top of page

Stretnutie prof. Štefana Kassaya s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v ČĽR, Dušanom Bellom

Rajecké Teplice 23.12.2017. Slovensko má čo ukázať svetu! Slovenskí veľvyslanci pôsobiaci v zahraničí pravdepodobne v tomto presvedčení už v minulosti s mimoriadnym záujmom študovali poklady Slovenska a hlbšie študovali históriu našej krajiny a hrdinstvá Slovákov vo vzťahu k zahraničiu. Novodobý pohľad a potreba šíriť dobré meno Slovenska v zahraničí, sa odrazil aj v starostlivosti o neustále vzdelávanie a získavanie nových znalostí slovenských diplomatov, čo pre verejnosť zviditeľnil už pred polrokom Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, dnes zároveň predseda Valného zhromaždenia OSN návštevou tatranského regiónu spolu vyše 40 veľvyslancami. To bol zrejme impulz aj na širší pohľad a posilnenie presvedčenia o dominujúcich krásach našej krajiny, jej dedičného odkazu a šírenia týchto znalostí všade, kde sa veľvyslanci SR pohybujú a majú príležitosť hovoriť o svojej vlasti, o všetkom, čím je výnimočná a porovnateľná vo svetovom hodnotovom rebríčku. V predvianočnom období sa mnohí veľvyslanci vracajú domov, k svojim rodinám stretávajú sa so svojimi priateľmi doma prípadne majú aj služobné povinnosti. V takom ponímaní sa v unikátnom prostredí známych Rajeckých kúpeľov stretli mimoriadny splnomocnený veľvyslanec SR v Čínskej ľudovej republike, J.E. Dušan Bella s prof. Štefanom Kassayom, dlhoročným externým spolupracovníkom, reprezentantom podnikateľskej sféry v aktivitách ekonomickej diplomacie, známym autorom vedeckých monografií a, odbornej spisby a aktuálnej žurnalistiky.

Vo svojich rozhovoroch sa vrátili k otázkam prezentácie dnes už možno povedať „svetového unikátu“ pod menom Horalky, ktoré majú mimoriadny ohlas aj v ČĽR, kde pán veľvyslanec Bella realizoval už viacero konkrétnych podujatí.

Nanovo sa vrátili k perspektívam a rozpracovaným príležitostiam šírenia dobrého mena Slovenska v oblasti inovácií a vzdelávania v spätosti s podnikateľskou praxou. Spomenuli aj ohlasy na prednášku prof. Štefana Kassaya pre veľvyslancov SR na MZVaEZ na tému Ekonomická diplomacia z pohľadu podnikateľskej praxe z roku 2015, ktorá dodnes vyvoláva korektné odozvy.

Na ňu nadväzuje aj medzinárodná konferencia Nová Európa organizovaná Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, kde bolo viac ako 100 účastníkov a prednášajúcich, medzi nimi aj bývalých hláv štátov i nositeľ Nobelovej ceny za mier. Významnosť ekonomickej diplomacie pre SR potvrdilo rozhodnutie predstaviteľov predsedníctva SR v Rade Európskej únie, na ktorej sa podieľala aj korporácia I.D.C. Holding, a.s. Výrazom vysokého uznania bolo výjazdové rokovanie 27 európskych ministrov práce v korporácii I.D.C. Holding, v prevádzkárni Pečivárne Sereď a tiež nedávnej návštevy s exkurziou pre 33 primátorov a starostov Bulharska pod vedením Yordanky Chobanovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharska v SR.


Rad nanovo formulovaných otázok odznel v spojitosti s účasťou profesorov Štefana Kassaya a Jána Košturiaka v hoteli Shaanxi v čínskom meste Xi’an, na konferencii určenej pre rektorov univerzít a hľadaní progresívnych metodík pre výučbu podnikateľov v edukačných inštitúciách. Prednáška slovenských profesorov v podaní Jána Košturiaka vyznela famózne, a ešte aj v súčasnosti prichádza rad ponúk na stretnutia v zahraničí a na rozvinutí spolupráce v oblasti školstva. Nie je preto náhoda, že J.E. Dušan Bella prišiel s názorom, že k metodológii edukácie podľa Košturiaka by sa v Číne mohli prijať aj predstavy o spojení vedy a praxe a vytvorení európskej platformy (prípadne aj iných štátov), pre zvyšovanie efektivity produkčných podnikov aj v ČĽR schválením špecifickej študijnej osnovy a jej naplnenia prostredníctvom prekladu diel Štefana Kassaya, zameraných na podnikanie, ktoré sú vo svete známe a boli vydané vo viacerých jazykoch. V závere tohto neobyčajne plodného stretnutia profesor Kassay venoval J.E. Dušanovi Bellovi svoje najnovšie literárne dielo s názvom Diktát času je nezadržateľný. Prísľub o rozvinutí dnes už dlhodobej spolupráce s preukázanými výsledkami na prospech Slovenska, potvrdili obaja aktéri príjemného stretnutia s o želaním úspešného Nového roku 2018.


bottom of page