal v roku 1991 na Ministerstve medzinárodných vzťahov. Pokračoval v Chorvátsku, kde v rokoch 2008-2013 ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec bol mimoriadne aktívny a uznávaný. Práve v tomto období, v roku 2010 už bol vydaný prvý zväzok pentalógie v anglickom jazyku. K tomu Roman Supek dodáva. „Veľmi dobre si pamätám, že už v novembri 2010 bol v Chorvátsku predstavený prvý zväzok pentalógie s podnadpisom Entrepereneurial Environment (Podnikateľské prostredie) a veľmi úspešne sa etabloval na tamojší trh“. Následne Roman Supek realizoval z hľadiska šírenia dobrého mena Slovenska jednu z ďalších významných akcií, a to prezentáciu (15.4.2011) druhého zväzku pentalógie prof. Štefana Kassaya. Enterprise and Entrepreneurship (Podnik a podnikanie) s názvom Economics and Finance (Ekonomika a financie). Odborná novinárska obec prijala pozvanie do priestorov Slovenského veľvyslanectva v Záhrebe. Druhý zväzok podrobne skúma problematiku ekonomiky a financií a vzájomnú závislosť medzi makroekonomickými a mikroekonomickými procesmi.


O pentalógiu je veľký záujem

Roman Supek, zadumaný, upierajúci zrak kamsi do diaľav, o chvíľu povedal: „Zástupca chorvátskeho vydavateľstva FRAKTURA, Seid Serdarevič, jednoznačne sa vyjadril, že... o pentalógiuje veľký záujem a predaj sa slušne rozbieha, i keď kniha na trhu nie je lacná. Profesor Kassay je medzinárodne uznávaný autor, ktorý je známy svojimi odbornými dielami aj v Chorvátsku. Možno preto predpokladať, že o druhý zväzok bude zvýšený záujem zo strany manažérov, študentov či vedcov". Citáciu Seddačeviča Roman Supek doplnil celkom vecne: „Rozsiahle zväzky uvádzajú najmodernejšie vedecké teórie podporené prípadovými štúdiami, ktoré sa aplikovali v slovenskej spoločnosti I.D.C.Holding, a.s.“


Prvá prezentácia prvého zväzku

V Chorvátsku pod egidou MZVaEZ a osobnou angažovanosťou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Romana Supeka s veľkým úspechom prezentoval prvý a druhý zväzok. Pentalógie profesora Štefana Kassaya sa v spolupráci so zastupiteľským úradom v Záhrebe uskutočnila počas medzinárodného knižného veľtrhu Interliber (11.novembra 2010) v Záhrebe. Toto dielo, vzhľadom na jeho komplexnosť a rozsah, ktorý nemá v Európe obdobu, zobrala pod svoj patronát Európska akadémia vied a umení v Salzburgu. Profesor Kassay, člen Európskej akadémie vied a umení, je nielen známy vedec, ekonóm a podnikateľ, ale je aj držiteľ mnohých domácich a medzinárodných vyznamenaní a ocenení.

Zľava profesor Ludwig Bauer, chorvátsky literárny vedec a spisovateľ, prof. Štefan Kassay, veľvyslanec Roman Supek a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s., Ing. Pavol Kovačič.


Prezentácia druhého zväzku

V médiách bolo viackrát opakované, že: „Dňa 15. 4. 2011 sa v priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Záhrebe uskutočnila prezentácia druhého zväzku Pentalógie Podnik a podnikanie autora profesora Štefana Kassaya, na ktorej bol prof. Kassay, významný slovenský ekonóm, podnikateľ a vysokoškolský učiteľ, osobne prítomný. Toto podujatie bolo realizované v rámci aktivít ekonomickej diplomacie a propagácie slovenskej vedy a podnikania (predmetné dielo je príkladom prepojenia teoretických poznatkov a praxe). Na prezentácii sa zúčastnili predstavitelia Chorvátskej akadémie vied a umení, Ekonomického inštitútu v Záhrebe, predseda Výboru pre financie a rozpočet chorvátskeho parlamentu, predstavitelia mesta Záhreb a ďalší hostia. Prítomní však boli aj novinári z celoštátnych printových médií (Vjesnik, Provredni vjesnik, Večernji list), ktorí sa venujú ekonomike a hospodárstvu. Profesor Kassay tiež poskytol interview pre denník Vijesnik a týždenník Privredni vijesnik.“

Prezentácia pentalógie Podnik a podnikanie – podpredseda Chorvátskej akadémie vied a umení, p. Marič v strede fotografie. Tlačové správy uverejnené v čase prezentácie v médiách vyzdvihovali atmosféru a jedinečnosť týchto významných počinov.


