top of page

Smútok zaľahol v našich srdciach (aktualizované)

Bratislava / Pezinok / Sereď 1.3.2018. V živote sa stretneme s tisíckami ľudí, ale silné putá z nich, ktoré sa pretavia v nehynúce spomienky, sa viažu na menší ich okruh. V ňom má trvalé miesto priateľ Ferko. Od prvého nášho stretnutia s ním na pôde VŠE Bratislava v roku 1970, napriek tomu, že sme potom pracovali na rozdielnych úsekoch, sme ďalej o „sebe vedeli“. Povzbudzovali nás dosiahnuté výsledky. Zmeny v spravovaní spoločnosti, osobitne v ekonomike, nám pre naše osudy poskytli rozličné príležitosti k sebarelizácii. Svoje sily, schopnosti vedeckej erudície a obdivuhodnej jazykovej pripravenosti tvorivo uplatňoval na úseku ekonomického výskumu, najmä na úseku vedeckej organizácie práce. Bola to jeho zanietenosť a kreatívnosť, ktoré vyvierali z jeho studnice encyklopedického poznania. Dobre vedel, že na styku vedných odborov sa rodia nové poznatky vedeckého poznania. Naše pracovné stretnutia sa zintenzívnili po roku 1989, keď začal podnikať na úseku ekonomického poradenstva. A ešte viac na spoločnej práci ako členov Dozornej rady IDC. V nej sme sa usilovali o objektívny nadhľad nad bežným dianím Holdingu. A jeho životaschopné premeny nás naplňovali radosťou. Poznatky z tejto práce slúžili na šírení jeho dobrého mena v spoločnosti. V jeho rukách sa ocitli desiatky vedeckých prác, ktoré vedel majstrovsky nielen zhodnotiť, ale aj poskytnúť k nim obohacujúce inšpirácie. Bol optimista, napriek tomu, že nebolo vždy ľahko ním byť. Mal vďačných poslucháčov, ich zapaľoval, lebo sám horel túžbou poznania. Na poslednej stránke knihy jeho života, je určite napísané: „Milí moji, čo som vedel, poznal a mal, som rád nezištne či už rozdával, a či podelil sa“. I tak po ňom zostala stopa - polička v knižnici s publikáciami z literárnej vedeckej pozostalosti. Symbolicky, v poslednej recenzii o knihe Diktát času, autora Š. Kassay, sa v nej Ferko zamyslel nad zmyslom poznania. Podčiarkol v ňom, že vnímanie dneška má príčinnú súvislosť s predchádzajúcim obdobím, a pre budúcnosť je ako fotografia pre generácie, ktorá osvedčí to ako sme žili, ako sme mysleli, o čo sme usilovali, a tiež snili. O tom možno raz spoločne s ním ...


Ing. Kamil Mikulič, CSc.doc. Ing. František Lipták, PhD., DrSc.


*25.11.1928 Spišská Nová Ves ✞26.2.2018 Bratislava. Absolvoval štúdium ekonómie priemyslu na Vysokej školy hospodárskych vied v Bratislave. V období rokov 1951–1992 sa počas postgraduálneho štúdia na niekoľkých univerzitách aj v zahraničí, venoval oblasti riadenia podnikov. Od roku 1960 do roku 1966 pracoval v Gumárňach 1. mája, n.p. v Púchove, najskôr ako podnikový ekonóm, neskôr v pozícii vedúceho Podnikového inštitútu. Až do roku 1989 sa zaoberal výskumnou činnosťou: Československý výskumný ústav práce a sociálnych vecí, neskôr Inštitút riadenia vo funkcii vedúceho výskumných sekcií. V rokoch 1990-1991 pôsobil ako námestník ministra pre ekonomiku manažment na Ministerstve kultúry SR. Od roku 1991 do 2010 bol vlastníkom manažérskej a poradenskej firmy L.F. CONSULT. Od roku 1997 pôsobil ako člen dozornej rady spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.

Mal som sotva tridsať rokov s napätím som očakával, čo sa udeje o niekoľko minút. Vysoký, sebavedomý rečník, hlavný organizátor Medzinárodnej vedeckej konferencie pojednávajúcej o vedeckej organizácii práce vstupuje do miestnosti. S veľkým šarmom, vo viacerých jazykoch víta osobnosti československej a európskej vedy. Ferko, takto nanovo vstupuješ do môjho vedomia. Pripomínam si vari aj 50 kníh, ktoré si napísal o racionalizácii práce a ktorými si pomohol mnohým podnikom. Ale aj veľmi čerstvé udalosti. Iba pred pár dňami si mi pripomenul našu dohodu s univerzitou.


profesor Štefan Kassay

 

„Na pána Liptáka budem spomínať s láskou a úctou. Obdivovala som na ňom jeho múdrosť, serióznosť, ľudskosť a neskutočnú skromnosť, ktorú taký veľký človek, ako bol on, mal. Myslím si, že tak ako na mňa, aj na mnohých ďalších, zapôsobil jeho osobnostný prejav, príjemná komunikácia a kultivované vystupovanie. Do každého jeho príhovoru dokázal zakomponovať určitú mieru vtipnej nadsázky, čím si vedel získať poslucháčov a vytvoriť tak priateľskú a uvoľnenú atmosféru. Človek v jeho prítomnosti nemal nikdy pocit menejcennosti i napriek tomu, že sa mu vedomosťami a skúsenosťami nevyrovnal. Na každom našom stretnutí som „hltala“ jeho slová a rady, ktoré by som mohla uplatniť v mojej práci a v živote. Svojou múdrosťou a prirodzeným vystupovaním vzbudzoval vo mne prirodzený rešpekt a autoritu.“


Česť jeho pamiatke.


