top of page

Stretnutie rektora Univerzity J. Selyeho s prezidentom Nadácie profesora Štefana Kassaya na pôde I.D

Pezinok 21.11.2017. Dnes sa v slávnostnom ovzduší zišli rektor Univerzity J. Selyeho Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. spolu s dekanom ekonomickej fakulty RNDr. Petrom Csibom, PhD. a prezidentom Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, profesorom Štefanom Kassayom na pôde I.D.C. Holding, a.s. v Pezinku. Cieľom návštevy bolo podpísanie dohody o spolupráci medzi Univerzitou J. Selyeho a Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Súčasne boli prítomní doc. Ing. František Lipták, DrSc. a Ing. Kamil Mikulič, CSc., iniciátori zmluvy o spolupráci.

Na fotografii zľava: profesor Štefan Kassay, František Lipták, Kamil Mikulič, rektor György Juhász a dekan Ekonomickej fakulty Peter Csiba.


Predmetom Dohody je dlhodobá spolupráca v oblasti rozvoja poznatkov a ich aplikácií v praxi, zameranej na podnikové hospodárstvo a podnikový manažment. Ide predovšetkým o také oblasti spolupráce, ktoré sú potrebné z hľadiska cieľov Univerzity aj Nadácie. Oblasť zacielenia spolupráce zahŕňa najmä magisterské a doktorandské štúdium so širokospektrálnymi možnosťami napomáhať skvalitňovaniu štúdia pri diplomových a dizertačných prácach, konzultáciami s účasťou na príslušných komisiách, ako aj v dohodnutých oblastiach, ktoré sa budú javiť pre zúčastnené subjekty ako dôležité.

Rovnako v rámci výskumu sa spolupráca orientuje na rozvoj podnikateľstva na Slovensku, v štátoch V4 alebo členských krajín Európy. Integrovanou súčasťou týchto dvoch smerov je šírenie vedeckých, teoretických a praktických poznatkov, ktoré budú prezentované v odborných časopisoch, účasťou na konferenciách a odborných fórach usporiadaných Univerzitou alebo Nadáciou. Dôležité je aj zapojenie sa Univerzity na podporu a šírenie oficiálne vydávaných publikácií a štúdii realizovaných v Slovenskej republike a šírených v rámci kooperácie Univerzity J. Selyeho v maďarských výskumno-vzdelávacích inštitúciách a vybraných produkčných podnikoch.

bottom of page