top of page

Cena Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania pre prorektora Aalto University

Helsinki 12.4.2018. Profesor Štefan Kassay ešte vo februári tohto roka navštívil inovatívnu Aalto univerzitu, kde si prehliadol projekt Urban Mills a Design Factory. Univerzita Aalto je inovatívna multidisciplinárna inštitúcia, ktorá prepája vedu a umenie s technológiou a obchodom. Tvorí ju 6 fakúlt (School of Engineering, Scool of Electrical Engineering, School of Chemical Engineering, School of Science, School of Business, School of Arts, Design and Architecture). Univerzitu navštevuje 20 000 študentov a má 4 000 zamestnancov, z toho 386 profesorov.

Prorektor bol prítomný na prezentácii pentalógie Podnik a podnikanie, ktorá sa konala 14.2.2018 v Helsinkách za účasti významných osobností z oblasti ekonomiky. Neobyčajná atmosféra a prítomnosť najvýznačnejších osobností vedy a vzdelávania postupne nachádzajú projektovú, i dokonca realizačnú podobu. Rezonancia spomienok, utilitarita zo zážitkov a nových poznatkov, vrátane nadviazania dlhodobých vzťahov, viedli k hlavnému zámeru pána veľvyslanca Tibora Králika na tomto stretnutí. Pripomenul uznanlivé slová k osobnosti profesora Kassaya a priebeh obsahovo osobitne zaujímavej série otázok týkajúcej sa riadenia podnikov a súvislostí, ktoré napomáhajú efektivite produkčných podnikov. Rovnako boli podnetné aj konkrétne návrhy, ktoré boli vyrieknuté už v rámci diskusie po prezentácii pentalógie a zamerané na vzájomne prospešnú možnú spoluprácu. Pán prorektor s odhodlaním pomôcť, sa zapojil do prezentačnej akcie a v rámci rozpravy uviedol veľa poučných faktov.

Zľava: prorektor Aalto university pán Hannu Seristö s J.E. Tiborom Králikom


Udalosťou nasledujúcich minút bolo ocenenie pána Hanna Seristöa Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Cena Hannu Seristövi bola udelená za aktivity v oblasti vedy, vzdelávania a poznatkový transfér do praxe pri príležitosti prezentácie pentalógie Podnik a podnikanie. Ocenenie prorektorovi odovzdal J.E. Tibor Králik, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku.


Vo svojom príhovore po prebratí ceny pán prorektor Hanna Seristö povedal, ako je hrdý na to, že bol ocenený. Keďže aj učí na Obchodnej fakulte univerzity, prisľúbil, že bude využívať pentalógiu v rámci vyučovacieho procesu so študentmi univerzity. J.E. Tibor Králik súčasne odovzdal pánovi prorektorovi pilotný výtlačok, dielo Štefana Kassaya z edičného radu RIADENIE v anglickom jazyku a dvojjazyčné publikácie „Dva životy“ a „Bližšie k človeku“.bottom of page