Ing. Darina Pápayová

riaditeľka divízie ľudských zdrojov I.D.C. Holding, a.s.

 

Pravdaže Štefan! Alebo moje prvé stretnutie s pánom Františkom Liptákom Po pozdrave a vzájomnej zdvorilostnej konverzácii a prednesení prosby sa z telefónu jasne a živo s radosťou ozvalo: „Pravdaže Štefan, pre Teba stále.“ Takéto bolo moje prvé stretnutie s hlasom pána doc. Ing. Františka Liptáka, DrSc., keď ho pán akademik Štefan Kassay pri stretnutí o časopise Reflexie oslovil s prosbou o recenzovanie. Túto svoju úlohu vykonával vážne a poctivo. Jeho britký prístup niekedy oddeľoval „mäso od kosti“ no stále s veľkou láskou a trpezlivosťou hájil úctu k poznaniu a pravde. Jeho komplexnosť a vôľu poznať všetko okolo seba prezentuje jeho dielo, ale aj jeho záujem spoznávať históriu a byť verný miestam kde sa narodil a kde žil. „Som Spišiak“ zaznelo pri našom prvom stretnutí s veľkým človek slovenskej vedy a praxe. Ochota a skúsenosť sa snúbili v jeho živote a dodávali jeho šedinám láskavosť spojenú s hlbokou úctou k človeku. Priateľ, kolega, hlavne človek, ktorý nás predišiel do večnosti povzbudzoval okolie, prijímal nové výzvy a svojou ochotou bol motiváciou a vzorom pre mnohých. Sme vďační, že ste boli súčasťou nášho života! Ďakujeme! O Vás takto stále, náš milý Ferko!


doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.

šéfredaktor časopisu Reflexie

 

„Pána docenta Liptáka som stretla a spolupracovala pri troch rôznych príležitostiach. Prvýkrát pred viac ako desaťročím s partiou úžasných ľudí, keď sme dokázali vytvoriť pestrofarebnú komunitu zanietencov s cieľom hľadania možností koordinácie rôznych inštitúcií a oblastí pre vytvorenie systému celostného znalostného manažmentu na Slovensku. Aj vtedy, aj teraz to ešte stále znie ako sci-fi. Veľmi som sa potešila, keď sa naše cesty znovu stretli po dlhých rokoch na vedeckej konferencii v Poprade, konanej na Katedre manažmentu Inštitútu Štefana Náhalku PF KU v Ružomberku. Stále to bol šarmantný, rozvážny muž s veľkým espritom. A treťou príležitosťou bola spolupráca pri riadení odborného časopisu Reflexie – Kompendium teórie a praxe, ktorý sme minulý rok začali na katedre vydávať a pán Lipták bol jedným z jeho recenzentov. Z posledného stretnutia s ním, v decembri 2017, mám a zostane mi v živej pamäti jeho rada byť mladým ľuďom blízko, angažovať ich v širšom slova zmysle do života na univerzite a nepovažovať čas im venovaný za stratený.“


Ing. Anna Diačiková, PhD.

odborný asistent, Katedra manažmentu v Poprade, Katolícka univerzita

hlavný vedecký redaktor časopisu Reflexie

 

„Keď som v pondelok ráno 26.2.2018 v telefóne od Tvojho brata počul smutnú správu, že nás opúšťaš, vyhŕkli mi slzy a hlas sa mi roztriasol. Mal som v úmysle, akonáhle pominú mrazy, zorganizovať osobne naše stretnutie. Poďakovať sa Ti za najkrajšiu gratuláciu, ktorú som dostal k mojim narodeninám. Ale prišiel čas, keď už moje poďakovanie nemôžeš osobne počuť. Bol si mojím dobrým spolupracovníkom a priateľom. Najmä pri našich dobrovoľných aktivitách počas 11 rokov v Klube ekonómov, o.z. a ďalších 12 rokov v Slovenskej akadémii. Ale aj predagogicko-vedeckým spolupracovníkom počas 30 rokov na Ekonomickej univerzite a 15 rokov na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne.“

prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.

 

„Smutná správa o pánovi Doc. Ing. Františkovi Liptákovi, DrSc., PhD. sa nás veľmi hlboko dotkla! Je nám cťou, že pána docenta Liptáka sme mohli koncom minulého roka spoznať a osobne a privítať ho v Komárne na pôde Univerzity J. Selyeho až dvakrát, keď prezentoval svoje cenné skúsenosti a výsledky jeho vedeckej práce na IX. Medzinárodnej Vedeckej Konferencie Univerzity J. Selyeho a tiež na prednáške usporiadanej v rámci Týždňa vedy a techniky. Spoznali sme ho ako človeka zanieteného pre ekonomickú vedu s neoceniteľnými poznatkami z praxe, o ktoré sa s radosťou podelil aj so širokou odbornou verejnosťou.


Prijmite preto prosím našu úprimnú sústrasť!“

Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. rektor Univerzita J. Selyeho

Stretnutie spoluautorov vedeckého časopisu Reflexie na uvedení knihy profesora Kassaya Diktát času je nezadržateľný 14. decembra 2017 v Bratislave – sprava Lucia Kassayová, František Lipták, Anna Diačiková a Kamil Mikulič.


bottom of page