top of page

Stretnutie na pôde veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave

Bratislava 17.1.2018. Audiencia profesora Štefana Kassaya u mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Poľskej republiky v Slovenskej republike J.E. Leszeka Soczewicu sa niesla v priateľskej atmosfére.


Uplynulý rok potvrdil rast spoločných záujmov v oblasti ekonomiky i kultúry, čoho dôkazom je aj vydávanie pulbikácii slovenských autorov v poľskom jazyku. Ďalším argumentom je poľsko-slovenská dlhodobá spolupráca v rezorte ekonomickej diplomacie, podnikaní. V tejto súvislosti sa bližšie hovorilo aj o slovenských podnikateľoch a podnikoch, ktoré sú na poľskom trhu úspešné. Ako samozrejmosť sa vníma pôsobenie I.D.C. Polonia, S.A., ktorá je dcérskou spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. a to už od roku 2001. Profesor Kassay opísal veľvyslancovi Soczewicovi vývoj za uvedených 17 rokov a konštatoval, že začiatky neboli ľahké, už aj vzhľadom na to, že najmä medzi živnostníkmi prevládala istá nedôvera. Trvalo 7 rokov, pokiaľ sa I.D.C. Polonia, S.A. uchytila na poľskom trhu. Prekonanie nedôvery serióznosťou a dobrou spoluprácou však viedlo k urýchlenému rastu. Nová situácia nastala po uvedení značky Góralki, ktorá je odrazom uznávanej tradície medzi oboma národmi a je dnes vyhľadávaným excelentným produktom. Tržby z predaja vzrástli takmer o 100%, čo potvrdzuje správnosť tohto rozhodnutia, napriek množstvu odlišných názorov.

Predaj slovenských výrobkov na poľskom trhu je dnes prijímaný ako samozrejmosť a po dlhoročných skúsenostiach zo vzájomnej spolupráce oboch podnikov aj marketingové myslenie sa skvalitňuje novými skúsenosťami a poctivého získavania nových odberateľov. Podnetná diskusia viedla aj k aktivite profesora Kassaya v oblasti vedy a vzdelávania.


Možno to vidieť ako vyvrcholenie dlhoročnej spolupráce poľskej akadémie vied – vydavateľstva Księgarnia Akademicka Kraków, VEDA – vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. Tieto vydavateľstvá sa po dlhé roky zaujímali o tvorbu profesora Štefana Kassaya, čoho výsledkom je preklad všetkých piatich zväzkov monografie Podnik a podnikanie a jeho uvedenie na trh prezentáciou na takej významnej inštitúcii, ako je Jagelonská univerzita. Najmä ostatná prezentácia potvrdila, že druhá najstaršia univerzita v Európe akceptuje tvorivé úsilie slovenského autora, ktorý predložil poľskému odbornému čitateľovi svojou formou a obsahom rovnocenné dielo, ako bolo vydané v origináli s vynikajúcim prekladom Ryszarda Juchniewicza si pentalógia získala pozornosť odbornej verejnosti a dokonca včlenenie sa do študijných programov niektorých poľských škôl a univerzít. Treba oceniť aj sutočnosť, že serióznosť tejto pentalógie potvrdila aj prítomnosť prorektorky Jagelonskej univerzity v Krakove, profesorky Doroty Malec, dekana Fakulty manažmentu Ekonomickej univerzity v Krakove, profesora Bogusza Mikulu a profesora Andrzeja Kupicha za Vysokú školu Humanitas v Sosnovci. Celkovú atmosféru posilnila aj diskusia a záujem poľskej televízie, rozhlasu a periodickej tlače.

V rozhovore s veľvyslancom poľskej republiky v Slovenskej republike boli spomenuté aj viaceré prechádzajúce diela profesora Kassaya v poľskom jazyku a prednášky na poľských univerzitách. Dokonca autor pripravil dielo Stratégia podniku svetovej triedy (2002) pre univerzitu v Łódźi a najnovšia dohoda o vydaní dvadsiatych kníh edičného radu RIADENIE, v poľskom jazyku pod názvom ZARZĄDZANIE. Podobne, ako v iných krajinách V4 sa pripravovaný rad opiera o jednotnú európsku produkčnú platformu úzko prepojenú na duševné a materiálne produkty formou štúdia Podnikateľskej univerzity ako učebnica pre poslucháčov univerzít z oblasti štúdií ekonomických vied, podnikania a stratégie marketingu i komunikácie. Nová forma študijného programu vychádza z overených výsledkov, kedy podnikatelia „učia“ podnikateľov.


Profesor Kassay odovzdal veľvyslancovi aj návrh prípadného uplatnenia metodiky Podnikateľskej univerzity podľa projektu profesora Jána Košturiaka s učebným obsahom vyplývajúcim z publikovaných prác Štefana Kassaya. Dnešné stretnutie malo mimoriadny inšpiratívny návrh, ktorý prebudil aj doteraz málo pertraktované možnosti, a to rovnako v tvorbe odbornej literatúry, ako aj v realizícii najnovších metód v podnikateľskej praxi.

bottom of page