top of page

O živých laboratóriách s J.E. Tiborom Králikom

Pezinok 22.3.2018. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku J.E. Tibor Králik prijal pozvanie profesora Štefana Kassaya v rámci nového projektu „Laboratórium života“ na rozhovor o započatých, ale aj pripravovaných aktivitách. Stretnutie nadväzuje na nedávnu návštevu profesora Kassaya v helsinských vzdelávacích inštitúciách, ktoré boli spojené s veľmi úspešnou prezentáciou pentalógie Podnik a podnikanie.

J.E. Tibor Králik sa netají skutočnosťou, že už prvý rozhovor s profesorom Kassayom v ňom zanechal hlboký dojem: „Keďže som lokálpatriot a pochádzam zo Serede, vnímal som Váš životný príbeh spojený s podnikom Pečivárne Sereď veľmi pozitívne a myslím si, že obaja zdieľame podobné hodnoty“, ozrejmuje dôvody spolupráce s profesorom Kassayom na poli ekonomickej diplomacie. Fínsko je krajina, od ktorej si Slovensko vie zobrať množstvo pozitívnych príkladov overených v praxi. „Fíni sú veľmi milí, otvorení spolupráci, vedia nám veľa odovzdať, ale sú ochotní aj prijímať nové skúsenosti. Naša práca na veľvyslanectve v Helsinkách je zameraná z väčšej časti práve na ekonomickú diplomaciu“, dodáva svoje pocity veľvyslanec.


„Fínsko sa vyznačuje inovatívnym prístupom, kde na prvom mieste je vzdelávanie. Fíni si ešte v sedemdesiatych rokov stanovili, akú krajinu chcú v budúcnosti mať. Vidno tu množstvo inovatívnych riešení v každom sektore, či ide o štátne alebo súkromné inštitúcie.“ Preberané témy sa dotkli aj otázok spojenia vedy a praxe. Fínsko reprezentuje inovatívnu a konkurencieschopnú krajinu. Na Slovensku chýba spolupráca s verejným, súkromným a štátnym sektorom. Jedine v symbióze týchto sektorov sa môžu vytvárať živé laboratóriá, vznikať verejno-štátne partnerstvá, ktorých neodmysliteľnou súčasťou je aj štátny sektor.


„Naše veľvyslanectvo sa venuje netradičným formám ekonomickej diplomacie, kde pri malých a stredných podnikoch, pri vedecko-technických inštitúciách sa zameriavame vedu, výskum a inovácie“, zdôrazňuje pán veľvyslanec špecifickosť pôsobenia zastupiteľského úradu v Helsinkách.


Profesor Štefan Kassaya predstavil nový model možnej spolupráce so Slovenskou akadémiou vied v rámci pripravovaných živých laboratórií: „Veľmi sa tomu teším, určite sme pripravení sa podieľať intenzívne na tejto spolupráci a vidím, že je tu potenciál na túto spoluprácu,“ potvrdil pán veľvyslanec pripravenosť zastupiteľského úradu na nové výzvy vo vedeckom projekte.


Aký podnet si vyžiadal realizáciu novej rubriky „Laboratórium života“ webového portálu www.kassay.eu a aká je jeho zacielenosť smerom k verejnosti sme sa opýtali profesora Štefana Kassaya:


„Po viacročných skúsenostiach v rámci rubriky „Hosť Štefana Kassaya“ môžem konštatovať, že sledovanosť postupne narastala a predovšetkým pokiaľ išlo o rozhovory s vedeckými pracovníkmi rástol záujem o tento typ komunikácie. Táto skúsenosť ma viedla k vyčleneniu samostatnej relácie „Laboratórium života“, ktorá by bola zameraná výlučne na prinášanie noviniek a vedecko-spoločenského progresu ľudí, ktorí sú zväčša pracovníkmi zo SAV, prípadne hosťujú v zahraničných vedeckých inštitúciách alebo spolupracujú so SAV na rozličných úlohách, ktoré tvoria predmet pracovnej náplne jednotlivých ústavov. Potenciál novej relácie by spočíval vo výbere najdôveryhodnejších pracovníkov SAV zo strany prezídia SAV a príprava konkrétneho projektu pre dvojtýždňový cyklus publikovania. V zásade ide o propagáciu vedy a vedeckých pracovníkov, o šírenie dobrého mena SAV, o príkladné riešenia na poli svetovej vedy a o tempe napredovania v kooperácii so zahraničnými excelentnými pracoviskami. Považujem to za prínos hlavne s prebúdzaním záujmu o reálne výsledky, ktoré v súčasnej situácii spoločenského vedomia a inteligenčných kvalít občanov SR sú významnou bázou rozvoja poznania a skvalitnenia kultúry života na Slovensku. Tvrdenie môžem podložit konkrétnymi výsledkami z prieskumu efektivity komunikácie počas už rozobratej konferencie Nová Európa. Súčasťou tohoto typu informačno-komunikačnej akceptácie by mali byť ďalšie možnosti multiplikujce zásadné úsilie o dosiahnutie rytmičnosti a pravidelnosti a dostatočnej hustoty odovzdávania informácií. Napríklad významnú úlohu môže plniť časopis Správy SAV, rovnako podnikový časopis Naše noviny vydávaný korporáciou I.D.C. Holding, a.s, ktorý už dlhé obdobie približuje osobnosti vedy a udalosti týkajúce sa ekonomickej diplomacie svojim zamestnancom. Zrejme po diskusii o tejto úlohe ako vplýva na verejnosť pozitívnym smerom, bude možné diskutovať podrobnejšie a očakávam, že bude zo strany SAV rad ďalších podnetov a konkrétnych riešení. Toto presvedčenie sa u mne potvrdzuje aj teraz, po návrate zo služobného výjazdu vo Fínsku, kde som získal významné referencie o práci SAV, jeho predstaviteľov, o nových predsavzatiach v rámci novozriadeného pracoviska „Slovak Innovation Liaison Office in Finland.“

bottom of page