top of page

Prof. Ivan Chodák a prof. Štefan Kassay o živote, vede a spojení s praxou

Pezinok 7.2.2018. Dnes sa na pôde I.D.C. Holding, a.s., na pracovisku profesora Štefana Kassaya uskutočnilo stretnutie s prof. Ing. Ivanom Chodákom, DrSc. z Ústavu polymérov SAV v Bratislave. Ešte v zajatí spomienok na chvíle, keď čerstvý laureát, nositeľ ocenenia v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky za významný prínos vo výskume viacfázových materiálov s polymérovou matricou sa veľmi ochotne rozhovoril o svojej vedecko-výskumnej práci, aj keď ho prof. Kassay pôvodne pozýval na nakrúcanie audiovizuálneho záznamu, určeného na prezentáciu prostredníctvom webovej stránky v rubrike Hosť Štefana Kassaya. Očakávania od rozhovoru s takou významnou osobnosťou vedy a výskumu i výmena názorov oboch profesorov pred kamerou neboli malé. Napokon – potvrdil to priebeh rozhovoru počas jednej a pol hodiny v prúde otázok a odpovedí o vede z najrozličnejších uhlov pohľadu a tiež druhou otázkou, týkajúcou sa života človeka dneška. Vášnivá debata pokojne mohla byť aj názorovou tribúnou viacerých produkčných podnikov a rozširovania znalostí a objavy, vynálezy a rozvojové smery medzi záujemcami z radov študentov, ich úsilia o pokrok a potrebe prejaviť sa zaujímavými riešeniami.

Je mimoriadne, že po nakrútení interview s profesorom Ivanom Chodákom rozhovor spontánne pokračoval už bez záznamu v duchu otázok, ktoré tomuto významnému, životom skúsenému vedcovi „nedávajú spať“. Ako sa ukázalo, profesor Chodák sa vo svojom uvažovaní nezaoberá iba vedou o polyméroch, ale miluje hudbu, predovšetkým ako interpret na viacerých hudobných nástrojoch, zvlášť na klavíri a dodnes aktívne športuje. V neformálnej atmosfére prezradil, že sa na „hosťovanie“ pripravil a predpokladal, že na stretnutí bude môcť s profesorom Kassayom prediskutovať aj niektoré, do určitej miery filozofické otázky, nad ktorými sa v ostatnom čase zamýšľa. Okrajovo sa zmienil, že v prostredí, v ktorom sa pohybuje, sa stretáva takmer výlučne s ľuďmi, ktorých názory sa len v detailoch líšia od jeho názorov a že od diskusie s vedcom a podnikateľom Štefanom Kassayom si sľuboval, že jeho skúsenosti z podnikateľského prostredia prinesú odlišný pohľad vzhľadom na vedecký background Štefana Kassaya, ktorého nazval spisovateľom šíriacim myšlienky v spojení so značným sociálnym povedomím (k čomu dospel pri čítaní jeho kníh). Prof. Chodák sa netajil ani tým, keď očakával aj prípadné korekcie vlastných, názorov, ku ktorým dospel životom a osobnými skúsenosťami, či „načúvaním“ hlasov vo svojom okolí a tiež dúfal, voči jeho vlastným názorom, že Kassayové názory nebudú antagonistické. Otvoril svoj poznámkový zošit väčšieho formátu a ochotne profesorovi Kassayovi priblížil svoju písomnú „prípravu“, zároveň osvetlil svoj úmysel na tomto stretnutí hľadať odpovede na konkrétne otázky. S dôrazom na každé slovo prečítal základné východiskové body svojich úvah: Starostlivosť o životné prostredie, ako najdôležitejší parameter pre akúkoľvek činnosť, alebo iniciatívu pre ekonomické aktivity. Zaujímal ho názor jeho hostiteľa na globalizáciu a rýchly technický rozvoj i množstvo inovácií. Či sú to skutočnosti smerujúce k prínosom ľudstva, alebo je tu do istej miery nebezpečenstvo pre environment a zdravie ľudí, prípadne môžu byť aj ekonomicky negatívne? Ďalej – ovládnutie finančných trhov, ovládnutie médií úzkou skupinou ľudí. Ďalšia otázka: Je reálna koncepcia udržateľného ekonomického rastu? Profesor Chodák ďalej svoje otázky konkretizuje: Po prvé: „Pri konštantných podmienkach súčasnosti, ktoré sa hypoteticky nebudú meniť.“ Po druhé: “Pri neustálom raste svetovej populácie a súčasne rastúcimi nárokmi na zvyšovanie konzumu?“ Po tretie: „Ako to bude pri stále narastajúcom zvyšovaní podielu špičiek na delení ziskov?“ Po štvrté: „Aká je možnosť obrany pre bežných ľudí (koncept Hlasuj peňaženkou).“ Profesor Kasssay reagoval obsiahlejším vysvetlením a priblížil svoju predstavu o tzv. Existenčnej kauze a hľadaní novej paradigmy pre život človeka v blízkej budúcnosti. Rozhovor akoby nemal „konca kraja“.

