top of page

Slovensko sa dnes rozlúčilo s významným ekonómom

Bratislava 5.3.2018. Slovensko sa dnes rozlúčilo s významnou osobnosťou ekonomiky, vysokoškolským pedagógom a vedcom doc. Ing. Františkom Liptákom, DrSc. Zomrel 26. februára vo veku nedožitých 90 rokov. Docent Lipták sa celoživotne venoval otázkam efektívneho manažmentu a systémov riadenia. Je autorom viac ako tridsiatich odborných kníh, ktoré boli preložené a publikované vo viacerých krajinách. Rovnako je autorom odborných článkov, publikácii, prednášok a štúdií. Do dnešných dní pracoval ako konzultant pre štátne a súkromné firmy.

„Dnes mal pohreb člen našej dozornej rady doc. Lipták. Bola to voľba našich zamestnancov, čo ho „dotiahla“ do našej dozornej rady. Kto ho poznal tak vie, že odišiel človek s veľkým rozhľadom, znalosťou niekoľkých jazykov, jednoducho znalosťou biznisu. Odišiel človek snažiaci sa vychovávať budúce generácie, skvelý učiteľ s ľudským prístupom. Vždy som pánovi docentovi obdivoval jeho životnú energiu s akou sa vkladal do riešení problémov. S akým umom vedel dochádzať k tým správnym riešeniam a s akou ľudskosťou nachádzal východiská, ktoré zlepšovali postavenie človeka. Bol to človek vnútorne veriaci v dobro, a to aj konal. Jednoznačne bol jedným z najlepších odborníkov, čo poznám na ľudskú dušu a ľudské konanie, či v osobnom živote alebo v pracovnom živote. Mne osobne bude chýbať nadhľad s akým vedel riešiť personálne problémy. Nadhľad s akým vedel vysvetľovať udalosti v živote i spoločnosti. Jeho úmrtie je veľkou stratou pre našu spoločnosť, kde bol členom dozornej rady, ale aj pre mňa osobne. Zo života mi odišiel mentor znajúci život a ľudstvo ako také.


S úctou naň budem spomínať“ Ing. Pavol Kovačič

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s.

 

„Po smutnej udalosti, po rozlúčke s doc. Ing. Františkom Liptákom, DrSc. sa rozprúdila široká debata o tejto osobnosti, ktorá znamenala veľa pre slovenskú vedu a pre slovenskú pedagogickú obec, rovnako ako pre poslucháčov vysokých škôl a univerzít, vôbec pre ľudí, ktorí pána docenta dobre poznali a ktorým sa oddával celou svojou dušou. František Lipták bol mojim priateľom, zoznámil som sa s ním v čase, keď som mal tridsať rokov. Naše priateľstvo sme aj vďaka pravidelným stretnutiam trvalo vyše štyridsať rokov. Vždy sme si mali čo povedať, nie náhodou Ferko Lipták bol členom dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., pretože som vedel vždy, že môžem od neho očakávať iba korektný názor na vec a bol ochotný a schopný riešiť tie najťažšie problémy, ktoré sme prekonávali takpovediac v krízových obdobiach, v počiatkoch privatizácie, kedy vládla zvláštna podnikateľská kultúra. Bol mojim poradcom, priateľom, ale aj kritikom, ktorý vedel vždy povedať, čo je pravé a čo už nie je vhodné publikovania. Čo je na hrane korektnosti poznania. Ovládal niekoľko cudzích jazykov, predovšetkým jazyk nemecký a francúzsky, mal veľa priateľov v týchto krajinách, kde rozvíjal vedecko-pedagogickú aktivitu. Samozrejme pri jeho skvelých znalostiach maďarčiny, keďže bol schopný písmom i slovom hovoriť veľmi zaujímavo. V poslednom období sa aktivoval vo veci dlhodobej spolupráce s maďarskou univerzitou v Komárne, kde sme dohodli aj za mojej prítomnosti rad iniciatív, ktoré by pomohli vnášať nové znalosti do poznávania mladým študentom a doktorandom so zameraním na podnikateľstvo a riadenie. Sú to veľmi užitočné skúsenosti a aktivity, ktoré pomáhajú, aby rástli noví mladí inžinieri, aby rástla nová generácia, ktorá pozná vedecké metódy riadenia a ktorá je spôsobilá nadväzovať na obrovské skúsenosti takého fenoména riadenia, akým bol pán docent Lipták. Dlhé roky pôsobil v Dome techniky, na stenách jeho kancelárie viseli mnohé diplomy, vyznamenania, ktoré oceňovali jeho neuveriteľné znalosti. Pokiaľ ide o kvalifikáciu, nielenže bol docentom, ale aj doktorom ekonomických vied, čo je ojedinelá najvyššia hodnosť v oblasti vedy o riadení. Riešil mnohé problémy, s ktorými bojovali rovnako štátne, ako aj súkromné spoločnosti a pomáhal im nadobro zvyšovať ekonomické výsledky a efektivitu práce. Bol autorom približne tridsiatich odborných kníh, ktoré boli venované racionalizácii práce, bol to celý seriál, kde bol jeden z popredných autorov. Je toho veľa, čo by som mohol pospomínať, ale najväčší podiel práce, najväčšiu zásluhu v novodobom zriadení, ktoré opustilo plánové hospodárstvo a rozbehlo sa v podobe trhového hospodárstva do nových smerov, marketing, dovtedy pomerne neznáme slovo v našich končinách. Ferko bol veľmi učenlivý a chápavý, dokázal zachytiť nové trendy a poučil sa zo skúseností západných štátov, literatúry a osobností. Jeho nekonečný počet článkov sa číta dodnes a prispieva k zvýšeniu edukatívnosti v tomto odbore a tým samozrejeme aj k zvýšeniu výkonnosti jednotlivých podnikov, ktoré sám osobne navštívil, kde bol často poradcom a nenahraditeľným odborníkom v tom čase. Kráčal s dobou, prinášal nové metódy poznania v praktickej teórii. Dvadsať rokov pôsobil ako člen dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., kde každé naše stretnutie spolu s Ing. Kamilom Mikuličom, CSc., nás spájalo spoločné – chuť do práce, spájala nás potreba niečo zmeniť, robiť to lepšie a myslím si, že aj konfrontácii s dobre mienenými postupmi predstavenstva tejto spoločnosti, riadiacich a vodcovských rolí v živote veľkého podniku, všetko to prospievalo vývoju firmy. Spolu s generálnym riaditeľom Ing. Pavlom Kovačičom vznikali nové smery, nové spôsoby práce, prispeli k tomu snáď aj moje publikácie, ktoré boli zamerané na manažment a riadenie. Vytvorili sme spolu jednu skupinu, ktorá vie čo chce, ktorá urobí, čo urobiť má, ktorá kráča s dobou a ktorá prináša také výsledky, aké dnes zaznamenávame za dvadsaťpät rokov existencie korporácie I.D.C. Holding, a.s. Ferko, Tvoje znalosti a schopnosti prispeli, k tomu, aby sme boli tým, čím sme, ďakujeme Ti za celé vedenie, za celú dozornú radu a za ostatných zamestnancov, ktorí poctivo vytvárajú nové hodnoty a vynášajú svetlo našej firmy do výšin súčasnej konkurencie a súčasného tvrdého zápasu o existenciu na trhu s patričnými výsledkami. Za to všetko Ti tiež, milý Ferko ďakujeme. Lúčime sa s Tebou.“


Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

predseda dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.bottom of page