top of page

Trinásta až šestnásta kniha RIADENIE v distribúcii

Bratislava 26.4.2018. Štyri nové publikácie z edičného radu RIADENIE s poradovým číslom trinásť až šestnásť v týchto dňoch vychádzajú vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied – VEDA. Ide o pokračovanie vydania kníh, ktoré sú určené širokému okruhu odborných čitateľov a študentov. Ich primárnym účelom je uľahčiť štúdium problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom rôznych foriem vyššieho vzdelávania. Knihy vytvárajú mostík medzi teóriou a praxou a sú využiteľné pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholných a stredných manažérov. Zjednocujúcim aspektom je riadenie ako disciplína univerzálneho významu.

Ako sa vyjadril JUDr. Milan Brňák, riaditeľ VEDA, vydavateľstva SAV: „Hlavný zámer vydavateľstva je vydať sériu kníh, zameranú vždy na jednu konkrétnu oblasť riadenia. Takto, v komprimovanej podobe v krátkom časovom rozpätí sa môže sprístupniť primeraný rozsah poznatkov z danej oblasti vrátane prípadových štúdií zväčša zo slovenských podnikov. Zároveň sa rozširuje teoretická platforma, z ktorej môže čerpať odborná verejnosť vrátane generálnych riaditeľov a manažérov na všetkých stupňoch riadenia. Využiť prezentované poznatky môžu aj vlastníci podnikov a akcionári. Rovnako pre prax, ako aj pre oblasť vysokého školstva sa touto formou sprístupňuje znalostná báza integrujúca doterajšiu úroveň poznatkov o riadení podnikov, a to od malých podnikov až po podniky v nadnárodnom rámci. Čitateľ má možnosť voľby: 1. uprednostní úzke zameranie na konkrétnu oblasť, ktorá súvisí napr. s jeho profesionálnymi záujmami, alebo 2. sa rozhodne pre postupné dopĺňanie jednotlivých kníh do ucelenej série kníh o riadení podnikov. Veríme, že knihy z edičného radu Podnik a podnikanie si nájdu cestu aj k štátnym riadiacim orgánom i k všetkým záujemcom o vedecký prístup v riadení. Očakávame, že edičný rad osloví široký okruh odborných i laických čitateľov a uľahčí štúdium zložitej ekonomickej problematiky.“

Základy projektovania inovatívneho podniku je názov trinástej časti edičného radu RIADENIE. Premeny súčasného sveta vplyvom globalizácie, neustálej turbulencie a svetovej ekonomickej tenzie zvyšujú neurčitosť správania sa politicko-ekonomických subjektov napriek vývojovému medzistupňu označovaného ako „Nová ekonomika“ a rozhodujúcim spôsobom determinujú správanie sa podnikov. Nečakanými prekvapeniami a regulačnými zásahmi decíznej sféry vo veľkej miere dochádza k ohrozeniu ich samej existencie. Je preto nevyhnutné ale nesmierne zložité predvídať ďalší politicko-ekonomický vývoj a poznať aktuálny konkurenčný potenciál podniku, ako aj rámec konkurenčných pravidiel. V prípade vstupu podniku do svetovej súťaže je samozrejmosťou sledovanie vývoja svetových trhov a poznanie parametrov pozicionujúcich, zvlášť novoetablovaný podnik svetovej triedy. Na tom základe akcionári a záujmové skupiny musia dopredu racionálne zvážiť predpoklady a možnosti dosiahnutia najvyššej úrovne podnikania v podmienkach neustálej a neúprosnej svetovej konkurenčnej konfrontácii. Vyústením rozhodnutia je príprava implementačného rámca plánu projektovania podniku svetovej triedy, vrátane prehodnotenia rizík, časovej postupnosti prieniku na svetové trhy a strategicky ponímaným rozvojovým projektom. Je to náročná úloha s vysokou mierou neurčitosti, keďže vstupné údaje sú často nepresné, zapríčinené narastajúcou turbulenciou a rýchlosťou zmien v spoločenskom okolí. Tie totiž často predbiehajú obdobie, v ktorom sa s pôvodnou zmenou a jej dôsledkami v projekte rátalo a ktoré reálne nastali s nevyhnutnosťou dodatočne ich zakomponovať do projektu, prípade ich operatívne riešiť.