„Takého hosťa, s takou dôslednou prípravou, pri rozlúčení sa v neskorých večerných hodinách, človek nestretáva každý deň. Je to úžasný človek, vedec, vynálezca, autor mnohých patentov a ich realizátor, mysliteľ, profesor a doktor vied, Ivan Chodák, nositeľ celého radu domácich i zahraničných vyznamenaní“, nanovo zdôraznil Kassay, Ivanovi Chodákovi pri stisku pravice svojmu vzácnemu hosťovi, s viditeľnou dávkou citového pohnutia a radosťou zo stretnutia.

 

Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.,(1943) vedec, vynálezca, predstaviteľ spojenia vedy a praxe

Je komplexnou vedeckou osobnosťou s významnými výstupmi v širokom spektre činností. Možno ho považovať za vedca patriaceho v oblasti výskumu polymérov na Slovensku medzi špičku a súčasne známeho a uznávaného na popredných pracoviskách na celom svete. Vo svojej vedeckej práci sa venoval predovšetkým modifikáciám biodegradovateľných plastov, kde bol priekopníkom výskumu týchto materiálov na Slovensku.


Štúdium na hemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave ukončil v roku 1965. Postupne pracoval podnikoch a inštitúciach: Matador, n. p. (1965 – 1970), Ústav polymérov SAV, kde bol vedúci Oddelenia kompozitných termoplastov 1982 – 2009, Podieľal sa aj a riadení v rámci SAV a to ako predseda Vedeckej Rady UPo SAV (1999 – 2005) a člen Predsedníctva SAV (2005 – 2009).


Popri významnom základnom výskume, ktorého výsledkom je viac než 150 publikácií a vyše 1 600 citácií, prof. Chodák viaceré výsledky patentoval a aplikoval v praxi. So svojimi spolupracovníkmi je autorom 19 patentov (z toho štyri sú majetkom zahraničných firiem), z ktorých jeden sa realizoval a jeden je v štádiu realizovania. Za jeho najdôležitejšie výsledky sa považujú: Unikátna metóda zosietenia polypropylénu; Štúdie interakcií na rozhraní fáz viacfázových systémov s polymérovou matricou, najmä zmesi biodegradovateľných polymérov, elektrovodivé kompozity, nanokompozity. V prístupných zdrojoch s časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy: 136/10 (kapitoly) /15/ vyše 900; rovnako sú uvádzané zoznamy jeho najvýznamnejších publikácií, mnohé vydané v zahraničí a rkešenia v rámci medzinárodných projektov. Z ocenení, ktoré za svoju pácu počas rokov dostal, mono spomenúť aspoň Národnú cenu SR, Čestnú plaketu SAV D. Štúra V roku 2013 mu Centrum vedecko-technických informácií SR udelilo Cenu za transfer technológií na Slovensku ako inováciu s najväčším potenciálom na uplatnenie v praxi. Tento výsledok je spoločným dielom Ústavu polymérov SAV a Fakulty Chemickej a potravinárskej technológie STU, bol patentovaný v EÚ a ďalších 8 krajinách mimo Európy a podľa patentu sa pripravuje výroba materiálu na báze biodegradovateľných plastov na Slovensku. za zásluhy v prírodných vedách, Čestnú plaketu SAV D. Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách, Cenu Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku ako Osobnosť roka 2012, a najnovšie v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky Ceny za vedu a techniku 2017.


Medzinárodné uznanie sa odzrkadľuje v početných spoluprácach so zahraničnými pracoviskami vrátane riešenia projektov EÚ, frekventované pozvania na vystúpenia na medzinárodných konferenciách a pozvania do organizačných výborov a medzinárodných poradných výborov konferencií.


Informačné zdroje: Osobné rozhovory, publikované údaje v SCIENCE.sk - Neulogy, a.s., info@science aA Marta Bartošovičová: Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky – Cena za vedu a techniku 2017

bottom of page