Predmetné dielo je zamerané na ekonomiky v transformácii, ktorou prechádzajú krajiny strednej a južnej Európy. Hospodársko-finačná situácia týchto krajín je iná, ako v krajinách s rozvinutou ekonomikou a toto dielo sa venuje problémom našich krajín. Práve preto Pentalógia môže byť na chorvátskom trhu veľmi užitočná, a to nielen pre chorvátskych ekonomických odborníkov a akademickú spoločnosť, ale aj v širšom meradle pre ľudí spojených s podnikaním. Zvlášť osobitným prínosom je skutočnosť, že mnohé teoretické poznatky sú konfrontované s príkladmi z praxe, čo túto knihu „posúva“ z roviny čisto teoretickej do prostredia praktického života.


Prezentácia tretieho zväzku bola plánovaná aj na univerzitnej pôde. Rátalo sa s tým, že: „Študenti v Puli budú mať príležitosť sa zoznámil s vedcom a podnikateľom, ktorý sa chce podeliť o svoje skúsenosti a vedomosti s nastupujúcou generáciou. Človek by nemal myslieť iba sám na seba a uspokojiť sa s vlastným prospechom a dosiahnutými výsledkami. Nadobudnuté skúsenosti odovzdávam ďalej,“ na záver dodáva v rámci dialógu podnikateľ a vedec Štefan Kassay, a úsmevom sa s Romanom Supekom zhodujú: „učíme sa vzájomne komunikovať, hľadať prieniky svojich záujmov a záväzne sa dohodnúť na spoločnom postupe. Len to umožní dosiahnuť synergický efekt množstva rôznych prezentačných snáh a zabráni plytvaniu rozpočtovými prostriedkami určenými na túto oblasť.“ Zároveň obaja diskutujúci sa dotkli závažnejších otázok: „V kontexte obmedzených finančných zdrojov koordinácia a komplementárnosť činnosti hlavných zúčastnených subjektov predstavujú conditio sine qua non efektívnej prezentácie SR v zahraničí.“


Pentalógia a zahraničné trhy

V úvode stretnutia mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Roman Supek uviedol, že profesor Štefan Kassay už niekoľko rokov aktívne pomáha budovať diplomatické vzťahy s viacerými krajinami. Svoju životnú filozofiu, spojenie vedy a podnikania prenáša aj do tejto oblasti. Aj preto slovenská firma I.D.C. Holding, a.s. exportuje úspešne svoje produkty. Štefan Kassay k tomu dodáva: „Na chorvátskom trhu sa uchytili diabetické oblátky Ela a tiež želé Ovomia,“ hovorí Štefan Kassay, predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.


Spolupráca však nekončí exportom našich výrobkov

Roman Supek dodáva: „I.D.C. Holding, a.s. pravidelne každoročne sponzorsky prispieva prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátsku na Vianočný bazár, ktorý sa koná pod záštitou manželky prezidenta Tatjany Josipovičovej.“ Bazár má už niekoľko ročnú tradíciu a koná sa niekoľko dní pred Vianocami.


Prijatie u prezidenta Chorvátska

Závažnosť prezentácie významných odborných diel a aktérov ekonomickej diplomacie s vysokým vplyvom na zvyšovanie efektivity práce v podnikoch, spomenul aj vtedajší prezident Chorvátskej republiky Ivo Josipovič, ktorý prijal na audiencii profesora Štefana Kassaya v sprievode mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Romana Supeka. Cieľom stretnutia bolo nadviazať na doterajšiu spoluprácu v oblasti vedeckej, podnikateľskej a aj charitatívnej a pokračovať v nej.

Prvé okamihy zvítania sa s prezidentom Chorvátskej republiky Ivom Josipovičom.

Prezident Chorvátskej republiky Ivo Josipovič, profesor Štefan Kassay a J.E. Roman Supek.

Stretnutie s prezidentom Chorvátskej republiky Ivo Josipovičom dodnes zanechalo v Romanovi Supekovi i Štefanovi Kassayovi hlboké precítenie závažnosti diskutovaných otázok a odhodlanie naďalej sústrediť svoje sily na zvyšovanie kvality produkcie, excelentnosti produktov i zacielenosti efektivity aj v samotnej komunikácii. Rovnako sa v tomto rozhovore priam núkala téma o edukácii a v rozličných formách sa diskutuje o nej neustále. Je to problém vo vzťahu k rozvoju vedy a praktických skúseností v produkčnej činnosti. Vzhľadom na aktuálnosť a znovu nastoľovanie už verifikovaných otázok je isto vhodné niektoré aktivity na báze podnikateľstva aj vo vzťahu k vyšším štruktúram si nanovo pripomenúť aj v úsilí o spojenie vedy a praxe.

bottom of page