top of page

Tretí zväzok edičného radu RIADENIE už v distribúcii

Bratislava 25.4.2018. Vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied – VEDA bol vytlačený a zaradený do distribúcie tretí zväzok edičného radu RIADENIE. Ide o štyri knihy s poradovým číslom deväťdvanásť určených predovšetkým pre študijné účely na univerzitách. Vďaka jednoduchému prevedeniu s množstvom infografík, prijateľnej cene a rozmerom formátu A5 je publikácie možné využívať ako na denné, tak aj na diaľkové štúdium problematiky na univerzitách s ekonomickým zameraním.

Ambíciou edičného radu RIADENIE ako celku, je obsiahnuť jednotný súbor znalostí o podniku a podnikaní, ktoré sú odrazom podnikateľskej praxe a empírie autora. Všeobecné poznatky obohacuje o svoj osobitý vklad – prípadové štúdie a konkretizáciu vlastných skúseností. Ich laboratórnym priestorom je slovenský podnik – I.D.C. Holding, a.s., ktorý je v našich podmienkach rukolapným príkladom toho, ako sa aspekty ekonomickej vedy a podnikateľskej praxe dajú harmonicky spojiť. Autor profesor Štefan Kassay na rozdiel od bežne zaužívaného pragmatizmu v riadení je presvedčený, že bez vedy nemožno ani v podnikateľskej sfére dosť rýchlo napredovať. Preto kladie dôraz na informácie, znalosti, absorpciu a rozvíjanie nových poznatkov. Vychádza síce z hlbokého teoretického poznania, zároveň však rozličné prístupy porovnáva s každodennou praxou, experimentuje a vyhodnocuje. Teória pre neho nie je cieľom – je iba prostriedkom na dosiahnutie ekonomicky zdôvodnených výsledkov. Praktické skúsenosti totiž po verifikácii umožňujú nové teoretické výstupy s možnosťou ich využitia v iných podnikoch.

Deviata časť sa venuje teórie praxe a komunikácie. Komunikácia je základný spôsob odovzdávania a prijímania informáciií V bežnom živote je každodennou aktivitou, keď chceme niekomu niečo dôležité povedať, napísať, vystúpiť pred publikom alebo konfrontovať odlišné stanoviská. Z toho vyplýva, že komunikáciu možno označiť ako dorozumievanie medzi subjektmi, pričom nemusí ísť len o osobnú komunikáciu. Môže to byť aj dorozumievanie komunikačnými prostriedkami (napr. počítačová sieť). Pojem komunikácia sa používa aj na označenie javov, ktoré sú prostriedkom spojenia medzi ľuďmi, ich vzájomného styku, odovzdávania myšlienok. Komunikácia sprevádza podnikanie v každom smere. Podnik komunikuje so svojimi zákazníkmi, zamestnancami či s verejnosťou.

Integrovaná komunikácia – časť A je desiatou knihou edičného radu RIADENIE. V procese nebývalých spoločenských premien a rastu konkurencie vytváranie vzťahov s verejnosťou (PR – Public Relations) nadobudlo pre podniky strategický význam. Komunikačná akcelerácia a šírka komunikačného „zásahu“ v globálnom komunikačnom priestore jednoznačne ovplyvňuje kvalitu podnikateľského mikroprostredia, obchodné podmienky s partnermi a v konečnom dôsledku ovplyvňujú hodnotu samotného podniku. Nová situácia nastoľuje nové požiadavky, tzn. že rozvíjanie vzťahov s verejnosťou si vyžaduje kreatívne postupy, multiplikovanosť zdieľaných komunikačných obsahov, variantné využívanie rozličných komunikačných technológií a nástrojov. Zároveň sa očakáva interaktivita vzťahov a integrovaný vplyv aj v nečakaných krízových situáciách.

Pokračovanie Integrovanej komunikácie – časť B je obsiahnuté v jedenástej časti. Nové komunikačné technológie a rozvojové trendy spôsobili, že reklama už nemôže byť taká istá ako v minulosti. To ešte viac núti podnik a jeho manažérov zlepšovať komunikačnú kampaň a riadiť ju na vyššej úrovni, integrovať reklamu zameranú na produkty a značky do celkovej komunikácie podniku. To znamená, vytvárať a používať nové formy odovzdávania informácií s kvalitnou spätnou väzbou, sledovať účinky reklamy oproti východiskovému stavu a zainteresovať zúčastnených na optimalizácii nákladov spojených s komunikačnou kampaňou.

Starostlivosť o zákazníka je predmetom dvanástej časti. Vplyv komunikácie z hľadiska pôsobenia na zákazníka je ťažko merateľný, jednoznačne však možno konštatovať, že je menej účinný ako v minulosti. Menia sa atribúty utvárajúce komunikačnú silu, prechádzajúcu niekedy do extrému hraničiaceho s komunikačnou agresiou. Vyplýva to z diferencovanosti spoločensky uznávaných hodnôt, individuálnej axiológie súbežne s rastom vzdelanosti a odporom k dirigizmu z akéhokoľvek zdroja. Prúd rôznorodých spoločenských smerovaní celkom prirodzene spôsobuje skokovité a zvlášť individuálne diferencované premeny životných podmienok a tým aj životného štýlu zákazníkov koexistujúcich trhových segmentov a zákazníckych generácií.


bottom of page