Štrnásta a pätnásta kniha sa venuje problematike projektovania globálneho podniku a je rozdelená na časť A a B. Projektovanie je vždy priemetom budúcnosti. Nech už ide o akýkoľvek projekt, vždy si vyžaduje odpoveď na otázku – čo od projektu očakávame, na ktoré hlavné aspekty (napr. vysokovýkonné procesy) sa má projekt zamerať. To si vyžaduje jednoznačne formulovanú podnikovú stratégiu, čo vzhľadom na vzdialenejšiu budúcnosť je skôr vízia, približovanie sa k budúcim stratégiám, tzn., že požiadavka jednoznačnosti je nesplniteľná. Navyše, v čase turbulentných zmien sa presadzuje téza, že stratégia je to, čo v podniku robíme, čomu dávame priority. Je to pragmatický a osvedčený prístup, zároveň však platí, že kontinuita stratégie a rýchle zmeny nie sú navzájom nezlučiteľné. Podstatou stratégie je medzifunkčná a medziprofesná integrácia. Zároveň sa čoraz častejšie ozývajú názory, že organizačná štruktúra v moderných podnikoch už nemá opodstatnenie a že komunikácia nie je výmena informácií. Skúsení podnikatelia disponujúci najvyššou pedagogickou kvalifikáciou tvrdia, že hľadanie „optima“ cez kompromisy patrí do minulosti, že namiesto benchmarkingu a kopírovania najlepších praktík, treba venovať svoj čas a energiu k hľadaniu vlastnej cesty. „Neriešiteľné“ protirečenie považujú za najlepšie zadanie pre inovačný projekt. Súčasne je tak nastolená otázka zmysluplnosti pojmov – vízia, poslanie, stratégia. Či už stratégiu chápeme v klasickom slova zmysle, alebo ju považujeme za prekonanú, je nevyhnutné odpovedať na otázky týkajúce sa budúcnosti, hľadanie spôsobov, ako sa presadiť a aké sú potrebné zdroje. Zároveň sa musí určiť, aké zmeny treba urobiť, aby sme sa vyrovnali s vplyvmi vonkajšieho prostredia a samozrejme, ako získať, udržať konkurenčnú výhodu oproti konkurencii.

Výroba je časť transformačného procesu, t.j. konkrétna premena výrobných faktorov (vstupov) na výrobky (výstupy). Systém je zložený z podsystémov, ktorý premieňa vstupy na výstupy tým, že k nim pridáva hodnotu. Požiadavkou na výrobný systém je jeho schopnosť vyrábať a montovať dané alebo budúce spektrum výrobkov v ľubovoľnom poradí a množstvách. S tým je úzko spätá usporiadanosť jednotlivých pracovísk, ktoré by mali byť riadené, organizované a všetky procesy v nich jasne popísané. Vytvoria sa tak predpoklady pre postupnú redukciu plytvania, autonómnosť pracoviska a jeho postupné zoštíhľovanie. Dôležité je využívať prostriedky pre efektívne zobrazenie informácií, ich zdieľanie a prvky pre vizuálne riadenie procesov. Keďže rešpektovanie zákonov trhu si vyžaduje produkty najvyššej kvality, je nevyhnutné venovať zodpovedajúcu pozornosť výrobkom už v predvýrobnej fáze a v spätosti s ostatnými podnikovými procesmi sa koncentrovať na samotnú výrobu. Konkurenčná schopnosť produktov je totiž závislá predovšetkým od kvality riadenia, technologickej úrovne a investícií do rozvoja podniku. Veľký vplyv na prosperitu podniku majú organizačné, výkonnostné. obmedzenia a rôzne iné vplyvy okolia (napr. ochrana životného prostredia, zmeny regulatívov a pod.). Tomu musí zodpovedať aj rozlíšenie osobitostí výroby v jednotlivých odvetviach podľa rôznych hľadísk.

Šestnásta kniha zo štvrtého zväzku sa detailne zaoberá realizáciou projektov v priemyselnej praxi formou prípadových štúdií. Podnikateľské prostredie neúprosne diktuje nové a nové požiadavky, čo determinuje celý produkčný proces. Schopnosť podnikov prežiť, prosperovať a rásť je podmienené progresívnou tendenciou vývoja strategických nástrojov uplatňovaných v konkurenčnom prostredí. Celosvetový trend v budovaní takýchto podnikov je orientovaný na zvyšovanie kvality produktov, znižovanie nákladov podniku, zvyšovaní produktivity, znižovaniu časov medzi objednávkou a dodávkou, zvyšovaní pružnosti reagovania na potreby zákazníka. Preto sú nevyhnutné také produkčné systémy na všetkých úrovniach riadenia a realizácie produkcie, ktoré sú dostačujúco flexibilné a zaručujú vysokokvalitnú produkciu aj pri skracovaní produkčných časov. Uvedené požiadavky sa vlastne odvíjajú od konca produkčného reťazca. Je predurčený výsledok (kvalita a cena produktu), musí sa ekonomizovať každá operácia, každý úkon, či akákoľvek spotreba času a zdrojov na technologickom a manipulačnom reťazci a ceste od predaja produktu spätne po jeho návrh a výrobu prototypu, či technických skúšok alebo aj prieskumu trhu. Ak rozhoduje rýchlosť a spotreba zdrojov, potom sa existujúce rezervy musia rozložiť na celom reťazci, v každom aktuálnom výrobnom procese a súvisiacich služieb.

bottom of page