top of page

Edičný rad IRÁNYÍTÁS

Budapešť 18. 12. 2017. Edičný rad RIADENIE autora Štefana Kassaya sa rozšíril o jazykovú mutáciu v maďarčine. Táto významná udalosť pre maďarskú akademickú i podnikateľskú obec sa zrealizovala v spolupráci s odborným vydavateľstvom Gondolat v Budapešti. Aktuálne sú vydané prvé štyri časti dvadsaťdielnej edície IRÁNYÍTÁS (RIADENIE):


1. Vezetők és menedzserek (Vodcovia a manažéri)

2. A menedzseri gyakorlat meghatározó aspektusai (Rozhodujúce hľadiská manažérskej praxe)

3. Vállalati stratégia (Podniková stratégia)

4. Szervezeti struktúrák (Organizačné štruktúry)

Edícia je publikovaná v praktických kazetách so štyrmi knihami, kedy každá kazeta predstavuje tematický okruh podnikateľského prostredia. Aktuálne prvé štyri časti sa venujú tematike podnikateľského prostredia. Vydanie ďalších častí sa bude realizovať v priebehu roku 2018.


Pre koho je edičný rad RIADENIE určený ?


Knihy zo súboru dvadsiatich jeho častí sú určené širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčia štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom aj iných foriem vyššieho vzdelávania. Knihy z edície RIADENIE vytvárajú mostík medzi teóriou a praxou a sú využiteľné aj pre záujemcov z rôznych iných oblastí práce, ktorí sa na vedúce pracovné funkcie pripravujú, alebo ktorí sa chcú v riadení na svojich pracoviskách zdokonaliť, osobitne pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholných a stredných manažérov. Sú užitočné pre odborníkov v rozličných oblastiach, aj nevýrobných, pretože jej zjednocujúcim obsahom je riadenie ako disciplína univerzálneho významu. Edičný rad RIADENIE takého typu je jediný, vydávaný v Európe aj v cudzích jazykoch, má význam pre ďalšie vzdelávanie aj v rámci vzdelávania sa v rodinách a nemal by preto chýbať v knižniciach domácností.bottom of page