top of page

Postrehy z Nezávislého ekonomického fóra

Bratislava 7.12.2017. Dnešné stretnutie členov a hostí Nezávislého ekonomického fóra (NEF) bolo nabité tvorivou atmosférou. Hosťom fóra bol aj nositeľ Zlatého Biateca, JUDr. Andrej Danko, predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Vo vystúpení sa netajil tým, že sa mohol stať členom NEF už pred piatimi rokmi, kedy mu Dr. Peter Kasalovský a Ing. Ján Gabriel dávali podnety a inšpirácie, povzbudenie i podporu k tomu, aby mohol byť nápomocný pri formovaní zložitých spoločenských otázok, ktoré ho viedli až k doterajšej pozícii predsedu Národnej rady. Nehladiac na rad kritických slov v periodikách emocionálna výpoveď A. Danka, zrejme zapôsobila aj na ostatných členov a prednášajúcich.

Ďalší vystupujúci Ing. Ľubomír Vážny, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, prejavil dávku humoru aj v okamihu, kedy došlo k nečakanej situácii, kedy pripravené podklady pre vystúpenie sa v externom počítači stratili. Odbornosť a fundovanosť Ľubomíra Vážneho však túto malú nehodu prekročila jeho charakteristickým šarmom. Uviedol toľko čísiel a názorov popretkávaných adekvátnym vysvetlením, že to všetko dopĺňalo logiku systému poisťovníctva a ozrejmilo celý rad otázok, o ktorých sa veľmi často pochybuje. Pochopiteľne, vystúpenia ľudí takého formátu podnietili ostatných prítomných k zaujímavej diskusii počas prestávok. Príhodné bolo vystúpenie plk. Ivana Sliepku späté s rokom J.F. Kennedyho nazvané „Kozmický J.F.K.“ a jeho životnému snaženiu v boji proti chudobe. Presne podľa programu vystúpili známe osobnosti o tom, čo sa deje okolo nás. Prof. RNDr. J. Masarik, DrSc. už samotným názvom príspevku: Rok „Po“ alebo o zrýchlenom prešľapovaní na mieste, vyjadril svoj postoj k životu matematickou terminológiou. Akoby emocionalita a otvorenosť boli samozrejmosťou, nesklamali ani ďalší prednášajúci. MUDr. Peter Kleskeň CSc., MPH trefne označil stav, kedy bol hosťujúcim docentom a nemá žiadnu možnosť habilitovať alebo inaugurovať na pedagogické hodnosti, pretože prednáša iba „hotovým“ absolventom vysokých škôl a lekárom, ale neprednáša študentom medicíny. Nijako to však neovplyvnilo kvalitu jeho vystúpenia, ktorou sa prihováral prítomným na aktuálnu tému o spokojnosti a pohode pacientov aj v duchu v súčasnosti panujúcej disharmónii v týchto otázkach. Ukázalo sa, aký veľký význam má prezentácia názorov, poznatkov a skúseností osobností, nositeľov Zlatého Biatecu a samotné prezentácie kandidátov na toto ocenenie. Potvrdili to svojim neformálnym vystúpením aj PhDr. Katarína Hatráková, PhD. a Mgr. Zuzana Hradileková, PhD. Vzhľadom na krátkosť času a bohaté diskusie sa upustilo od témy „Doprava a životné prostredie“ prof. Ing. Alice Kalašovej, CSc.

Ide však o kontinuálne vystúpenia aj na ďalších fórach s možnosťou zapojiť sa do tohto programu názorov a možností, prípadne aj návrhov ako uspôsobiť súčasné dianie na prospech mierových iniciatív. Zvláštnosťou dnešného dňa bolo, že vystúpenia a diskusia sa aj počas prestávok akoby zliali do jedného celku a zaznievali v ovzduší, aj keď s výhradami voči dnešnej situácii s vedomím a možnosťami zmien, ktoré sú v silách ľudí pripravených v tejto spoločnosti zmeniť k niečomu pozitívnemu. Viackrát bolo vyzdvihnuté, že toto stretnutie s poradovým číslom 115, za ostatných 25 rokov prinieslo veľa. Aj keď s určitou kritikou a výhradami týkajúcimi sa až podstaty slobody slova, sa predsa len niečo zmenilo. Inak by nebolo tých ťažko zrátateľných diskutujúcich a vôbec záujem a informovanosť pochádzajúca od tohto prominentného názorového spoločenstva. Záverečné debaty už v rámci voľného programu priniesli veľa podnetov a odhodlania napomôcť pri formovaní žiaducich aktivít a spolupráce s výkonnými zložkami dnešného štátoprávneho usporiadania aj s perspektívou do nasledujúcich rokov. V spoločenstve takých organizátorov ako je Dr. Peter Kasalovský, predstaviteľ združenia a jeho medzinárodného mierového výboru, Ing. Ján Gabriel spolupredseda výboru a ďalší členovia NEF i prizvaní hostia odchádzali s pocitmi rozumne stráveného dňa plný nových postrehov a predsavzatí.

bottom of page