top of page

Anglická dedinka v prostredí Českého raja

Hrubá Skála 27.4.2018. Dobrý chýr sa nesie ďaleko a niet preto divu, že sa tak veľa hovorí o úspešných jazykových kurzoch a hlavne o efektivite výučby v príjemnom prostredí, v procese výučby bez vyrušovania dennými starosťami. Dobre to vedia organizátori kurzov už overených kvalít. Angloville, ktorá je prvou anglickou dedinkou s výučbou cudzieho jazyka v Českej republike. V prekrásnom prostredí prírody plnom prekvapujúcich skalných útvarov s úzkymi uličkami a priesmykmi. Sú to kúzelné miesta podnecujúce tvorivosť a aktivitu od skorého rána. Potvrdzujú to ľudia rozličných profesií a rozličného veku. Učitelia, lektori, organizátori majú zhodný názor o jedinečnosti uplatňovania striedaných metód výučby a hlavne spôsobu „One-on-one“.

Frekventanti kurzov sa o aplikovaných metódach a prístupe učiteľov vyjadrujú veľmi pochvalne. Nadobudnuté nové znalosti preukazujú v záverečných prezentáciách na ľubovoľné témy. Striedajú sa tu vo svojich prejavoch študenti povzbudzovaní učiteľmi i potleskom spolužiakov po úspešnom vystúpení každého z nich.

Profesor Štefan Kassay mal príležitosť bližšie spoznať prednosti tohto spôsobu výučby cudzích jazykov a taktiež nových metodík posilňovania pamäti vhodnými a kombináciami metód aj s využitím osobitostí každého študenta.


Vyjadrenia účastníkov kurzu sú toho najlepším dôkazom, že kreatívne a zacielené spôsoby výučby, a poznanie individuality každého študenta a jeho výučby v prírodnom prostredí sú vysoko efektívne.

Rovnako dobrý názor majú učitelia a natívni lektori.

Anglickú dedinku Angloville ocenil aj prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania.

V závere jedného z kurzov na slávnostnom ceremoniáli profesor Kassay odovzdal diplomy vďaky a uznania vedúcemu koordinátorovi natívnych učiteľov v prvej anglickej dedinke Angloville v Českej republike Shaun Dudleyovi a Zuzane Vonkovej, miestnej koordinátorke.

Priateľskú atmosféru približuje obrázková galéria z posledného dňa Angloville.

bottom of page