top of page

Case Study pre J.E. Yordanku Chobanovú a 33 primátorov Bulharska

Pezinok 11.11.2017. Vo vydavateľstve VEDA, Slovenskej akadémie vied vychádza ďalšia prípadová štúdia o podniku svetovej triedy – I.D.C. Holding, a.s. v podobe brožovanej publikácie v anglickom jazyku. „Case Study“ podrobne približuje čitateľovi podnik, ktorý sa za takmer 25 rokov z firmy lokálneho charakteru prebudoval na podnik európskeho významu s rastúcim exportom pečivárenských produktov a širokým portfóliom ponúkaných výrobkov.

Publikáciu „Case Study“ možno kategorizovať ako účelovú z hľadiska zacielenosti jejvýznamu. Autor prípadovej štúdie čitateľovi predkladá komplexné spracovanie, zaostrené na súčasnosť. Pomerne podrobné spracovanie faktov príslušnej oblasti štúdie dokumentujú významné udalosti v podniku, investície do modernizácie, stratégiu i vízie do budúcnosti. Spojenie vedy a praxe pretavené do reálnej podoby sa dostáva do rúk hostí z Bulharskej republiky, ktorí v pondelok 13.11.2017 navštívia prevádzkareň Pečivárne Sereď v sprievode mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky v Slovenskej republike, J.E. Yordanky Chobanovej a profesora Štefana Kassaya – autora pentalógie Podnik a podnikanie, vedca, pedagóga, podnikateľa a ekonomického diplomata. Práve jedinečnosť prítomnosti profesora Kassaya pri osobných stretnutiach a exkurzii vo výrobnom závode so zástupcami významných bulharských miest zoskupených v regionálnom združení Trakia je prejavom šírenia dobrého mena Slovenska na viacerých úrovniach.

Spolupráca profesora Štefana Kassaya s veľvyslanectvom Bulharskej republiky na Slovensku je dlhodobá. V rámci publikačnej činnosti aktuálne je pripravený pilotný projekt už dobre známych publikácii RIADENIE, ktoré sú v príprave pre editáciu v bulharskej jazykovej mutácii. Momentálne prebiehajú rokovania a dolaďovanie detailov výroby a distribúcie kníh. Projekt „MENEŽMENT“, v podobe dvadsiatich kníh bude prezentovaný v priebehu budúceho roka na bulharských univerzitách, ako prvá by mala projekt uviesť univerzita v meste Veliko Tarnovo.bottom of page